J. Olekas: Rusijos karinėje doktrinoje painiojamos priežastys ir pasekmės
NA­TO grės­mę nau­jo­je ka­ri­nė­je dok­tri­no­je pa­brė­žian­ti Ru­si­ja ban­do pa­tei­sin­ti sa­vo pa­čios ag­re­si­ją, pa­inio­da­ma prie­žas­tis ir pa­sek­mes, pir­ma­die­nį sa­kė Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no penk­ta­die­nį pa­si­ra­šy­tą do­ku­men­tą J.Ole­kas įver­ti­no kaip 2010 me­tų do­ku­men­to at­nau­ji­ni­mą, ku­riuo „pri­si­tai­ko­ma prie šian­die­ni­nių Ru­si­jos veiks­mų ir de­mo­kra­ti­nių vals­ty­bių at­sa­ko“ ir ku­riuo Mask­va „ban­do pa­teik­ti, kad Ru­si­ja tu­ri al­ter­na­ty­vias ver­ty­bes Va­ka­rų pa­sau­liui“.

Dok­tri­no­je pa­grin­di­ne ka­ri­ne grės­me Ru­si­jai įvar­di­ja­mas „Šiau­rės At­lan­to su­tar­ties or­ga­ni­za­ci­jos (NA­TO) jė­gos po­ten­cia­lo stip­ri­ni­mas ir glo­ba­lių funk­ci­jų, rea­li­zuo­ja­mų pa­žei­džiant tarp­tau­ti­nės tei­sės nor­mas, pri­sky­ri­mas (Al­jan­sui); NA­TO na­rių ka­ri­nės inf­ras­truk­tū­ros pri­ar­ti­ni­mas prie Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos sie­nų, taip pat ir ple­čiant blo­ką“.

Do­ku­men­te pa­brė­žia­ma, kad už­sie­nio ka­ri­nių pa­jė­gų dis­lo­ka­vi­mas Ru­si­jos kai­my­ni­nių ša­lių te­ri­to­ri­jo­se ga­li bū­ti nau­do­ja­mas „po­li­ti­niam ir ka­ri­niam spau­di­mui“.

Lie­tu­vos mi­nis­tro tei­gi­mu, Ru­si­ja šiuo at­ve­ju NA­TO pa­pil­do­mas sau­gu­mo prie­mo­nes Ry­tų Eu­ro­po­je ban­do nu­ro­dy­ti kaip prie­žas­tį, nors iš tie­sų vis­kas yra at­virkš­čiai.

„Tai yra ve­ži­mo sta­ty­mas prieš ark­lį. Ka­da NA­TO ne­siė­mė šių veiks­mų, jie mi­li­ta­ri­za­vo Ru­si­jos va­ka­ri­nį pa­kraš­tį, Ka­ra­liau­čiaus sri­tį, anek­sa­vo gre­ti­mas vals­ty­bes. Tuo tar­pu šiuo me­tu, ka­da gy­ny­bos ir at­gra­sy­mo tiks­lais dis­lo­kuo­ja­mi NA­TO pa­jė­gu­mai, jie ban­do sa­ky­ti, kad tai yra prie­žas­tis, ko­dėl jie tai da­rė prieš aš­tuo­ne­rius me­tus Gru­zi­jo­je ar prieš me­tus Ukrai­no­je. Tai yra vi­siš­kas prie­žas­ties ir pa­sek­mės su­pai­nio­ji­mas“, - sa­kė mi­nis­tras.

Ko­men­tuo­da­mas Ru­si­jos dok­tri­ną, J.Ole­kas taip pat at­krei­pė dė­me­sį į „vi­daus grės­mių iš­ryš­ki­ni­mą, tur­būt bi­jant, kad sa­vo tau­tos ir pi­lie­čių reak­ci­ja ga­li bū­ti nu­kreip­ta prieš da­bar­ti­nę val­džią“.

Nau­jo­je dok­tri­no­je pir­mą­kart pa­sa­ky­ta, kad Ru­si­ja ga­li pa­nau­do­ti pre­ci­ziš­kai nu­tai­ko­mus gink­lus „kaip da­lį at­gra­sy­mo prie­mo­nių“. Do­ku­men­te ne­nu­ro­do­ma, ka­da ir kaip Mask­va ga­lė­tų pa­nau­do­ti to­kius gink­lus.

„Tai ban­dy­mas par­ody­ti, kad ga­li bū­ti at­akuo­ja­ma ne įpras­ti­ne kon­ven­ci­ne pra­sme, o pa­si­ren­kant tam ti­krus svar­biau­sius ob­jek­tus ir taip pa­tei­si­nant sa­vo veiks­mus. Mes vi­siems to­kiems veiks­mams ruo­šia­mės, jei rei­kė­tų ap­gin­ti sa­vo te­ri­to­ri­ją“, - sa­kė J.Ole­kas.

Mi­nis­tro tei­gi­mu, NA­TO de­ta­liai iš­nag­ri­nės do­ku­men­tą ir tuo­met nu­spręs, ar rea­guo­jant į jį rei­kia im­tis pa­pil­do­mų sau­gu­mo prie­mo­nių.

„Mes tu­ri­me iš­si­nag­ri­nė­ti ją dar ati­džiau. 2010 me­tų dok­tri­na bu­vo tiks­liai ir ati­džiai nag­ri­nė­ja­ma, o mū­sų veiks­mai bu­vo (da­ro­mi) tu­rint ome­ny tai, kas bu­vo pa­sa­ky­ta nau­jo­je dok­tri­no­je. Čia yra mo­di­fi­ka­ci­ja, pa­tiks­li­ni­mas, la­biau at­siž­vel­giant į pa­čios Ru­si­jos veiks­mus. Be abe­jo, iš­nag­ri­nė­si­me ir pa­sa­ky­si­me, ar rei­kia pa­pil­do­mų prie­mo­nių, ar vi­sa tai bu­vo ži­no­ma iš žval­gy­bi­nės in­for­ma­ci­jos, Ru­si­jos veiks­mų ste­bė­ji­mo, ir ar NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo spren­di­mai ir kiek­vie­nos vals­ty­bės at­ski­rai veiks­mai yra pa­kan­ka­mi, tu­rint ome­ny­je nau­jai pa­tiks­lin­tą Ru­si­jos dok­tri­ną“, - kal­bė­jo J.Ole­kas.

Rea­guo­da­ma į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je, NA­TO šie­met su­stip­ri­no oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se ir pa­tru­lia­vi­mą Bal­ti­jos jū­ro­je, o Jung­ti­nės Vals­ti­jos at­siun­tė po kuo­pą ka­rių į Lie­tu­vą, Lat­vi­ją, Es­ti­ją ir Len­ki­ją.