J. McCainas: Lietuvoje nuolat turėtų būti JAV karių
Lie­tu­vo­je nuo­lat tu­rė­tų bū­ti Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) ka­rių, sa­ko Lie­tu­vo­je vie­šin­tis JAV se­na­to­rius Joh­nas McCai­nas.

„Ma­nau, kad klau­si­mai dėl pa­jė­gų kie­kio yra su­si­ję su po­rei­kiu, vyks­tan­čio­mis pra­ty­bo­mis, ope­ra­ci­jo­mis, ku­rias kar­tu vyk­do­me, bet, ma­nau, svar­bus nuo­la­ti­nis (JAV pa­jė­gų) bu­vi­mas – kad čia vi­sa­da bū­tų tam ti­kras skai­čius JAV pa­jė­gų“, – po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te žur­na­lis­tams sa­kė se­na­to­rius.

Anot jo, svar­bu, kad „drau­gai su­pras­tų, jog JAV vi­sa­da su jais“.

Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį ir penk­ta­die­nį lan­ko­si trys JAV se­na­to­riai – res­pub­li­ko­nai J.McCai­nas ir Lind­sey Gra­ha­mas bei de­mo­kra­tų se­na­to­rė Amy Klo­bu­char (Ei­mi Klou­bu­šar), jie su vals­ty­bės va­do­vais ap­ta­ria sau­gu­mo klau­si­mus.

L.Gra­ha­mas svei­ki­no spren­di­mus di­din­ti iš­lai­das gy­ny­bai ir vy­lė­si, kad Lie­tu­vos pa­vyz­džiu seks ki­tos NA­TO ša­lys. Jis taip pat sa­kė, kad su Ru­si­jos pa­stan­go­mis kiš­tis į ki­tų ša­lių rei­ka­lus per ki­ber­ne­ti­nes at­akas rei­kia ko­vo­ti nau­jo­mis sank­ci­jo­mis, nors pri­pa­ži­no, kad dėl to ga­li tek­ti su­si­dur­ti su su­nku­mais, jei nau­jos sank­ci­jos bū­tų pri­tai­ky­tos, pa­vyz­džiui, ener­ge­ti­kos sek­to­riui.

„Ban­dau pa­sa­ky­ti, kad rei­kės mo­kė­ti kai­ną, bet jei mes to ne­sus­tab­dy­si­me, ky­la grės­mė pa­čiai de­mo­kra­ti­jai“, – kal­bė­jo se­na­to­rius L.Gra­ha­mas.

Jis taip pat dės­tė, jog JAV ka­rių bu­vi­mas Lie­tu­vo­je yra sie­kis par­ody­ti, kad ša­lys tu­ri bend­ras ver­ty­bes.

„Ti­kiuo­si pre­zi­den­tas D.Trum­pas su­pras, kad V.Pu­ti­nas nė­ra de­mo­kra­ti­jos drau­gas“, – sa­kė L.Gra­ha­mas.

Lie­tu­vos dip­lo­ma­tų tei­gi­mu, JAV se­na­to­rių vi­zi­tas ga­li bū­ti ver­ti­na­mas kaip sie­kis dar kar­tą pa­tvir­tin­ti Ame­ri­kos įsi­pa­rei­go­ji­mus Bal­ti­jos ša­lims, ša­lies pre­zi­den­tu iš­rin­kus Do­nal­dą Trum­pą (Do­nal­dą Tram­pą).