J. Milius: mokslininkai labai pasyviai dirba
Lie­tu­vai ne­su­sit­var­kant su kiau­lių ma­ru – šią sa­vai­tę vėl pa­tvir­tin­tos nau­jos diag­no­zės, ve­te­ri­na­rų va­do­vas Jo­nas Mi­lius pa­si­gen­da gy­ven­to­jų pi­lie­tiš­ku­mo, kal­ti­na ša­lies moks­li­nin­kus, kad jie ma­žai ski­ria dė­me­sio af­ri­ki­nio kiau­lų ma­ro ty­ri­mams, o sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jas ke­ti­na įpa­rei­go­ti gy­ven­to­jams teik­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie už­kra­tą, jo pa­da­ri­nius ir ža­lą.

„Mes moks­lui tu­ri­me dau­giau klau­si­mų ne­gu yra at­sa­ky­mų. Ti­krai moks­li­nin­kai kol kas, sa­ky­čiau, la­bai pa­sy­viai iki šiol dir­bo. Mes dir­bo­me pa­gal kla­si­ki­nio kiau­lių ma­ro ins­truk­ci­jas, bet kla­si­ki­nis kiau­lių ma­ras pa­si­ro­do yra vi­sai skir­tin­gas nuo af­ri­ki­nio. Yra to­kių da­ly­kų, kad ne­ga­li at­sa­ky­ti moks­las. Ran­da­me ne­ma­žai nu­šau­tų šer­nų su sve­tim­kū­niais. Ką tai ro­do? Ar jie per­sir­gę, ar jie pla­tin­to­jai, ar pu­sę me­tų ga­li pla­tin­ti? Nieks į tai ne­at­sa­ko. Tai la­bai su­dė­tin­ga si­tua­ci­ja tuo klau­si­mu“, – in­ter­viu LNK „Ži­nioms“ penk­ta­die­nį tei­gė J.Mi­lius.

Jis in­for­ma­vo, kad Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ke­ti­na įpa­rei­go­ti sa­vi­val­dą im­tis ak­ty­ves­nių veiks­mų ko­vo­jant su af­ri­ki­niu kiau­lių ma­ru.

„Pa­ruo­šęs esu dar vie­ną įsa­ky­mą... Ka­dan­gi pa­si­kei­tė me­rai, sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­to­riai... Kai ku­rie pa­mir­šo sa­vo par­ei­gas, ypa­tin­gai se­niū­nai, ku­rie tu­ri ma­ty­ti, kas kai­muo­se da­ro­si. Pa­gal ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mą jie yra at­sa­kin­gi ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riai... da­ly­vau­ti to­kiuo­se pro­ce­suo­se, kai yra eks­tre­ma­li si­tua­ci­ja. Kaip va­do­vas kreip­siuos, kad jie at­nau­jin­tų tą vi­są sa­vo dar­bą. Pa­vyz­džiui, se­niū­nas ti­krai tu­ri ži­no­ti, kad kaž­kur tai kai­me už­ka­sė kiau­lę... Kad su­pa­žin­din­tų gy­ven­to­jus, ko­kių są­ly­gų rei­kia lai­ky­tis“, – tvir­ti­no J.Mi­lius.

Ta­čiau ve­te­ri­na­rų va­do­vas taip pat džiau­gia­si, kad Tra­kų ra­jo­ne, kur per per pa­sta­rą­ją sa­vai­tę ap­tik­tos ke­lios ser­gan­čios kiau­lės, nė­ra di­de­lių kiau­lių komp­lek­sų.

„To­je ne­lai­mė­je yra vie­na lai­mė – kad nė­ra di­de­lių komp­lek­sų jo­kių ša­lia. Jei­gu jie bū­tų ša­lia, tai bū­tų la­bai di­de­li eko­no­mi­niai nuo­sto­liai“, – LNK sa­kė J.Mi­lius.

Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai penk­ta­die­nį nu­sta­čius nau­jų af­ri­ki­nio ma­ro at­ve­jų Tra­kų ra­jo­ne, šiais me­tais jau ap­tik­ti aš­tuo­ni už­kra­to ži­di­niai.

Lie­pą Jo­na­vos ra­jo­ne vie­na­me ūky­je nu­sta­čius ma­ro už­kra­tą, į pa­vo­jų pa­te­ko ap­link esan­tys di­de­li kiau­lių komp­lek­sai. Juo­se dar at­lie­ka­mi ty­ri­mai ir ky­la grės­mė, kad bus ap­ri­bo­ta pre­ky­ba.

Iš vi­so Lie­tu­vo­je nuo šių me­tų pra­džios už­re­gis­truo­ta per 60 vie­tų, kur ras­ta ar su­me­džio­ta dau­giau kaip 70 ser­gan­čių šer­nų.