J. Olekas: galėtų nelikti draudimo į kariuomenę šaukti Seimo narius
Šiuo me­tu ga­lio­jan­tys ap­ri­bo­ji­mai, kuo­met į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą ne­ga­li­ma šauk­ti Sei­mo ar sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių, ga­lė­tų bū­ti ir pa­nai­kin­ti, sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

„Žem­dir­biai kal­ba, kad vie­nin­te­lis ūki­nin­kas tu­ri tu­rė­ti iš­im­tį, nes kaž­kas tu­ri nu­pjau­ti pa­sė­tą der­lių. Bet yra ir to­kių ap­ri­bo­ji­mų, kaip, pa­vyz­džiui, Sei­mo na­rys ar sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rys, kur, aš ma­nau, ga­lė­tų bū­ti pa­nai­kin­ti. Nes var­gu bau, ar iš 200 tūks­tan­čių kaž­ku­riam Sei­mo na­riui ar sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos na­riui iš­kris da­lia tar­nau­ti, o jei­gu ir iš­kris, tai bus di­džiu­lė gar­bė ir žmo­nės to­kį ir Sei­mo na­rį, ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį ir ki­tą kar­tą rinks", - Ži­nių ra­di­jo lai­dai „Ak­tua­lio­ji va­lan­da“ an­tra­die­nio va­ka­rą sa­kė J.Ole­kas.

Anot jo, tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bei tei­kia­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas ne­nu­ma­to vi­sų de­ta­lių, o tik pa­tvir­ti­na šauk­ti­nių skai­čių. Ki­tas įsta­ty­mas, reg­la­men­tuo­jan­tis šauk­ti­nių am­žių ir ki­tus da­ly­kus, esą bu­vo pri­im­tas jau po 2008-ųjų, lai­ki­nai su­stab­džius šauk­ti­nių šau­ki­mą, tad did­ku­si­jų dėl to ne­bu­vo. Da­bar dėl to, kam bus tai­ko­mi ap­ri­bo­ji­mai dėl pri­va­lo­mos tar­ny­bos, anot mi­nis­tro,dis­ku­si­jų me­tu kaip tik ir ga­lės ap­sisp­ręs­ti Sei­mas.

Pa­ties mi­nis­tro po­žiū­riu ga­lė­tų lik­ti du ap­ri­bo­ji­mai: tu­rin­tiems svei­ka­tos prob­le­mų ir vy­res­niems pi­lie­čiams bei au­gi­nan­tiems ke­lis ma­ža­me­čius vai­kus.

„Jei­gu žmo­gus tu­ri kaž­ko­kių svei­ka­tos li­gų, dėl ku­rių ne­ga­li tar­nau­ti, tai ti­krai ne­ga­li tar­nau­ti. An­tra, ka­dan­gi mes rū­pi­na­mės Lie­tu­vos at­ei­ti­mi – tie jau­nuo­liai, ku­rie yra su­kū­rę šei­mas, au­gi­na dar ma­ža­me­čius vai­kus, vie­ną ar du, dar ge­riau, kad tris, tai to­kiems bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti iš­im­tį, kad jei užau­gin­tų ki­tą kar­tą, ku­ri vė­liau gins sa­vo tė­vus ir se­ne­lius“, - kal­bė­jo J.Ole­kas.

Jis su­ti­ko su vers­lo at­sto­vų iš­sa­ky­ta nuo­mo­ne, kad jau­nuo­liai tu­rė­tų kur­ti vi­daus pro­duk­tą, užuot tar­na­vę.

„Bet, ki­ta ver­tus, mes ži­no­me, kad jei­gu ne­ap­gin­si­me vals­ty­bės, tai tą pro­duk­tą ga­min­si­me ki­tai vals­ty­bei“, - sa­kė J.Ole­kas.

Jei įsta­ty­mą pri­ims Sei­mas, pir­muo­sius jau­nuo­lius nuo 19 iki 26 me­tų de­vy­nių mė­ne­sių mo­ky­mams ke­ti­na­ma pa­kvies­ti an­tro­je šių me­tų pu­sė­je, pir­miau­sia - sa­va­no­riš­ku­mo pa­grin­du.

Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba siū­lo šau­ki­mą grą­žin­ti pen­ke­riems me­tams.

Vals­ty­bės ir ka­riuo­me­nės va­do­vai tei­gia, kad šauk­ti­niai bū­ti­ni, sie­kiant už­pil­dy­ti ka­riuo­me­nės da­li­nius ir par­eng­ti re­zer­vą.

Šauk­ti­nių bu­vo at­si­sa­ky­ta 2008 me­tais, jie grą­ži­na­mi rea­guo­jant į Ru­si­jos ag­re­si­ją Ukrai­no­je.