J. Kerry pasveikino Lietuvą Vasario 16-ios proga
Lie­tu­va vi­sa­da ak­ty­viai ko­vo­jo už de­mo­kra­ti­nes ver­ty­bes, sa­vo svei­ki­ni­me Lie­tu­vai Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­ga sa­ko JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry.

„Lie­tu­va vi­sa­da bu­vo ir iš­lie­ka ak­ty­vi ko­vo­je už de­mo­kra­ti­nes ver­ty­bes. Bū­da­ma Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­re 2014–2015 me­tais, Lie­tu­va glau­džiai dir­bo su JAV, šioms ša­lims sie­kiant tai­kos, re­miant de­mo­kra­ti­nės Ukrai­nos su­ve­re­nu­mą, pa­si­sa­kant už žmo­gaus tei­ses, gi­nant ci­vi­lius konf­lik­tų zo­no­se“, – svei­ki­ni­me Lie­tu­vai JAV žmo­nių ir pre­zi­den­to Ba­rac­ko Oba­mos var­du sa­ko sa­ko J.Ker­ry.

Pa­sak JAV vals­ty­bės se­kre­to­riaus, dvie­jų ša­lių drau­gys­tę at­spin­di ir žmo­giš­kie­ji ry­šiai tarp jų abie­jų gy­ven­to­jų. „A­me­ri­kie­čiai ge­rai pri­si­me­na drą­są, ku­rią Lie­tu­vos gy­ven­to­jai par­odė ša­liai at­si­tie­siant iš So­vie­tų Są­jun­gos še­šė­lių ir įtvir­ti­nant sa­vo ne­prik­lau­so­my­bę prieš ket­vir­tį am­žiaus. Mes di­džiuo­ja­mės, kad per tam­siuo­sius Šal­to­jo ka­ro me­tus JAV so­li­da­ru­mas su Lie­tu­va nie­ka­da ne­sus­vy­ra­vo“, – ra­šo­ma svei­ki­ni­me.

Lie­tu­va an­tra­die­nį švęs Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną. 1918 me­tų va­sa­rio 16 die­ną Lie­tu­vos Ta­ry­ba Vil­niu­je pa­skel­bė at­ku­rian­ti ne­prik­lau­so­mą, de­mo­kra­ti­niais pa­ma­tais su­tvar­ky­tą Lie­tu­vos vals­ty­bę su sos­ti­ne Vilniuje