J. Milius pripažįsta deklaracijas pildydavęs „labai neatsakingai“
Pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu įta­ria­mas Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) va­do­vas Jo­nas Mi­lius pri­pa­žįs­ta, jog anks­čiau sa­vo pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­ci­jas pil­dė „la­bai ne­at­sa­kin­gai“, bu­vo pa­ti­kė­jęs tai da­ry­ti se­kre­to­rei ir su­tuok­ti­nei.

Dėl to yra su­lau­kęs ir Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) ty­ri­mo, nes bu­vo ne­dek­la­ra­vęs da­lies sa­vo pa­ja­mų, ku­rias yra ga­vęs kaip Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos eks­per­tas.

J.Mi­liaus tur­to dek­la­ra­ci­ja vie­šo­je VMI duo­me­nų ba­zė­je pa­skelb­ta vė­liau nei ki­tų – penk­ta­die­nį, kaip aiš­ki­no VMI – dėl tech­ni­nių ne­sklan­du­mų. Pa­gal pa­teik­tus nau­jau­sius Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo duo­me­nis ma­ty­ti, kad anks­tes­nių me­tų tur­tas pa­tiks­li­nus dek­la­ra­ci­jas ge­ro­kai ap­tir­po.

Po apk­lau­sos Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je ket­vir­ta­die­nį J.Mi­lius žur­na­lis­tams tei­gė, jog jo dek­la­ra­ci­jos „ne­si­kei­čia jau 7 me­tai“, apie tur­tą nie­ko ne­ži­nąs, nes vis­ką pil­do žmo­na. Kal­bi­na­mas penk­ta­die­nį BNS J.Mi­lius aiš­ki­no, jog po at­lik­tų VMI pa­ti­kri­ni­mų si­tua­ci­ja pa­si­kei­tu­si – dek­la­ra­ci­jas da­bar pil­dan­tis „la­bai at­sa­kin­gai“.

J.Mi­lius už­per­nai nu­ro­dė ne­tu­rė­jęs turto

VMI po BNS krei­pi­mo­si penk­ta­die­nį pa­skel­bė nau­jau­sias Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos va­do­vo dek­la­ra­ci­jas. Tie­sa, iš­sa­mus yra tik 2015-ųjų me­tų tur­to ir san­tau­pų są­ra­šas, tuo me­tu 2014-ai­siais J.Mi­lius nu­ro­dė ne­be­tu­rė­jęs jo­kio tur­to, tik kaž­kam pa­sko­li­nęs 30 tūkst. li­tų (8,7 tūkst. eu­rų). Jo žmo­na 2014-ai­siais nu­ro­do tu­rė­ju­si tur­to už 82 tūkst. eu­rų, tai­gi, bend­ras šei­mos dek­la­ruo­tas tur­tas, įskai­tant pa­sko­lin­tus pi­ni­gus, už­per­nai sie­kė be­veik 91 tūkst. eu­rų.

Tuo me­tu 2015-ai­siais, at­siž­vel­giant į VMI pa­teik­tus duo­me­nis, tur­tas ir san­tau­pos sie­kė 216 tūkst. eu­rų, tai­gi, per me­tus iš­au­go 125 tūkst. eu­rų.

Iš per­nai tu­rė­to tur­to 52,5 tūkst. eu­rų su­da­rė bend­ras ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­riaus ir su­tuok­ti­nės ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas bei dar be­veik 16 tūkst. eu­rų – že­mės skly­pai (pa­ties J.Mi­liaus ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas ir že­mė ati­tin­ka­mai sie­kė 32 ir be­veik 9 tūkst. eu­rų). Šei­ma tu­rė­jo 79 tūkst. eu­rų san­tau­pų (48 tūkst. – J.Mi­lius), au­to­mo­bi­liai įver­tin­ti dar be­veik 66 tūkst. eu­rų (40,5 tūkst. eu­rų – J.Mi­liaus).

VMI at­sto­vas spau­dai Da­rius Bu­ta BNS nu­ro­dė, kad J.Mi­liaus vie­ši­na­mo­je dek­la­ra­ci­jo­je iš ins­pek­ci­jos pu­sės klai­dų nė­ra, nes bū­tent to­kius duo­me­nis pa­tei­kė pats J.Mi­lius, per­nai rugp­jū­čio pa­bai­go­je ins­pek­to­rių ra­gi­ni­mu pa­tiks­li­nęs dek­la­ra­ci­ją.

„Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja skel­bia tik tuos duo­me­nis, ku­riuos pa­tei­kia mo­kes­čių mo­kė­to­jas. Už duo­me­nų ne­pa­tei­ki­mą ar­ba klai­din­gų duo­me­nų pa­tei­ki­mą gre­sia įspė­ji­mas ar­ba bau­da iki 144 eu­rų“, – sa­kė D.Bu­ta.

