J. Olekas NATO kolegas kviečia sekti Lietuvos pavyzdžiu
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas da­ly­va­vo Briu­se­ly­je įvy­ku­sia­me NA­TO-Ukrai­nos ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, ku­rio me­tu, da­ly­vau­jant Ukrai­nos gy­ny­bos mi­nis­trui Ste­pa­nui Pol­to­ra­kui, bu­vo įver­tin­tas NA­TO ir Ukrai­nos bend­ra­dar­bia­vi­mas, sau­gu­mo si­tua­ci­ja ša­ly­je ir to­les­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo kryp­tys. 

Su­si­ti­ki­me Lie­tu­va tei­gi­mai įver­ti­no Ukrai­nos pa­siek­tą pa­žan­gą re­for­muo­jant ša­lies sau­gu­mo sek­to­rių ir pa­kvie­tė są­jun­gi­nin­kus ak­ty­viau pri­si­dė­ti in­for­muo­jant Ukrai­nos vi­suo­me­nę apie NA­TO.

„Pak­vie­čiau NA­TO ko­le­gas pa­sek­ti Lie­tu­vos pa­vyz­džiu ir skir­ti dau­giau dė­me­sio dar­bui su Ukrai­nos vi­suo­me­ne, ypač re­gio­nuo­se. Mū­sų am­ba­sa­da Ukrai­no­je šiuo me­tu at­lie­ka kon­tak­ti­nės am­ba­sa­dos funk­ci­jas, o tai mums pa­de­da ži­nią apie NA­TO pa­skleis­ti pla­čiau – ne tik Ki­je­ve, bet ir už jo ri­bų", – sa­kė J. Ole­kas.

Po­sė­dy­je mi­nis­tras taip pat pa­brė­žė šiuo me­tu ku­ria­mos bend­ro Lie­tu­vos-Len­ki­jos-Ukrai­nos bri­ga­dos LIT­PO­LUKRB­RIG pro­jek­to svar­bą, ku­ris leis Ukrai­nai grei­čiau pe­rim­ti ir sa­vo ka­riuo­me­nė­je pri­tai­ky­ti NA­TO gink­luo­tų­jų pa­jė­gų stan­dar­tus.

NA­TO ir Ukrai­nos ko­mi­si­ja pa­tvir­ti­no Jung­ti­nės dar­bo gru­pės par­eng­tą at­as­kai­tą apie Ukrai­nos gy­ny­bos ir sau­gu­mo sek­to­riaus re­for­mas. Do­ku­men­tas apž­vel­gia Ukrai­nos pa­siek­tą pa­žan­gą ir NA­TO tei­kia­mą par­amą.