J. E. arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ taps garbės šauliu
Bir­že­lio 27-to­ji Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įkū­ri­mo die­na, šie­met šią sim­bo­liš­ką ir kiek­vie­nam šau­liui svar­bią die­ną, mi­nint Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos 98-ąsias įkū­ri­mo me­ti­nes, J. E. ar­ki­vys­ku­pui eme­ri­tui Si­gi­tui Tam­ke­vi­čiui SJ bus su­tei­kia­mas Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos gar­bės šau­lio var­das.

Vi­zi­to me­tu Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos ku­ri­jo­je (Ro­tu­šės a. 14 a.) 11 val. Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos va­das ats. plk. ltn. J. E. ar­ki­vys­ku­pui eme­ri­tui Si­gi­tui Tam­ke­vi­čiui SJ už tar­nys­tę Die­vui ir Tė­vy­nei įteiks gar­bės šau­lio liu­di­ji­mą ir gar­bės šau­lio var­dą žy­min­tį ženk­lą, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Są­jun­gos gar­bės šau­lio var­das ir jį žy­min­tis ženk­las su­tei­kia­mas šau­liams už il­ga­me­tę, ak­ty­vią ir są­ži­nin­gą veik­lą, at­ku­riant ir stip­ri­nant Šau­lių są­jun­gą, taip pat Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir už­sie­nio vals­ty­bių pi­lie­čiams, su­tei­ku­siems svar­bią me­to­di­nę, ma­te­ria­li­nę ar ki­to­kią par­amą Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gai.

Gar­bės šau­lio var­das bu­vo su­teik­tas pir­ma­jam Lie­tu­vos vals­ty­bės pre­zi­den­tui An­ta­nui Sme­to­nai. Pra­ėju­siais me­tais gar­bės šau­liu ta­po ka­den­ci­ją bai­gęs Pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus.

Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga įkur­ta 1919 m. bir­že­lio 27 d., or­ga­ni­za­ci­ja šiuo me­tu vie­ni­ja dau­giau nei 10 000 na­rių.