Vis dėl­to ly­gi­nant J.Mi­liaus ir su­tuok­ti­nės 2013-ųjų ir 2015-ųjų dek­la­ra­ci­jų duo­me­nis, pa­si­kei­ti­mas nė­ra toks di­de­lis: 2013 me­tais bend­ras tur­tas bu­vo 185 tūkst. eu­rų, tai­gi, per dve­jus me­tus iš­au­go 31 tūkst. eu­rų. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir že­mės, taip pat au­to­mo­bi­lių ver­tė ne­ki­to, tuo me­tu šei­mos san­tau­pos nuo 2013-ai­siais tu­rė­tų 48 tūkst. eu­rų (27 tūkst. eu­rų – J.Mi­liaus) pa­di­dė­jo iki 79 tūkst. 2015-ai­siais.

Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos eks­per­to už­dar­bis – tūks­tan­tis eu­rų už dieną

At­siž­vel­giant į VMI pa­tei­kia­mus duo­me­nis, per dve­jus me­tus Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos va­do­vo tar­ny­bos san­tau­pos iš­au­go apie 30 tūkst. eu­rų. J.Mi­lius sa­ko, kad tai lė­mė jo pa­pil­do­mas, kaip Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos eks­per­to už­dar­bis, taip pat pa­ja­mos par­da­vus me­die­ną iš se­ne­lio pa­vel­dė­ta­me miš­ke.

„Tai, kiek ži­nau, par­da­viau se­ne­lio miš­ką, tu­riu 25 hek­ta­rus miš­ko. Ten ne­ma­ža su­ma – apie 20 su vir­šu­mi ar 30 tūkst. eu­rų (...), pjo­vė­me tą miš­ką ir aš par­da­viau“, – BNS pir­ma­die­nį pra­tur­tė­ji­mą aiš­ki­no J.Mi­lius.

Jis taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­sta­rą­jį pus­me­tį gau­na di­des­nį at­ly­gi­ni­mą – apie 2,7 tūkst. eu­rų, ne­ats­kai­čia­vus mo­kes­čių.

VMVT va­do­vas sa­ko, kad bu­vo ti­kri­na­mas „į­vai­rių tar­ny­bų ir daug kar­tų“, tarp jų – ir VMI, nes dėl jo bu­vo pa­teik­ta daug skun­dų. Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vas tai sie­jo su Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos ne­pa­lan­kiais spren­di­mais vers­lui, už­kar­dy­ta kon­tra­ban­da.

Vis dėl­to jis pri­pa­ži­no dek­la­ra­ci­jas pil­dęs ne­at­sa­kin­gai ir dar per­nai da­ręs klai­dų.

„Bu­vo už­baig­tas (VMI) ty­ri­mas, vis­kas pa­grįs­ta. At­vi­rai šne­kant, aš la­bai ne­at­sa­kin­gai tas dek­la­ra­ci­jas pil­džiau, ka­dan­gi už­pil­dy­da­vo ar­ba se­kre­to­rės, ar­ba žmo­na. Aš pa­žiū­rė­jau, kad dau­giau esu už­dir­bęs. Aš kaip eks­per­tas esu už­dir­bęs di­de­les su­mas – esu Pa­sau­li­nės Svei­ka­tos Or­ga­ni­za­ci­jos eks­per­tas. Esu va­žia­vęs į pen­kio­li­ką vals­ty­bių, ten man už vie­ną die­ną mo­ka tūks­tan­tį eu­rų. Taip kad esu va­žia­vęs į 15 vals­ty­bių, po 3 sa­vai­tes, tai su­pras­ki­te vie­ną da­ly­ką“, – aiš­ki­no J.Mi­lius.

„Pa­ro­džiau ma­žiau, nei tu­riu. Aiš­ku, bu­vo užk­lau­si­mai į tą Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ją iš VMI, taip to­liau. Taip, taip“, – sa­kė jis, pa­klaus­tas, ar dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­dė vi­sas lė­šas.

Penk­ta­die­nį BNS J.Mi­lius sa­kė, jog šiuo me­tu dek­la­ra­ci­jas pil­dan­tis pats „la­bai at­sa­kin­gai“, nors dar ket­vir­ta­die­nį po apk­lau­sos Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je klau­sia­mas apie tur­tą žur­na­lis­tams aiš­ki­no apie jį nie­ko ne­ži­nąs, nes dek­la­ra­ci­jas pil­do žmo­na.

