J. Olekas atsakė į opozicijos klausimus
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas pir­ma­die­nį pa­tvir­ti­no raš­tu iš­siun­tęs at­sa­ky­mus į in­ter­pe­lia­ci­jos, ku­rią jo at­žvil­giu ini­ci­ja­vo opo­zi­ci­ja po or­lai­vio „An-2“ ne­lai­mės Bal­ti­jos jū­ro­je, klau­si­mus.

„At­sa­ky­mai iš­siųs­ti raš­tu“, - BNS Vil­niu­je sa­kė jis.

„Man at­ro­do, kad ope­ra­ci­ją mū­sų pa­da­li­niai vyk­dė ge­rai, o vi­są si­tua­ci­ją, ko­kia ten bu­vo, iš­tirs ko­mi­si­jos ir pa­teiks sa­vo at­sa­ky­mus“, - pa­pra­šy­tas api­bend­rin­ti in­ter­pe­lia­ci­jos at­sa­ky­mus, kal­bė­jo J.Ole­kas.

In­ter­pe­lia­ci­ją jam ini­ci­ja­vo Sei­mo opo­zi­ci­nės Li­be­ra­lų są­jū­džio ir kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos. In­ter­pe­lia­ci­jos ini­cia­to­riai tei­gia, kad mi­nis­tras ne­tin­ka­mai rea­ga­vo į Bal­ti­jos jū­ro­je nu­sken­du­sio lėk­tu­vo „An-2“ ne­lai­mę: din­gus lėk­tu­vui „ne­nu­trau­kė sa­vait­ga­lio poil­sio, ne­grį­žo į dar­bą“, taip pat „ne­pa­nau­do­jo vi­so tu­ri­mo sis­te­mos po­ten­cia­lo sie­kiant tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­ti to­kiais at­ve­jais itin svar­bius ry­šius su vi­suo­me­ne, ne­už­mez­gė ry­šių su šo­ko iš­tik­tais ar­ti­mai­siais“.

J.Ole­kui in­ter­pe­lia­ci­jo­je pa­tei­kia­mi de­vy­ni klau­si­mai. Mi­nis­tro klau­sia­ma, ko­dėl jis ne­įsi­trau­kė į „An-2“ pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos koor­di­na­vi­mą, tei­rau­ja­ma­si, ar jis pri­ims at­sa­ko­my­bę už tai, kad „at­si­ra­do dar dau­giau ne­pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­be ir su­stip­rė­jo įsi­ti­ki­ni­mas, kad žmo­gus ir jo gy­vy­bė vals­ty­bei nė­ra svar­bu“.

Opo­zi­ci­ja jo­je pa­žy­mi, kad vi­suo­me­nė tris die­nas po ne­lai­mės jū­ro­je „kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro ne­ma­tė aps­kri­tai, o tuo la­biau ne­jau­tė ly­de­rys­tės“.

Be ki­ta ko, pra­šo­ma mi­nis­tro at­sa­ko­my­bės dėl ka­riuo­me­nei pri­klau­san­čių pa­da­li­nių te­ri­to­ri­jo­se vy­ku­sių „bend­ruo­me­ni­nių ar par­ti­nių drau­gų šven­čių“.

Iš Ge­te­bor­go į Klai­pė­dą skri­dęs lėk­tu­vas „An-2“ su dviem pa­ty­ru­siais lie­tu­viais pi­lo­tais virš Bal­ti­jos jū­ros din­go ge­gu­žės 16-osios po­pie­tę. Po tri­jų par­ų lėk­tu­vas ras­tas Bal­ti­jos jū­ros dug­ne. Or­lai­vį iš­kė­lus ap­tik­tas vie­no pi­lo­to kū­nas.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, J.Ole­ko at­sa­ky­mai bus svars­to­mi Sei­mo po­sė­dy­je. Ki­tą die­ną pa­tei­kia­mas Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tas, ku­ria­me tu­ri bū­ti par­eikš­tas par­la­men­to pri­ta­ri­mas ar­ba ne­pri­ta­ri­mas at­sa­ky­mui.

Jei­gu Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl in­ter­pe­lia­ci­jos pro­jek­te mi­nis­tro at­sa­ky­mas pri­pa­žįs­ta­mas esąs ne­pa­ten­ki­na­mas ir par­eikš­tas juo ne­pa­si­ti­kė­ji­mas, toks nu­ta­ri­mo pro­jek­tas ga­li bū­ti pri­im­tas slap­tu bal­sa­vi­mu dau­giau kaip pu­sės vi­sų Sei­mo na­rių bal­sų dau­gu­ma.

Jei­gu Sei­mo nu­ta­ri­mas dėl in­ter­pe­lia­ci­jos pri­ima­mas, mi­nis­tras, ku­riam par­eikš­tas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas, pri­va­lo at­sis­ta­ty­din­ti.