J. Olekas patvirtino informaciją apie JAV sunkiąją ginkluotę
Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras sa­ko, kad JAV ži­niask­lai­dos tei­gi­niai apie su­nkio­sios gink­luo­tės dis­lo­ka­vi­mą Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je bei kai ku­rio­se Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se yra tei­sin­gi. Pa­sak Juo­zo Ole­ko, tech­ni­ka pa­dės efek­ty­viau už­ti­krin­ti re­gio­no sau­gu­mą, be to, tai bū­tų dar vie­na at­gra­sy­mo prie­mo­nė Ru­si­jai, pra­ne­šė LRT te­le­vi­zi­ja.

"Lie­tu­va de­da vi­sas pa­stan­gas, kad su­da­ry­tų są­ly­gas, kad jie ga­lė­tų čia dis­lo­kuo­tis, įsi­kur­ti, taip pat esam pa­si­ruo­šę su­teik­ti sa­vo ka­ri­nę inf­ras­truk­tū­rą ka­ri­nei tech­ni­kai. Ti­ki­mės kad jau šiais me­tais ga­li bū­ti pri­im­ti spren­di­mai ir kad ta ka­ri­nė tech­ni­ka, kaip su­nkio­ji tech­ni­ka, ko­vos ma­ši­nos, tan­kai, ga­lė­tų bū­ti dis­lo­kuo­ti Lie­tu­vo­je", - LRT te­le­vi­zi­jai sa­kė J.Ole­kas.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius Pen­ta­go­no pla­nus taip pat ver­ti­na tei­gia­mai.

"Mū­sų re­gio­nas yra di­džiau­sio­je, pa­sa­ky­čiau, ri­zi­ko­je, tai ma­nau, kad toks par­ody­mas, kad NA­TO ir pa­ti va­do­vy­bė ski­ria di­džiu­lį dė­me­sį ne tik žo­džiais, bet ir tam ti­krais pa­da­ry­tais dar­bais, ir pla­nais, ku­rie nu­ma­ty­ti ar­ti­miau­siu me­tu, tai yra, ma­no nuo­mo­ne, la­bai tei­gia­mas da­ly­kas", - LRT te­le­vi­zi­jai sa­kė A.But­ke­vi­čius.