J. Boehneris: JAV toliau rems Lietuvą kovoje su „kai kuriais kaimynais“
JAV re­mia Lie­tu­vos „be­si­tę­sian­čią ko­vą su kai ku­riais iš kai­my­nų“, sa­ko Lie­tu­vo­je vie­šin­tis JAV At­sto­vų rū­mų pir­mi­nin­kas Joh­nas Boehneris

„Vi­zi­tas į Lie­tu­vą yra pui­kus, aš daug su­ži­no­jau apie iš­šū­kius, su ku­riais su­si­du­ria jū­sų ša­lis ir pa­tvir­ti­nau mū­sų par­amą Lie­tu­vos žmo­nėms ir be­si­tę­sian­čiai ko­vai su kai ku­riais iš jū­sų kai­my­nų“, - pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė J.Boeh­ne­ris, ap­žiū­rė­jęs prie Sei­mo kaip lais­vės ko­vos at­mi­ni­mą pa­lik­tas ba­ri­ka­das - Sau­sio 13-osios me­mo­ria­lą.

„Tai la­bai svar­bus įvy­kis Lie­tu­vo­je, la­bai svar­bus vi­zi­tas, tai JAV par­ody­mas, kiek jie su­si­rū­pi­nę mū­sų re­gio­nu. JAV vi­sa­da bu­vo tas par­tne­ris, ku­ris pa­lai­kė mus ypa­tin­gai su­nkiu mo­men­tu. Mes ti­krai ap­ta­rė­me la­bai daug te­mų, su­si­ju­sių su sau­gu­mo klau­si­mais, ener­ge­ti­ka, bend­rą­ja už­sie­nio po­li­ti­ka, ir la­bai ti­ki­mės, kad po šių su­si­ti­ki­mų mū­sų bend­ra­dar­bia­vi­mas dar la­biau su­stip­rės“, - po su­si­ti­ki­mo su JAV At­sto­vų rū­mų pir­mi­nin­ku žur­na­lis­tams sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

Klau­sia­ma, ar per su­si­ti­ki­mą kal­bė­ta apie rea­lią Ru­si­jos puo­li­mo grės­mę, L.Grau­ži­nie­nė sa­kė, kad de­le­ga­ci­jos at­sto­vai „iš­sa­kė su­si­rū­pi­ni­mą“.

„Pir­mi­nin­kas ma­tė, kiek ar­ti Ka­li­ning­ra­das, kiek ar­ti sie­na, ir jie la­bai ge­rai su­pran­ta, ko­kios yra šių die­nų tech­ni­nės, ka­ri­nės ga­li­my­bės konf­lik­to at­ve­ju iš Ru­si­jos pu­sės, ir jie ti­krai iš­sa­kė su­si­rū­pi­ni­mą“, - pa­brė­žė Sei­mo pir­mi­nin­kė.

Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius JAV Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis žur­na­lis­tams sa­kė, kad JAV de­le­ga­ci­jos vi­zi­tas Lie­tu­vo­je vi­sų pir­ma yra „po­li­ti­nis sig­na­las Mask­vai“.

„Vi­sų pir­ma tai po­li­ti­nis sig­na­las Mask­vai, nes jis (J.Boeh­ne­ris) at­sto­vau­ja vi­sai Ame­ri­kos tau­tai - ir kai­rie­siems, ir de­ši­nie­siems, ir bū­tent Kong­re­sas pri­ims svar­biau­sius spren­di­mus, jei jų ka­da nors rei­kės, ir taip pat tai tam ti­kras pri­mi­ni­mas ad­mi­nis­tra­ci­jai, kad Lie­tu­vą rei­kia gin­ti. Jis pa­va­di­no Lie­tu­vą svar­biau­sia par­tne­re re­gio­ne, ir tai, kad jis pas mus pra­lei­do tris die­nas ir pra­dė­jo sa­vo eu­ro­pi­nį tu­rą nuo mū­sų, yra la­bai daug“, - sa­kė ambasadorius

Klau­sia­mas, ar JAV At­sto­vų rū­mai re­mia spren­di­mą dis­lo­kuo­ti su­nkią­ją gink­luo­tę Eu­ro­pos ry­ti­nė­je da­ly­je, am­ba­sa­do­rius at­sa­kė tei­gia­mai ir pri­dū­rė: „Jis (J.Boeh­ne­ris) sa­ko: grį­žęs pa­kal­bė­siu, su kuo rei­kia“.

J.Boeh­ne­rio ir sep­ty­nių jį ly­din­čių JAV Kong­re­so na­rių vi­zi­tas Lie­tu­vo­je tru­ko tris die­nas.

J.Boeh­ne­ris At­sto­vų rū­mų pir­mi­nin­ku iš­rink­tas 2010 me­tais, tai jau tre­čio­ji po­li­ti­ko ka­den­ci­ja šia­me pos­te.