J. Milius: Baltijos šalys ir Lenkija galėtų sukurti kiaulių maro vakciną
Lie­tu­va sie­kia steig­ti moks­lo cen­trus, ku­rie kur­tų vak­ci­ną nuo af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro. Pa­sak Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo, šį dar­bą tu­rė­tų pa­si­da­lin­ti trys Bal­ti­jos ša­lys ir Len­ki­ja, o veik­lai rei­kė­tų pra­šy­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos fi­nan­sa­vi­mo.

„Mes įkū­rė­me af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro ins­ti­tu­tą prie mū­sų tar­ny­bos ir da­bar ža­da­me kal­bė­ti Len­ki­jo­je su vi­so­mis ke­tu­rio­mis vals­ty­bė­mis pa­ga­liau apie vak­ci­nos kū­ri­mą. Ap­jung­si­me Len­ki­jos moks­li­nin­kus, Lat­vi­jos, Es­ti­jos“, – penk­ta­die­nį Ber­ly­ne vyks­tan­čio­je „Ža­lio­jo­je sa­vai­tė­je“ žur­na­lis­tams sa­kė Jo­nas Mi­lius.

Pa­sak jo, ke­tu­rios vals­ty­bės, ku­rio­se šiuo me­tu iš­pli­tęs ma­ras, tu­rė­tų pa­si­da­lin­ti funk­ci­jo­mis, ku­riant vak­ci­ną bei ti­riant ki­tas su li­ga su­si­ju­sias prob­le­mas.

J.Mi­lius tei­gė, kad to­kio cen­tro iš­lai­ky­mui rei­kės ES lė­šų. Pa­sak jo, siū­lo­mi du ty­ri­mų cen­tro stei­gi­mo va­rian­tai: vie­nas, val­do­mas ir fi­nan­suo­ja­mas Ko­mi­si­jos, o ki­tas – val­do­mas vals­ty­bių, ta­čiau at­ski­ros jo prog­ra­mos taip pat fi­nan­suo­ja­mos EK.

„Šian­dien su­nku pa­sa­ky­ti (kiek lė­šų rei­kės – BNS), pri­klau­sys nuo at­lie­ka­mų prie­mo­nių. Šian­dien moks­li­nin­kai ne­ga­li at­sa­ky­ti, kiek šer­nas mig­ruo­ja Lie­tu­vo­je – tai tirs bio­lo­gai, me­džio­to­jai. (...) Taip pat ne­aiš­kus vi­ru­so at­spa­ru­mas, vak­ci­nos kū­ri­mas. Daug klau­si­mų, ku­riuos tu­ri­me at­sa­ky­ti“, – aiš­ki­no J.Mi­lius.

Anot jo, idė­jai sau­sio 26 die­ną tu­rės pri­tar­ti Lat­vi­ja, Es­ti­ja ir Len­ki­ja. Jei vals­ty­bių ve­te­ri­na­rų ir mi­nis­trų su­si­ti­ki­me idė­jai bus pri­tar­ta, tuo­met bus lau­kia­ma EK pri­ta­ri­mo.

J.Mi­lius tki­no, kad ma­ro grės­mė da­ro­si vis ak­tua­les­nė Eu­ro­pos Są­jun­gai – Ukrai­no­je li­gos ži­di­niai ar­tė­ja prie Ru­mu­ni­jos sie­nos. Jei­gu už­kra­tas pa­tek­tų į šią ša­lį, li­gą su­val­dy­ti, pa­sak jo, bū­tų su­dė­tin­ga.

Af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras iš Bal­ta­ru­si­jos į Lie­tu­vą pa­te­ko 2014 me­tų va­sa­rą. Ne­tru­kus už­kra­tas nu­sta­ty­tas ir Len­ki­jo­je, o vė­liau – Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je. Nors Lie­tu­va ban­do su­val­dy­ti li­gą nai­kin­da­ma šer­nus, už­krės­to­se te­ri­to­ri­jo­se gy­ven­to­jams sker­džiant kiau­les, ta­čiau li­ga ne­si­trau­kia. Ve­te­ri­na­rai nuo­lat nu­sta­to li­gos at­ve­jų su­me­džio­tuo­se ar­ba pa­dvė­su­siuo­se šer­nuo­se.