„Žmo­na pil­do. Ne­ži­nau, ta dek­la­ra­ci­ja ma­no ne­si­kei­čia gal sep­ty­ne­ri me­tai. Ten nie­ko nau­jo“, – žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį kal­bė­jo J.Mi­lius.

J.Mi­lius pri­pa­ži­no, jog per­nykš­tę dek­la­ra­ci­ją taip pat pil­dė žmo­na. Jis ne­paaiš­ki­no, ko­dėl VMI ne­tu­ri duo­me­nų apie jo 2014-ųjų tur­tą ir san­tau­pas.

Du­kra do­va­no­jo kotedžą

Kaip nu­ro­do­ma jo dek­la­ra­ci­jo­se Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai, du­kra Ais­tė šių me­tų ge­gu­žę J.Mi­liui do­va­no­jo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už 195 tūkst. eu­rų. J.Mi­lius pa­sa­ko­jo, kad du­kra ėmė pa­sko­lą ir sta­tė­si ko­te­džą sau, ta­čiau pa­do­va­no­jo tė­vams, nes jie būs­tą Vil­niu­je iki šiol nuo­mo­jo­si.

„Ma­no tur­to per tuos me­tus pa­di­dė­jo tik ko­te­džu – per pen­kio­li­ka me­tų dau­giau nie­kas ti­krai ne­pa­di­dė­jo“, – tvir­ti­no VMVT va­do­vas.

Jis tei­gė, kad du­kra, su žen­tu tu­rin­ti vers­lą, no­rė­jo pa­tys gy­ven­ti sa­vo pa­sis­ta­ty­ta­me ko­te­dže Tur­niš­kė­se, bet per­si­gal­vo­jo ir pa­si­rin­ko ki­tą vie­tą.

„O aš tu­rė­jau skly­pą, ža­dė­jau sta­ty­tis na­mą, nes kaž­kur rei­kė­jo gy­ven­ti – iki to lai­ko nuo­ma­vau, nors 14 me­tų esu Vil­niu­je (...). Du­kra bu­vo pa­ėmu­si kre­di­tą, la­bai di­de­lį kre­di­tą, žy­miai dau­giau kar­tų di­des­nį, du­krai aš, aiš­ku, ati­duo­du už tą kre­di­tą, ku­rį ji mo­ka, ir ji man per­ra­šė tą sa­vo ko­te­džą, ku­ris jai pri­klau­sė“, – aiš­ki­no J.Mi­lius.

Tie­sa, dek­la­ruo­ti šį pa­si­kei­ti­mą J.Mi­lius tu­rės iki ki­tų me­tų ge­gu­žės.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė įta­ri­mus J.Mi­liui dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo. Jo dar­be at­lik­tos kra­tos, taip pat – Sei­mo na­rio P.Gra­žu­lio dar­bo vie­to­je Sei­me ir na­muo­se, su pa­sta­ro­jo šei­mos vers­lu sie­ja­mo­je Kau­no bend­ro­vė­je „Ju­dex“, Na­cio­na­li­nio mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­to Kau­no te­ri­to­ri­nia­me sky­riu­je.

Anot STT, tei­sė­sau­gos tu­ri­mi duo­me­nys lei­džia įtar­ti, kad mais­to pro­duk­tus ga­mi­nan­čios bend­ro­vės va­do­vai, no­rė­da­mi, kad įmo­nė iš­veng­tų nuo­bau­dų, ku­rios pa­pras­tai yra tai­ko­mos ap­ti­kus dar­bų sau­gos, pa­ka­vi­mo, ženk­li­ni­mo, hi­gie­nos ar ki­tus pa­žei­di­mus, sa­vo ne­tei­sė­tų tiks­lų sie­kė pa­pirk­da­mi įvai­rius at­sa­kin­gus spe­cia­lis­tus ar­ba as­me­nis, ga­lin­čius to­kiems spe­cia­lis­tams, par­ei­gū­nams da­ry­ti po­vei­kį.

Ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, tei­sė­sau­ga aiš­ki­na­si įta­ri­mus, kad Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ar jai pa­val­džios ins­ti­tu­ci­jos ga­lė­jo gau­ti iš ki­tų kom­pe­te­tin­gų ži­ny­bų in­for­ma­ci­jos apie lis­te­ri­jos (Lis­te­ria mo­no­cy­to­ge­nes) rū­šies bak­te­ri­jos už­kra­tą kai ku­riuo­se „Ju­dex“ ga­mi­niuo­se, ta­čiau šį fak­tą esą nu­slė­pė ir, įta­ria­ma, ne­siė­mė veiks­mų.

Kar­tu su J.Mi­liui tei­sė­sau­ga ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria dar as­me­nis as­me­nis, ku­rie įta­ria­mi pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba, pre­ky­ba po­vei­kiu ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu.