J. Olekas: Kanada atsiųs sausumos, oro ir jūrų pajėgų
Vi­zi­tą Ka­na­do­je bai­gian­tis Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas tei­gia su šios ša­lies par­ei­gū­nais su­ta­ręs dėl ak­ty­vaus jų pa­jė­gų da­ly­va­vi­mo už­ti­kri­nant sau­gu­mą Lie­tu­vo­je.

„Kon­kre­tūs da­ly­kai bū­tų, kaip sa­kau, jų su­grį­ži­mas į oro po­li­ci­jos bu­dė­ji­mą, ka­na­die­čių lai­vo at­plau­ki­mas į Bal­ti­jos jū­rą, da­ly­va­vi­mas mū­sų pra­ty­bo­se bend­ro­se, pa­si­li­ki­mas sau­su­mos pa­jė­gų il­ges­niam lai­kui, ka­na­die­čių par­ama Lie­tu­vos-Len­ki­jos-Ukrai­nos bri­ga­dos vys­ty­mui. La­bai kon­kre­tūs da­ly­kai, ku­riuo­se Ka­na­da pa­si­ža­dė­jo da­ly­vau­ti“, - an­tra­die­nį po su­si­ti­ki­mo su Ka­na­dos gy­ny­bos mi­nis­tru Ro­ber­tu Ni­chol­so­nu BNS sa­kė J.Ole­kas.

Jo tei­gi­mu, vi­si šie žings­niai su­pla­nuo­ti „il­ges­niam lai­ko­tar­piui, bet jie ti­krai pra­si­dės šiais me­tais“.

J.Ole­kas taip pat sa­kė, kad Ka­na­da kaip ir Lie­tu­va lai­ko­si po­zi­ci­jos, jog NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Vel­se pri­im­ti spren­di­mai dėl pa­pil­do­mų sau­gu­mo prie­mo­nių Ry­tų Eu­ro­pai tu­ri bū­ti įgy­ven­din­ti ope­ra­ty­viai.

„Ti­krai ga­liu pa­si­džiaug­ti, kad Ka­na­dos po­zi­ci­ja la­bai yra ar­ti­ma mums ir jie lin­kę kuo grei­čiau tuos spren­di­mus įgy­ven­din­ti ir ak­ty­viai da­ly­vau­ti juos įgy­ven­di­nant“, - pa­žy­mė­jo J.Ole­kas.

Anot jo, su­kon­kre­tin­ti šių prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mo pla­ną tu­rė­tų va­sa­rį po­sė­džiau­sian­tys NA­TO gy­ny­bos mi­nis­trai.

„Lie­tu­vo­je mes ruo­šia­mės pri­im­ti NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo pa­da­li­nį, ku­rį anks­čiau va­di­no­me val­dy­mo ir va­do­va­vi­mo ele­men­tą. Taip pat ruo­šia­me ga­li­my­bę dis­lo­kuo­ti tam ti­krą ka­ri­nę tech­ni­ką ir ruo­šia­me sa­vo ka­rius da­ly­va­vi­mui grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­da­li­niuo­se“, - tei­gė mi­nis­tras.

Pa­sak J.Ole­ko, jis su Ka­na­dos ko­le­ga to­kio pat po­žiū­rio lai­ko­si ir į si­tua­ci­ją Ukrai­no­je bei sank­ci­jas Ru­si­jai.

„Mes la­bai pa­na­šiai įver­ti­no­me si­tua­ci­ją, ku­ri yra da­bar su­sik­los­čiu­si Eu­ro­po­je, Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je (...). Ka­na­da pa­si­sa­ko už sank­ci­jų Ru­si­jai stip­ri­ni­mą ir tęs­ti­nu­mą, kol ne­bus su­grįž­ta į pra­di­nę si­tua­ci­ją“, - ti­ki­no Lie­tu­vos mi­nis­tras.

Lie­tu­va ir Ka­na­da ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ja ka­ri­nė­je sri­ty­je įgy­ven­din­da­mos dvi­ša­lius ir dau­gia­ša­lius pro­jek­tus. Ka­na­da tei­kė par­amą Lie­tu­vai ka­ri­nio mo­ky­mo ir ren­gi­mo sri­ty­je. Lie­tu­vos ir Ka­na­dos ka­riai kar­tu da­ly­vau­ja bend­ro­se tarp­tau­ti­nė­se pra­ty­bo­se. Pra­ėju­siais me­tais nuo rug­sė­jo iki gruo­džio pa­bai­gos Ka­na­dos ka­riai su ke­tu­riais nai­kin­tu­vais F-18 „Hor­net“ da­ly­va­vo NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jo­je Bal­ti­jos vals­ty­bė­se, su­stip­rin­da­mi pa­grin­di­nį Por­tu­ga­li­jos kon­tin­gen­tą mi­si­jo­je.