J. Olekas: Baltijos šalys galėtų kurti bendrą priešlėktuvinę gynybą
Nors vi­du­ti­nio nuo­to­lio prieš­lėk­tu­vi­nės gy­ny­bos pro­jek­tas yra bend­ras tarp Bal­ti­jos ša­lių, ta­čiau jį at­ski­ros ša­lys ga­li pra­dė­ti įgy­ven­din­ti skir­tin­gu me­tu, sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Pir­ma­die­nį Vil­niu­je jis su­si­ti­ko su Es­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­tru Han­ne­su Han­so ir lai­ki­nai Lat­vi­jos gy­ny­bos mi­nis­tro par­ei­gas ei­nan­čiu Rai­mon­du Berg­ma­niu.

„E­sa­me su­si­ta­rę, kad tai tu­rė­tų bū­ti re­gio­ni­nė vi­du­ti­nio nuo­to­lio prieš­lėk­tu­vi­nės gy­ny­bos sis­te­ma, ta­čiau ga­li at­si­tik­ti, kad pro­jek­tą pra­dė­tų įgy­ven­din­ti vie­na ša­lis“, – žur­na­lis­tams Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je sa­kė J.Ole­kas.

Pa­sak jo, šiuo me­tu Bal­ti­jos vals­ty­bės yra su­si­ta­ru­sios, kad „mes esa­me su­in­te­re­suo­ti vyk­dy­ti bend­rą ar­chi­tek­tū­ros ir sis­te­mos kai­nos ana­li­zę“, o spren­di­mas, ka­da vi­du­ti­nio nuo­to­lio oro gy­ny­bos pro­jek­tas bū­tų įgy­ven­din­tas, bus pri­im­tas tik po tos ana­li­zės.

Bal­ti­jos ša­lių gy­ny­bos mi­nis­trai ne­atsk­lei­dė, kiek ga­lė­tų kai­nuo­ti pla­nuo­ja­mos įsi­gy­ti oro gy­ny­bos sis­te­mos, ta­čiau Lat­vi­jos mi­nis­tras sa­kė, kad tai bū­tų „di­džio­ji da­lis mū­sų gy­ny­bos biu­dže­to“.

R.Berg­ma­nis pri­dū­rė, kad vi­du­ti­nio nuo­to­lio prieš­lėk­tu­vi­nės gy­ny­bos sis­te­mos Bal­ti­jos ša­ly­se įdie­gi­mas yra vie­nas pa­grin­di­nių Lat­vi­jos gy­ny­bos pri­ori­te­tų.

Tuo me­tu Es­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­tras sa­kė, kad vi­du­ti­nio nuo­to­lio oro gy­ny­bos sis­te­mų Bal­ti­jos ša­lims rei­kė­jo jau se­niai, ta­čiau rim­tai apie šį pro­jek­tą kal­bė­ti ga­li­ma tik šiuo me­tu, kai vals­ty­bių gy­ny­bos biu­dže­tai au­ga.

„Da­bar mes kal­ba­me apie ti­krus pi­ni­gus, to­dėl, kai kal­ba pa­si­su­ka apie ug­nies ga­lią, esu la­bai pa­ten­kin­tas, kad to­kios op­ci­jos kaip vi­du­ti­nio nuo­to­lio prieš­lėk­tu­vi­nės gy­ny­bos sis­te­mos yra ant sta­lo“, – tei­gė H.Han­sas.

„Prieš daug me­tų mes apie tai ne­bū­tu­me ga­lė­ję dis­ku­tuo­ti“, – pri­dū­rė jis.

Apie pla­nus kur­ti bend­rą vi­du­ti­nio nuo­to­lio oro gy­ny­bos sis­te­mą Bal­ti­jos ša­lių gy­ny­bos mi­nis­trai pa­skel­bė ge­gu­žės mė­ne­sį per su­si­ti­ki­mą Pa­ne­vė­žy­je.

Pir­ma­die­nį Vil­niu­je mi­nis­trai taip pat ap­ta­rė bend­rą po­zi­ci­ją pra­šant NA­TO il­ga­lai­kio są­jun­gi­nin­kų ka­rių bu­vi­mo re­gio­ne.

„Ap­ta­rė­me mū­sų bend­ras po­zi­ci­jas ar­tė­jan­čiam Var­šu­vos vir­šū­nių su­si­ti­ki­mui apie di­des­nį NA­TO ma­to­mu­mą, da­ly­va­vi­mą Bal­ti­jos re­gio­ne, mū­sų veiks­mų koor­di­na­vi­mą, bend­ras pri­iman­čio­sios ša­lies pa­stan­gas di­din­ti tą da­ly­va­vi­mą“, – sa­kė J.Ole­kas.

Es­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­tras tei­gė, kad da­bar­ti­nė­je sau­gu­mo ap­lin­ko­je „vie­nas ker­ti­nių Bal­ti­jos ša­lių in­te­re­sų yra sau­gu­mas“.

Jis pri­dū­rė, kad Bal­ti­jos ša­lys su­si­du­ria su to­mis pa­čio­mis grės­mė­mis.

„No­ri­me įsi­ti­kin­ti, kad są­jun­gi­nin­kų bu­vi­mas čia, mū­sų re­gio­ne, yra il­ga­lai­kis, yra su­stip­rin­tas“, – sa­kė H.Han­sas.

Jam an­tri­no ir Lat­vi­jos gy­ny­bos mi­nis­tras R.Berg­ma­nis, są­jun­gi­nin­kų bu­vi­mą pa­va­di­nęs „es­mi­niu“.

„Ma­to­me, kad (Bal­ti­jos ša­lių) oro po­li­ci­ja yra tin­ka­ma ir ma­to­ma, (...) ta­čiau mums rei­kia dirb­ti ir gal­vo­ti to­liau“, – tei­gė jis.

Be ki­tų da­ly­kų, Bal­ti­jos ša­lys sie­kia kiek­vie­no­je iš jų dis­lo­kuo­ti po ro­tuo­ja­mą są­jun­gi­nin­kų ba­ta­lio­ną. Šį vie­ne­tą su­da­ro apie nuo 300 iki 800 ka­rių.