J. Milius rengs veiklos ataskaitą
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pa­ve­dė Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vui Jo­nui Mi­liui iki rug­sė­jo 7 die­nos par­eng­ti veik­los at­as­kai­tą. Ją įver­ti­nęs Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas ga­li ap­sisp­ręs­ti J.Mi­lių at­leis­ti iš par­ei­gų.

„Šian­dien pa­si­ta­ri­me pa­ves­ta Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai įver­tin­ti ne tik STT pa­teik­tą iš­va­dą, bet ir įpa­rei­go­ti Ve­te­ri­na­ri­jos ir mais­to tar­ny­bos va­do­vą pa­teik­ti sa­vo, kaip va­do­vo, veik­los at­as­kai­tą, ku­rią vė­liau įver­tins vi­sas mi­nis­trų ka­bi­ne­tas“, – žur­na­lis­tams sa­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čuus.

„Jei­gu veik­los at­as­kai­ta bus ne­igia­ma, tai ta­da ka­bi­ne­tas im­si prie­mo­nių va­do­vą at­leis­ti iš dar­bo“, – kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

Anot jo, J.Mi­liaus veik­los at­as­kai­ta tu­rė­tų bū­ti pa­teik­ta už 2015 me­tus ir šių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį. Prem­je­ras sa­kė, kad, Vy­riau­sy­bės tei­si­nin­kų nuo­mo­ne, J.Mi­lius nė­ra po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jas, to­dėl jo ne­ga­li­ma at­leis­ti pra­ra­dus po­li­ti­nį pa­si­ti­kė­ji­mą.

„Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja tu­rės įver­tin­ti, ar STT kons­ta­tuo­tos tei­sės ak­tų re­gu­lia­vi­mo spra­gos Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bo­je bei vi­daus kon­tro­lės sis­te­mos efek­ty­vu­mo sto­ka ga­lė­jo bū­ti su­kur­ta dėl va­do­vo trū­ku­mų, ar nė­ra įstai­gos va­do­vo kal­tės. To­liau Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra sa­vo at­sa­ky­me Vy­riau­sy­bei tei­gė, kad vyk­dant iki­teis­mi­nį pro­ce­są ga­lio­ja ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­ja, to­dėl jie ne­pra­šo nu­ša­lin­ti Jo­no Mi­liaus“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

Že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė žur­na­lis­tams sa­kė, kad J.Mi­liaus veik­los at­as­kai­ta tu­rės bū­ti par­uoš­ta iki rug­sė­jo 7 die­nos. Mi­nis­trės tei­gi­mu, ne­bus svars­to­ma, ar iš­leis­ti J.Mi­lių il­ges­nio lai­ko­tar­pio at­os­to­goms.

„Vy­riau­sy­bė pa­ve­dė, kad rug­sė­jo 7 die­ną Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me bū­tų pa­teik­ta Jo­no Mi­liaus veik­los at­as­kai­ta. Ji bū­tų svars­to­ma pa­si­ta­ri­me. Ma­nau, kad grį­žęs iš at­os­to­gų jis tu­rės par­uoš­ti šią at­as­kai­tą. Bus įtrauk­ti ten ir STT ver­ti­ni­mai. J.Mi­lius iš at­os­to­gų tu­rė­tų grįž­ti rugp­jū­čio 23 ar­ba 24 die­ną“, – tvir­ti­no V.Bal­trai­tie­nė.

Pa­sak jos, vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai ne­pri­va­lo reng­ti sa­vo veik­los at­as­kai­tos, yra ren­gia­mos bend­ros ins­ti­tu­ci­jų veik­los at­as­kai­tos. 2015 me­tų Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos veik­los at­as­kai­tą Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no kar­tu su Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos at­as­kai­ta.

A.But­ke­vi­čius tei­gė, kad šis skan­da­las ne­tu­rės di­de­lių ne­igia­mų pa­sek­mių Lie­tu­vos mais­to pro­duk­tų eks­por­tui, ta­čiau pro­duk­ci­ją im­por­tuo­jan­čios ša­lys ati­džiau ste­bės, kas vyks­ta Lie­tu­vo­je ties mais­to sau­ga.

V.Bal­trai­tie­nė tvir­ti­no, kad esa­mą si­tua­ci­ją ap­ta­rė su Ki­ni­jos am­ba­sa­do­riu­mi Lie­tu­vo­je.

„Mums la­bai svar­bu, kad tai ne­tu­rė­tų įta­kos pie­no eks­por­tui į Ki­ni­ją. Am­ba­sa­do­rius sa­kė, kad jie ste­bi si­tua­ci­ją, bet ne­ma­to prie­žas­ties stab­dy­ti pro­ce­dū­ras. Dėl pie­no pa­pil­do­mai ne­ža­da siųs­ti eks­per­tų, o dėl jau­tie­nos, kur Lie­tu­va nė­ra ga­vu­si lei­di­mo, mes lau­kia­me eks­per­tų“, – sa­kė mi­nis­trė.

J.Mi­liui par­eikš­ti įta­ri­mai pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba. Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad šal­dy­to mais­to pro­duk­tų bend­ro­vė „Ju­dex“ per Sei­mo na­rį Pe­trą Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti Vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, kad ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) taip pat tei­gia J.Mi­liaus va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je nu­sta­čiu­si ko­rup­ci­jos ri­zi­kos veiks­nių.

J.Mi­lius sa­vo kal­tę ka­te­go­riš­kai ne­igia ir sa­vo no­ru iš par­ei­gų kol kas ne­pa­si­trau­kė, nors at­sis­ta­ty­din­ti jį ra­gi­no tiek prem­je­ras, tiek pre­zi­den­tė. Jis sa­ko, kad pa­dė­da­mas vers­li­nin­kams lai­kė­si įsta­ty­mų, o at­sis­ta­ty­di­ni­mas reikš­tų kal­tės pri­pa­ži­ni­mą.