J. Liesis ves „Pasaulio lietuvių žinias“
Lie­tu­va, nuo se­no pa­ty­ru­si ne vie­ną emig­ra­ci­jos ban­gą, tu­ri di­de­lę dias­po­rą vi­sa­me pa­sau­ly­je – skai­čiuo­ja­ma, kad už Lie­tu­vos ri­bų gy­ve­na apie 1,3 mln. lie­tu­vių ir lie­tu­vių kil­mės žmo­nių.

Gruo­džio mė­ne­sį Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pa­skel­bė ofi­cia­lią sta­tis­ti­ką, ku­ri par­odė, jog už­sie­ny­je da­bar gy­ve­na dau­giau kaip 600 tūkst. lie­tu­vių.

Na­cio­na­li­nis trans­liuo­to­jas LRT, at­siž­velg­da­mas į už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių po­rei­kius, nuo sau­sio 10 d. pra­de­da trans­liuo­ti ori­gi­na­lų TV pro­jek­tą, ku­rio da­ly­viais bei kū­rė­jais taps vi­si pa­sau­lio lie­tu­viai. Pro­jek­to ini­cia­to­riai džiau­gia­si, kad pa­ga­liau bus sta­to­mas grįž­ta­mo­jo ry­šio til­tas tarp vi­sų pa­sau­lio lie­tu­vių – iš­ei­vių sa­vai­tės įvy­kių apž­val­gos, ren­gi­nių anon­sai ir ak­tua­lūs ko­men­ta­rai nuo šiol bus ro­do­mi per LRT Li­tua­ni­cos ka­na­lą, lai­do­je „Pa­sau­lio lie­tu­vių ži­nios“.

„Pa­sau­lio lie­tu­vių ži­nios“ – tai pir­mo­ji ori­gi­na­li LRT Li­tua­ni­cos ži­nių lai­da, ug­dan­ti lie­tu­viš­ką­jį ta­pa­tu­mą, plė­to­jan­ti vi­so pa­sau­lio lie­tu­vių rys­̌ius, puo­se­lė­jan­ti ge­riau­sias kul­tū­ri­nes tra­di­ci­jas, su­pran­ta­mai in­for­muo­jan­ti tau­ti­nes bend­ruo­me­nes apie joms ak­tua­lius į­vy­kius, for­muo­jan­ti so­li­da­ru­mo su Lie­tu­va el­ge­sio mo­de­lį“, – sa­ko LRT ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Aud­rius Siau­ru­se­vi­čius.

„La­bai džiau­gia­mės, jog jau gau­na­me vaiz­do re­por­ta­žus ir įvai­rius pra­ne­ši­mus iš ak­ty­vių lie­tu­vių bend­ruo­me­nių. Vi­sus už­sie­ny­je gy­ve­nan­čius tau­tie­čius ra­gi­na­me pri­si­jung­ti prie pro­jek­to, siųs­ti in­for­ma­ci­ją apie ak­tua­lius lie­tu­vių bend­ruo­me­nės įvy­kius jų gy­ve­na­mo­je ša­ly­je, teik­ti pa­siū­ly­mus, da­lin­tis ko­men­ta­rais”, – kvie­čia „Pa­sau­lio lie­tu­vių ži­nių“ ve­dė­jas-mo­de­ra­to­rius Juo­zas Lie­sis.

Nau­jos lai­dos prog­ra­mo­je bus ga­li­ma iš­vys­ti iš­ei­viams jau ži­no­mą lai­dą „Ta­pa­ty­bė.LT“, ku­ri „Pa­sau­lio lie­tu­vių ži­nio­se“ taps spe­cia­lia rub­ri­ka. „Sve­tur įsi­kū­rę tau­tie­čiai ne kar­tą at­vi­ra­vo, jog jau­čia di­džiu­lį po­rei­kį da­lin­tis ži­nio­mis apie sa­vo veik­lą, jog no­ri ne tik bū­ti dė­lio­nės, var­du Lie­tu­va, da­li­mi, ta­čiau ir ak­ty­viai da­ly­vau­ti tei­kiant in­for­ma­ci­ją apie sa­vo bend­ruo­me­nių nau­jie­nas bei įvy­kius po pla­tų­jį pa­sau­lį iš­si­bars­čiu­siems tau­tie­čiams“, – pa­sa­ko­ja pro­jek­to „Ta­pa­ty­bė.LT“ ve­dė­jas Mo­des­tas Mas­ta­vi­čius.

„Pa­sau­lio lie­tu­vių ži­nios“ – jau nuo sau­sio 10 d. per LRT Li­tua­ni­cą.