J. Olekas: ne visi kariams talkinę afganistaniečiai verti būti perkelti į Lietuvą
Ne vi­si Lie­tu­vos ka­riams tal­ki­nę af­ga­nis­ta­nie­čiai yra ver­ti bū­ti per­kel­ti gy­ven­ti į Lie­tu­vą, sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, ta­čiau tei­gia kol kas ne­tu­rin­tis in­for­ma­ci­jos apie an­trą­jį prie­globs­čio Lie­tu­vo­je vie­šai pa­pra­šiu­sį af­ga­nis­ta­nie­tį.

„Ti­krai ten bu­vo ne­ma­žai žmo­nių, ku­rie ten rim­tai tal­ki­no, bet bu­vo ir žmo­nių, ku­rie dir­bo ir jų (pa­slau­gų) at­si­sa­kė­me. Ne­ga­li taip sa­ky­ti, kad vi­si, ku­rie dir­bo, yra ver­ti čia per­si­kel­ti gy­ven­ti“, – žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pir­ma­die­nį sa­kė J.Ole­kas.

„Be abe­jo, tie, ku­rie pa­ten­ka į bė­dą ir nu­si­pel­no tam ti­kros pa­pil­do­mos glo­bos, tai mes to­kią sa­vo po­zi­ci­ją iš­reik­ši­me“, – pri­dū­rė jis.

Pa­sak mi­nis­tro, Lie­tu­vos ka­riams Af­ga­nis­ta­ne tal­ki­nu­sių vie­tos gy­ven­to­jų yra „ke­lio­li­ka ar net ke­lias­de­šimt“.

J.Ole­kas ne­ko­men­ta­vo, ar prie­globs­čio Lie­tu­vo­je ver­tas af­ga­nis­ta­nie­tis Na­zi­ras Ho­na­ras, ku­ris pra­ėju­sią sa­vai­tę vie­šai pa­pra­šė ša­lies pa­gal­bos. Mi­nis­tras tei­gė ne­tu­rin­tis in­for­ma­ci­jos apie šį vy­rą.

N.Ho­na­ro pa­si­sa­ky­mo įra­šą pra­ėju­sią sa­vai­tę vaiz­do įra­šų sve­tai­nė­je „You­tu­be“ iš Grai­ki­jo­je esan­čios pa­bė­gė­lių sto­vyk­los iš­pla­ti­no Jung­ti­nių Vals­ti­jų žur­na­lis­tas Jos­has Fried­ma­nas.

Įra­še af­ga­nis­ta­nie­tis tei­gia dir­bęs Jung­ti­nių Tau­tų re­mia­mo­je tai­kos ir in­teg­ra­ci­jos prog­ra­mo­je, kur ar­ti­mai bend­ra­dar­bia­vo su Lie­tu­vos ka­riais. N.Ho­na­ras sa­ko, kad jo už­duo­tis bu­vo tar­pi­nin­kau­ti tarp Lie­tu­vos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų ir Ta­li­ba­no. Tai, anot jo, vė­liau at­sig­rę­žė prieš jo sau­gu­mą.

Šis af­ga­nis­ta­nie­tis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei yra ži­no­mas, BNS sek­ma­die­nį pa­tvir­ti­no ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo at­sto­vas ka­pi­to­nas To­mas Pa­kal­niš­kis.

Tuo me­tu vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius sa­kė, kad N.Ho­na­ras su­si­lauks Lie­tu­vos pa­gal­bos, jei­gu jo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie bend­ra­dar­bia­vi­mą su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne pa­sit­vir­tins.

Ko­vo pa­bai­go­je JAV žur­na­lis­tas J.Fried­ma­nas pa­skel­bė ki­tą įra­šą iš tos pa­čios pa­bė­gė­lių sto­vyk­los, ku­ria­me lie­tu­viams ka­riams Af­ga­nis­ta­ne Go­ro pro­vin­ci­jo­je ver­tė­ja­vęs Ab­dul Ba­sir You­su­si krei­pė­si lie­tu­viš­kai, pra­šy­da­mas prie­globs­čio. Į ži­niask­lai­do­je ir so­cia­li­niuo­se tink­luo­se iš­pli­tu­sį įra­šą grei­tai su­rea­ga­vo Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės at­sto­vai – af­ga­nis­ta­nie­tis jau po sa­vai­tės at­skri­do į Lie­tu­vą, šiuo me­tu jo prie­globs­čio pra­šy­mas svars­to­mas.