J. Mataitis prašosi atlikti bausmę Lietuvoje
At­lik­ti baus­mę Lie­tu­vo­je pra­šo Ru­si­jo­je dėl šni­pi­nė­ji­mo nu­teis­tas Lie­tu­vos ir Ru­si­jos pi­lie­tis Jev­ge­ni­jus Ma­tai­tis, pra­ne­šė Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Mask­vo­je Re­mi­gi­jus Mo­tu­zas.

Šie­met ge­gu­žę bū­ti per­kel­tas į Lie­tu­vą pa­pra­šė dėl šni­pi­nė­ji­mo taip pat nu­teis­tas Lie­tu­vos pi­lie­tis Aris­ti­das Ta­mo­šai­tis.

„Ar­ti­mų­jų pra­šy­mu, Lie­tu­vos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja yra krei­pu­sis į Ru­si­jos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją su pra­šy­mu iš­duo­ti baus­mės vyk­dy­mui A.Ta­mo­šai­tį ir J.Ma­tai­tį“, – BNS sa­kė R.Mo­tu­zas.

Dėl šni­pi­nė­ji­mo Ru­si­jo­je A.Ta­mo­šai­tis bu­vo nu­teis­tas 12 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­me. J.Ma­tai­čiui skir­ti 13 me­tų ka­lė­ji­mo.

Lie­tu­vos pi­lie­čius Mask­va su­lai­kė ir nu­tei­sė po to, kai Lie­tu­va pa­skel­bė ša­ly­je su­lai­kiu­si Ru­si­jos Fe­de­ra­li­nės sau­gu­mo tar­ny­bos (FSB) Ka­ra­liau­čiaus sri­ties žval­gy­bi­nin­ką. Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad jis su ki­tais as­me­ni­mis sie­kė už­ver­buo­ti Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to par­ei­gū­nus, ku­rie ga­lė­tų įtai­sy­ti pa­sik­lau­sy­mo įran­gą pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ka­bi­ne­te ir re­zi­den­ci­jo­je.

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu taip pat teis­mo lau­kia ki­tas šni­pi­nė­ji­mu įta­ria­mas Lie­tu­vos pi­lie­tis.

Ša­lies par­ei­gū­nai kol kas vie­šai ne­ko­men­ta­vo ap­si­kei­ti­mo šni­pais ga­li­my­bės.