J. Kerry pasveikino Lietuvą užbaigus elektros jungtis
Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry pa­svei­ki­no Lie­tu­vą pa­lei­džiant elek­tros jung­tis su Len­ki­ja ir Šve­di­ja.

Laiš­ke Lie­tu­vos pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei J.Ker­ry tai va­di­na „svar­biu žings­niu“ re­gio­ni­nia­me ener­ge­ti­kos in­teg­ra­ci­jos pro­ce­se.

„JAV Vy­riau­sy­bės var­du siun­čiu nuo­šir­džius svei­ki­ni­mus pa­lei­džiant „Nord­Balt“ ir „Lit­Pol Link“ elek­tros jung­tis. Ši die­na ženk­li­na svar­bų žings­nį re­gio­ni­nio ener­ge­ti­kos sek­to­riaus in­teg­ra­ci­jos pro­ce­se. Mes svei­ki­na­me Lie­tu­vą, Šve­di­ją ir Len­ki­ją ir vi­sus ki­tus par­tne­rius įgy­ven­di­nus šiuos kri­ti­nius inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tus“, – ra­šo­ma J.Ker­ry laiš­ke, ku­rį BNS per­da­vė Pre­zi­den­tū­ra.

J.Ker­ry taip pat pa­žy­mi, kad Lie­tu­va bu­vo „ti­kra ly­de­rė ir pa­ti­ki­ma par­tne­rė“ re­miant ener­ge­ti­kos sau­gu­mo ir di­ver­si­fi­ka­ci­jos pa­stan­gas Eu­ro­po­je. Anot jo, šie įgy­ven­din­ti pro­jek­tai ne tik su­jungs Bal­ti­jos ir Šiau­rės ša­lių re­gio­ną su kon­ti­nen­ti­ne Eu­ro­pa, bet taip pat at­neš eko­no­mi­nės nau­dos pi­lie­čiams.

„Jung­čių pa­lei­di­mas žy­mi iš tie­sų is­to­ri­nį Bal­ti­jos ša­lių ener­ge­ti­nio sau­gu­mo eta­pą ir grin­džia ke­lią to­les­niems ener­ge­ti­niams pro­jek­tams bei stip­res­niai in­teg­ra­ci­jai tiek šia­me re­gio­ne, tiek vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je“, – ra­šo J.Ker­ry.

„Jung­ti­nės Vals­ti­jos yra vi­siš­kai pa­si­ry­žu­sios tęs­ti dar­bą ran­ka ran­kon su Lie­tu­va, ki­to­mis re­gio­no ša­li­mis, su ES sie­kiant ir to­liau stip­rin­ti ener­ge­ti­nį Eu­ro­pos sau­gu­mą. Svei­ki­na­me su nuo­sta­biu pa­sie­ki­mu!“, – pri­dū­rė JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius.

Iš­kil­min­ga sim­bo­li­nė elek­tros jung­čių su Len­ki­ja ir Šve­di­ja įjun­gi­mo ce­re­mo­ni­ja, ku­rio­je da­ly­vaus Bal­ti­jos ša­lių va­do­vai, Len­ki­jos vi­cep­rem­je­ras ir ener­ge­ti­kos mi­nis­tras, Šve­di­jos ener­ge­ti­kos mi­nis­tras ir ki­ti sve­čiai, vyks pir­ma­die­nį.

Jung­tys yra Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no vals­ty­bių ener­gi­jos rin­kų su­jun­gi­mo pla­no (BE­MIP) da­lis. Pa­gal šį pla­ną, su­kū­rus tin­ka­mą ener­ge­ti­kos inf­ras­truk­tū­rą Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne to­li­mes­nis žings­nis bū­tų Bal­ti­jos ša­lių elek­tros sis­te­mų sinch­ro­ni­za­ci­ja su kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos tink­lais.

Prem­je­ro A.But­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, nau­jos jung­tys leis su­ma­žin­ti elek­tros kai­ną var­to­to­jams.

„Lit­Pol Link“ ir „Nord­Balt“ jung­čių sta­ty­bos dar­bai jau baig­ti, vyks­ta jų ban­dy­mai. 370 mln. eu­rų ver­tės 500 me­ga­va­tų (MW) ga­lios „Lit­Pol Link“ jung­tis su Len­ki­ja bus pir­mo­ji li­ni­ja, su­jung­sian­ti tech­no­lo­giš­kai skir­tin­gus Lie­tu­vos ir Va­ka­rų Eu­ro­pos tink­lus. Jos sta­ty­bą fi­nan­sa­vo ES, Lie­tu­vos bei Len­ki­jos elek­tros tink­lų ope­ra­to­rės „Litg­rid“ ir PSE.

550 mln. eu­rų ver­tės 453 ki­lo­me­trų il­gio „Nord­Balt“ – pir­mo­ji Lie­tu­vos elek­tros jung­tis su Skan­di­na­vi­ja, ji su­jungs ap­link Bal­ti­jos jū­rą esan­čias vals­ty­bes į vie­ną inf­ras­truk­tū­rą, o ga­li­my­bės im­por­tuo­ti skan­di­na­viš­ką elek­trą pa­di­dės 70 pro­cen­tų. Kon­cer­no ABB pa­ga­min­tas ka­be­lis Bal­ti­jos jū­ros dug­ne su­jun­gė Klai­pė­dos ir Nyb­ro trans­for­ma­to­rių pa­sto­tes. Pro­jek­tą kar­tu įgy­ven­di­na Lie­tu­vos ir Šve­di­jos elek­tros per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­riai „Litg­rid“ ir „Svens­ka kraft­nat“.