J.McCainas: Baltijos šalių ir JAV santykiai seniai nebuvo tokie svarbūs
Bal­ti­jos ša­lių ir Jung­ti­nių Vals­ti­jų san­ty­kiai se­niai ne­bu­vo to­kie svar­būs, sa­ko įta­kin­gas JAV se­na­to­rius Joh­nas McCai­nas. 

„Ma­no ži­nu­tė yra ta, kad šiuo me­tu, kai ma­to­me to­kius da­ly­kus, kaip Ru­si­jos, Ki­ni­jos ir ki­tų ša­lių ren­gia­mas ki­ber­ne­ti­nes at­akas, kai mes ma­to­me be­si­tę­sian­čią ag­re­si­ją Kry­me ir Ry­tų Ukrai­no­je, kai mes ma­to­me be­si­tę­sian­čias grės­mes Gru­zi­jo­je – mū­sų san­ty­kiai ti­kriau­siai la­bai se­niai ne­bu­vo to­kie svar­būs“, – an­tra­die­nį vie­šė­da­mas Es­ti­jo­je po su­si­ti­ki­mo su ša­lies mi­nis­tru pir­mi­nin­ku Ju­ri Ra­tu sa­kė J.McCai­nas.

JAV Se­na­to Gink­luo­tų­jų tar­ny­bų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ža­dė­jo, kad JAV tęs sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus NA­TO ir bu­vi­mą Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne.

Ame­ri­kie­čiai ki­tais me­tais Len­ki­jo­je ža­da dis­lo­kuo­ti maž­daug 4 tūkst. ka­rių dy­džio bri­ga­dą, ku­rios pa­da­li­niai vyks į pra­ty­bas Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos re­gio­ne.

JAV taip pat va­do­vaus Len­ki­jo­je ku­ria­mam tarp­tau­ti­niam są­jun­gi­nin­kų ba­ta­lio­nui. To­kie vie­ne­tai bus dis­lo­kuo­ti ir Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je bei Lie­tu­vo­je. Jiems va­do­vaus ki­tos vals­ty­bės.

Po su­si­ti­ki­mo su J.McCai­nu Es­ti­jos prem­je­ras J.Ra­tas sa­kė, kad JAV bu­vo ir iš­liks vie­no­mis iš svar­biau­sių Es­ti­jos są­jun­gi­nin­kių ir kad ame­ri­kie­čiai vi­sa­da ga­li pa­si­ti­kė­ti Es­ti­ja.

JAV se­na­to­riai res­pub­li­ko­nai J.McCai­nas, Lind­sey Gra­ha­mas ir de­mo­kra­tė Amy Klo­bu­char vė­liau lan­ky­sis Lat­vi­jo­je, o Lie­tu­vo­je vie­šės gruo­džio 29 – 30 die­no­mis.

Vė­liau jie vyks į Ukrai­ną, Gru­zi­ją ir Juo­dkal­ni­ją.

Se­na­to­riai J.McCai­nas ir L.Gra­ha­mas prieš ša­lies pre­zi­den­to rin­ki­mus ža­dė­jo ne­bal­suo­ti už res­pub­li­ko­nų kan­di­da­tą Do­nal­dą Trum­pą.

Per pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­ją Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se ne­ri­mą kė­lė D.Trum­po par­eiš­ki­mai, kad jis dėl NA­TO są­jun­gi­nin­kų gy­ny­bos ap­sisp­ręs­tų tik įver­ti­nęs, ar jie pa­kan­ka­mai fi­nan­suo­ja gy­ny­bą. Lie­tu­vo­je ir ki­to­se re­gio­no ša­ly­se taip pat bu­vo ke­lia­mi klau­si­mai dėl iš­rink­to­jo pre­zi­den­to bei jo ap­lin­kos ry­šių su Ru­si­ja.