J. Milius teisybės ieškos teisme
Bu­vęs  Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vas Jo­nas Mi­lius, rug­sė­jo pa­bai­go­je dėl va­di­na­mo­jo kol­dū­no skan­da­lo Vy­riau­sy­bės at­leis­tas iš par­ei­gų, per teis­mą sie­kia su­grįž­ti į par­ei­gas ir pri­si­teis­ti pi­ni­gų.

Por­ta­las DEL­FI pra­ne­šė ga­vęs Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ko pa­dė­jė­jos ry­šiams su vi­suo­me­ne Si­gi­tos Ja­ci­ne­vi­čie­nės Bal­ta­duo­nės pa­tvir­ti­ni­mą, kad J. Mi­lius pra­šo teis­mo pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą, ku­riuo bu­vo at­leis­tas iš Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) di­rek­to­riaus par­ei­gų. Bu­vęs tar­ny­bos va­do­vas taip pat pra­šo grą­žin­ti jį į par­ei­gas ir pri­teis­ti dar­bo už­mo­kes­tį už pra­vaikš­tos lai­ką. Pa­sak S. Ja­ci­ne­vi­čie­nės Bal­ta­duo­nės, skun­das dar ne­priim­tas nag­ri­nė­ti – teis­mas nu­sta­tė ter­mi­ną par­eiš­kė­jui skun­do trū­ku­mams pa­ša­lin­ti ir jį iki lap­kri­čio 7 die­nos pa­tiks­lin­ti. VMVT in­ter­ne­to pus­la­py­je skel­bia­ma, kad tar­ny­bos di­rek­to­riaus dar­bo už­mo­kes­tis pa­sta­rą­jį ket­vir­tį sie­kė 2 670 eu­rų.

Kad J. Mi­lius ga­li kreip­tis į teis­mą, tei­si­nin­kai įspė­jo iš kar­to, kai Vy­riau­sy­bė, ne­pri­ta­ru­si jo veik­los at­as­kai­tai, at­lei­do va­do­vą iš par­ei­gų. Klau­si­mas, ar J.Mi­lius ga­li to­liau ei­ti par­ei­gas, iš­ki­lo tei­sė­sau­gai pa­tei­kus jam įta­ri­mus pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu. Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad šal­dy­tus mais­to pro­duk­tus ga­mi­nan­ti Kau­no bend­ro­vė „Ju­dex“ per par­la­men­ta­rą „tvar­kie­tį“ Pe­trą Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti VMVT, kad ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus. J.Mi­lius ir jį gy­nu­si že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų su­lau­kė ir dėl da­ly­va­vi­mo va­ka­rie­nė­je bei me­džiok­lė­je su vers­li­nin­kais.

Lie­tu­vo­je nu­skam­bė­jo ke­lios ne­vy­ku­sių „po­li­ti­nių at­lei­di­mų“ is­to­ri­jos. 2009 me­tais tuo­me­tis so­cia­li­nės ap­sau­gos mi­nis­tras Ri­man­tas Jo­nas Da­gys at­lei­do Lie­tu­vos dar­bo bir­žos di­rek­to­rių Vi­dą Šle­kai­tį, o šis po ke­le­rių me­tų grį­žo į dar­bą. Teis­mai pri­pa­ži­no, kad V. Šle­kai­tis bu­vo at­leis­tas ne­tei­sė­tai. Vals­ty­bė jam iš­mo­kė­jo be­veik 377 tūkst. li­tų kom­pen­sa­ci­ją. Per 130 tūkst. li­tų vals­ty­bei at­siė­jo ir ne­tei­sė­tas tuo­me­čio vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Rai­mun­do Pa­lai­čio įsa­ky­mas at­leis­ti iš par­ei­gų Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to va­do­vą Os­val­dą Šar­ma­vi­čių, jį teis­mas grą­ži­no į dar­bą. Ši is­to­ri­ja iki šiol ne­baig­ta. Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra iš bu­vu­sio vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro sie­kia iš­ieš­ko­ti per 61 tūkst. eu­rų nuo­sto­liams, at­si­ra­du­siems dėl O. Šar­ma­vi­čiaus at­lei­di­mo, at­ly­gin­ti. Teis­mas per­nai šią su­mą su­ma­ži­no iki 16 tūkst. eu­rų.