J. Miliaus atleidimo klausimas išbrauktas iš darbotvarkės
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vy­riau­sy­bės po­sė­džio dar­bot­var­kės.

Ati­dė­ti klau­si­mą vė­les­niam po­sė­džiui pa­siū­lė su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius. Jis sa­kė ne­su­si­pa­ži­nęs su me­džia­ga, nes pra­ėju­sios sa­vai­tės po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo.

„Kad bū­čiau ti­kras, kaip bal­suo­ti, aš tu­riu su­si­pa­žin­ti su vi­sa me­džia­ga“, – sa­kė R.Sin­ke­vi­čius.

Po po­sė­džio mi­nis­tras žur­na­lis­tams tei­gė, kad spren­di­mą pri­ims rem­da­ma­sis są­ži­ne.

„Ma­ty­si­te, kai jis bus pri­imi­nė­ja­mas“, – kal­bė­jo R.Sin­ke­vi­čius, pa­klaus­tas, koks bus jo spren­di­mas dėl J.Mi­liaus at­lei­di­mo.

Jis tei­gė ne­si­kon­sul­ta­vęs su par­ti­jos ko­le­go­mis dėl šio bal­sa­vi­mo.

R.Sin­ke­vi­čius sa­kė su J.Mi­liu­mi ne­si­bi­čiu­liau­jan­tis, ta­čiau nei pa­tvir­ti­no, nei pa­nei­gė da­ly­va­vęs su juo me­džiok­lė­se.

„Aš pa­me­džio­ju ir ne­at­me­tu ga­li­my­bės, kad ti­krai esa­me (me­džio­ję). Gal per­nai me­tais bu­vo to­kia di­de­lė ko­lek­ty­vi­nė me­džiok­lė ru­de­nį, se­zo­no ati­da­ry­mas. Ma­tyt, ir jis ten bu­vo“, – pa­sa­ko­jo mi­nis­tras.

Jis nu­ro­dė J.Mi­lių pa­žįs­tan­tis nuo 2011 me­tų.

J.Mi­liaus at­lei­di­mui rei­kia ne ma­žiau kaip aš­tuo­nių iš 15 Mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­rių bal­sų – vien so­cial­de­mo­kra­tų tam ne­pa­kak­tų. „Dar­bie­čiai“ ir „tvar­kie­čiai“ tei­gia ne­pri­ta­rian­tys J.Mi­liaus at­lei­di­mui, bet ne­aiš­ku, ar par­ti­jų nu­ro­dy­mų lai­ky­sis jų for­ma­liai de­le­guo­ti ne­par­ti­niai mi­nis­trai – ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas.

Šie mi­nis­trai ir pir­ma­die­nį ne­atsk­lei­dė, kaip bal­suos J.Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mu.

Klau­si­mas dėl ga­li­my­bės J.Mi­liui to­liau ei­ti par­ei­gas iš­ki­lo tei­sė­sau­gai par­eiš­kus jam įta­ri­mus pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu.

Pats J.Mi­lius prieš Vy­riau­sy­bės po­sė­dį sa­kė dir­ban­tis są­ži­nin­gai.

„Aš vis­ką pa­kar­to­čiau tą pa­tį, ką da­riau iki šiol. Taip pat dirb­čiau, ką da­riau iki šiol. Nie­ko ne­keis­čiau, ka­dan­gi aš dir­bau ti­krai są­ži­nin­gai“, – žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je sa­kė J.Mi­lius.

Jis tei­gė, kad su jo ži­nia nė vie­nas ne­sau­gus mais­to pro­duk­tas ne­pa­te­ko nei į Lie­tu­vos, nei į už­sie­nio rin­kas.

J.Mi­lius sa­kė ne­iš­gy­ve­nan­tis dėl to, jog ga­li ne­tek­ti par­ei­gų, ta­čiau tvir­ti­no no­rin­tis tei­sė­to Vy­riau­sy­bės spren­di­mo.

„Mes gy­ve­no­me 50 me­tų pa­gal ki­tus pri­nci­pus. No­rė­čiau gy­ven­ti Eu­ro­po­je, kur gy­ve­na žmo­nės, bend­rau­ja ir bend­rau­čiau taip, kaip tą da­riau iki šiol“, – kal­bė­jo J.Mi­lius.

J.Mi­lius tei­sė­sau­gos įta­ri­mus yra pa­va­di­nęs juo­kin­gais ir tei­gia ne­ma­tąs pa­grin­do pa­si­trau­ki­mui.

Pro­ku­ro­rai įta­ria, kad „Ju­dex“ per par­la­men­ta­rą „tvar­kie­tį“ Pe­trą Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti Vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, kad ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus.

Šia­me ty­ri­me įta­ri­mai pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu taip pat bu­vo par­eikš­ti J.Mi­liaus va­do­vau­ja­mai tar­ny­bai pa­val­daus Na­cio­na­li­nio mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­to Kau­no sky­riaus va­do­vui Vy­tau­tui Pa­makš­čiui.

Nuo rug­sė­jo pra­džios V.Pa­makš­tys yra at­sis­ta­ty­di­nęs.

„Kad ne­kil­tų dė­mė, aš re­ko­men­da­vau di­rek­to­riui jį at­leis­ti. Ka­dan­gi čia jau ant ma­nęs ta dė­mė ki­lu­si, tai jei­gu ant pa­val­di­nių kaž­kas kren­ta, jau ge­riau, kad jie iš­ei­tų“, – pa­sa­ko­jo J.Mi­lius.

Pa­klaus­tas, ko­dėl sau ne­tai­ko to­kių pa­čių stan­dar­tų, jis tei­gė: „Ma­no yra ki­ta si­tua­ci­ja. Ka­dan­gi aš kaip ir mi­nė­jau, aš tu­riu iš­ei­ti, ka­da pa­si­baigs vi­sos prob­le­mos. Aš su to­kiu sta­tu­su iš­ėjęs, Eu­ro­po­je, tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se bū­tų su­dė­tin­ga“.

Trauk­tis iš par­ei­gų tar­ny­bos va­do­vą yra par­agi­nę aukš­čiau­si ša­lies va­do­vai.