J. Milių sukritikavęs J. Požela sulaukė „įžūlios žinutės“
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Ju­ro Po­že­los par­eiš­ki­mas, kad Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) di­rek­to­rius Jo­nas Mi­lius vi­siš­kai ne­su­sit­var­ko su par­ei­go­mis, su­lau­kė at­sa­ko. J. Mi­lius mi­nis­trui nu­siųs­to­je ži­nu­tė­je tei­gia, kad to­kie par­eiš­ki­mai ken­kia Lie­tu­vos pres­ti­žui.

Pro­ku­ro­rams pra­ne­šus, kad šal­dy­tų mais­to pro­duk­tų bend­ro­vė­je „Ju­dex“ bu­vo ras­ta kenks­min­gų bak­te­ri­jų, J. Po­že­la ti­ki­no, kad to­kia pa­dė­tis – J. Mi­liaus vi­siš­ko ne­su­sit­var­ky­mo su par­ei­go­mis re­zul­ta­tas. Šian­dien svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras pra­ne­šė, kad nak­tį su­lau­kė „į­žū­lios ži­nu­tės“ iš J. Mi­liaus, ku­riam Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba yra par­eiš­ku­si įta­ri­mus dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo. „Gerb. mi­nis­tre, rei­kė­tų pir­miau­sia iš­siaiš­kin­ti pa­dė­tį – tik vė­liau ko­men­tuo­ti. Ap­mau­du, jog ne­ži­nant si­tua­ci­jos ken­kia­te Lie­tu­vos pres­ti­žui, jos mais­to pro­duk­tų eks­por­tui. 170 vals­ty­bių, į ku­rias eks­por­ta­ja­me pro­duk­tus, ne­bu­vo nė kar­to nu­sta­ty­ti trū­ku­mai dėl mais­to sau­gos. Lie­tu­va 2 proc. len­kia Eu­ro­pos ša­lis dėl mais­to sau­gos ro­dik­lių. Aš ti­kė­jau­si, jog jūs esa­te šiek tiek aukš­čiau už tuos, ku­rie ku­ria is­to­ri­jas. J. M.“, – to­kio tu­ri­nio ži­nu­tę, ku­rios, kaip tei­gia, su­lau­kė iš J. Mi­liaus, šian­dien pa­vie­ši­no J. Po­že­la.

J. Po­že­la sa­vo žo­džių ne­at­sii­ma ir ma­no, kad J. Mi­liui de­rė­tų trauk­tis iš par­ei­gų. At­sa­ky­da­mas VMVT va­do­vui jis klau­sė, ar to­kių įmo­nių, kaip „Ju­dex“, pro­duk­ci­ja ir­gi bu­vo įskai­čiuo­ja­ma į po­zi­ty­vią sta­tis­ti­ką, apie ku­rią J. Mi­lius kal­ba sa­vo ži­nu­tė­je. „Fik­ty­vu, kaip Grai­ki­jo­je. Gė­din­ga dangs­ty­ti ga­li­mą ko­rup­ci­ją to­kia sta­tis­ti­ka. Be to, ste­bi­na, kad to­kio­je si­tua­ci­jo­je VMVT va­do­vas ban­do slaps­ty­tis at­os­to­go­se, o ne dirb­ti. Ne­sup­ran­tu ir že­mės ūkio mi­nis­trės Vir­gi­ni­jos Bal­trai­tie­nės, ku­ri tai to­le­ruo­ja. Ver­tė­tų ge­riau pri­im­ti są­ži­nin­gą spren­di­mą ir trauk­tis iš VMVT va­do­vo par­ei­gų, už­lei­džiant vie­tą ki­tam, kam iš tie­sų bū­tų svar­bu ša­lies gy­ven­to­jų svei­ka­ta ir vals­ty­bės re­pu­ta­ci­ja“, – tei­gia J. Po­že­la.

Įpa­rei­go­jo įver­tin­ti VMVT va­do­vo veiklą

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius penk­ta­die­niio po­pie­tę pa­ve­dė Že­mės ūkio mi­nis­trei Vir­gi­ni­jai Bal­trai­tie­nei pa­teik­ti iš­va­das dėl Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) va­do­vo J. Mi­liaus ga­lė­ji­mo to­liau ei­ti par­ei­gas.

A. But­ke­vi­čiaus pa­ve­di­mu Že­mės ūkio mi­nis­trė V. Bal­trai­tie­nė, ku­rios va­do­vau­ja­mos mi­nis­te­ri­jos pa­val­du­me yra VMVT, įpa­rei­go­ta ne­del­siant pa­teik­ti prem­je­rui iš­va­das dėl VMVT veik­los ir kon­kre­tų siū­ly­mą, ar Tar­ny­bos va­do­vas J.Mi­lius ga­li to­liau ei­ti par­ei­gas, ra­šo­ma Vy­riau­sy­bės iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.

A. But­ke­vi­čius šias iš­va­das ir mi­nis­trės siū­ly­mą su V. Bal­trai­tie­ne ap­tars rugp­jū­čio 10 die­ną.