J. Milius atsisako atsistatydinti
Tei­sė­sau­gos aki­ra­ty­je at­si­dū­ręs Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius Jo­nas Mi­lius at­si­sa­ko at­sis­ta­ty­din­ti iš par­ei­gų, sa­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Aš tu­rė­jau su po­nu Mi­liu­mi šian­dien su­si­ti­ki­mą, po­nas Mi­lius at­si­sa­kė pats at­sis­ta­ty­din­ti“, – žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je ket­vir­ta­die­nį sa­kė prem­je­ras.

A.But­ke­vi­čius tei­gė, kad ki­tos sa­vai­tės tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bė pri­ims spren­di­mą dėl J.Mi­liaus nu­ša­li­ni­mo, rem­da­ma­si Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) me­džia­ga dėl ko­rup­ci­jos ri­zi­kos veiks­nių J.Mi­liaus va­do­vau­ja­mo­je tar­ny­bo­je.

Prem­je­ras nu­ro­dė, kad Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl J.Mi­liaus nu­ša­li­ni­mo pa­teiks Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja. Šį pro­jek­tą mi­nis­te­ri­ja rengs at­siž­vel­gu­si į Vy­riau­sy­bės tei­si­nin­kų iš­va­das.

„Tos iš­va­dos tu­rės bū­ti pa­teik­tos dar že­mės ūkio mi­nis­trei ir že­mės ūkio mi­nis­trė tu­rės pa­teik­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tą ar­tė­jan­čiam Vy­riau­sy­bės po­sė­džiui ki­tą sa­vai­tę“, – kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad šal­dy­to mais­to pro­duk­tų bend­ro­vė „Ju­dex“ per Sei­mo na­rį Pe­trą Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti Vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, kad ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus.

Šia­me ty­ri­me J.Mi­liui par­eikš­ti įta­ri­mai pre­ky­ba po­vei­kiu ir pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba.

STT par­ei­gū­nai šią sa­vai­tę pa­skel­bė nu­sta­tę, kad Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos ins­pek­to­riai ne vi­sa­da lai­ko­si įmo­nių pa­ti­kri­ni­mų pe­rio­diš­ku­mo rei­ka­la­vi­mų. Anot STT, kai ka­da pa­ti­kri­ni­mai at­lie­ka­mi ne­si­lai­kant nu­sta­ty­tų apim­čių, o tai lei­džia da­ry­ti prie­lai­dą, kad at­ski­ri ūkio su­bjek­tai dis­kri­mi­nuo­ja­mi, prie­žiū­ros veiks­mai ne­pro­por­cin­gi.

Par­ei­gū­nai nu­ro­dė esant at­ve­jų, kai net ir nu­sta­tę mais­to pro­duk­tų sau­gos, hi­gie­nos ar ženk­li­ni­mo pa­žei­di­mų, ins­pek­to­riai ne vi­sa­da nu­ro­dė juos pa­ša­lin­ti bei pa­teik­ti ati­tin­ka­mų trū­ku­mų ša­li­ni­mo pla­ną, o tu­rint pa­kan­ka­mai duo­me­nų apie pa­žei­di­mus pa­da­riu­sius as­me­nis ne vi­sa­da su­ra­šy­ti ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lai.

Jie taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad kons­ta­ta­vę mais­to pro­duk­tų sau­gos hi­gie­nos ar ženk­li­ni­mo pa­žei­di­mus ins­pek­to­riai, ne vi­sais at­ve­jais pri­ima vie­no­dus spren­di­mus dėl šių pa­žei­di­mų ma­ža­reikš­miš­ku­mo.

J.Mi­lių trauk­tis iš par­ei­gų taip pat par­agi­no pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, že­mės ūkio ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trai.

J.Mi­lius ne­igia sa­vo kal­tę. Jis sa­ko, kad „Ju­dex“ vers­li­nin­kams pa­dė­jo lai­ky­da­ma­sis įsta­ty­mų, ir pa­brė­žia, kad nau­jų rin­kų pa­ieš­ka ir pa­gal­ba eks­por­tuo­to­jams yra jo įpras­ti­nis dar­bas.