J. Boehneris apsilankė SGD terminale Klaipėdoje
JAV At­sto­vų rū­mų pir­mi­nin­ko Joh­no Boeh­ne­rio ap­si­lan­ky­mas Klai­pė­dos su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­le ro­do, kad Lie­tu­vos pa­stan­gos už­si­ti­krin­ti ener­ge­ti­nį sau­gu­mą yra pri­pa­žįs­ta­mos ir ver­ti­na­mos, tei­gia ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis.

„Tai bu­vo pa­žin­ti­nis vi­zi­tas, ku­rio me­tu J.Boeh­ne­ris bu­vo su­pa­žin­din­tas su Lie­tu­vos pa­siek­tais re­zul­ta­tais sie­kiant už­si­ti­krin­ti ener­ge­ti­nę ne­prik­lau­so­my­bę. JAV at­sto­vams bu­vo pri­sta­ty­tas SGD ter­mi­na­las, jo at­ve­ria­mos ga­li­my­bės, du­jų rin­kos si­tua­ci­ja Bal­ti­jos ša­ly­se ir ap­lin­ki­nia­me re­gio­ne“, - po su­si­ti­ki­mo su JAV At­sto­vų rū­mų pir­mi­nin­ku BNS sa­kė R.Ma­siu­lis.

Pa­sak jo, su J.Boeh­ne­riu taip pat bu­vo kal­bė­ta apie ga­li­my­bes pa­di­din­ti JAV iš­gau­na­mų du­jų tie­ki­mą ki­toms vals­ty­bėms, taip di­di­nant kon­ku­ren­ci­ją pa­sau­li­nė­je du­jų rin­ko­je.

„JAV vers­li­nin­kai ti­krai yra pers­pek­ty­vūs ir šiuo me­tu ak­ty­viai sten­gia­si su­ma­žin­ti du­jų ga­vy­bos kaš­tus ir pa­di­din­ti sa­vo kon­ku­ren­cin­gu­mą, o tai vi­sam pa­sau­liui yra svei­kiau“, - tei­gė R.Ma­siu­lis.

Anot jo, kon­kre­čių dis­ku­si­jų apie gam­ti­nių du­jų tie­ki­mą iš JAV ne­bu­vo, šie klau­si­mai tu­rė­tų bū­ti spren­džia­mi bend­ro­vių lyg­me­ny­je.

„Spe­ci­fi­niai klau­si­mai ne­bu­vo ap­ta­ria­mi, mes tie­siog pri­sta­tė­me sa­vo si­tua­ci­ją. Ta­čiau šį vi­zi­tą mes trak­tuo­ja­me kaip di­de­lę par­amą Lie­tu­vai ir su­pra­ti­mą, kad mū­sų ener­ge­ti­nė stra­te­gi­ja ir rim­tas po­žiū­ris į ener­ge­ti­nį sau­gu­mą yra svei­kin­ti­nas“, - BNS sa­kė mi­nis­tras.

Jo tei­gi­mu, J.Boeh­ne­ris yra aukš­čiau­sio ran­go už­sie­nio par­ei­gū­nas iki šiol ap­si­lan­kęs SGD ter­mi­na­le.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė po šeš­ta­die­nį vy­ku­sio su­si­ti­ki­mo su J.Boeh­ne­riu žur­na­lis­tams sa­kė, jog lie­tu­vai la­bai svar­bu, kad JAV kuo grei­čiau pa­leng­vin­tų ener­ge­ti­nių iš­tek­lių, įskai­tant su­skys­tin­tas du­jas, eks­por­tą į Eu­ro­pą. Anot pre­zi­den­tės, toks JAV spren­di­mas ne tik pa­keis Eu­ro­pos ener­ge­ti­kos rin­ką, bet ir tu­rės įta­kos geo­po­li­ti­nei si­tua­ci­jai re­gio­ne.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ko­vo pra­džio­je tei­gė, kad Lie­tu­va ga­li tap­ti pir­mą­ja vals­ty­be, ku­ri gaus su­skys­tin­tų du­jų iš JAV ir tai, at­siž­vel­giant į pa­si­ra­šo­mas su­tar­tis, ga­lė­tų įvyk­ti ki­tų me­tų pra­džio­je.

Lie­tu­vos du­jų pre­ky­bos bend­ro­vė „Lit­gas“ va­sa­rį Hiūs­to­ne su JAV ener­ge­ti­kos kom­pa­ni­ja „Che­nie­re Ener­gy“ pa­si­ra­šė bend­rą­ją pre­ky­bos su­tar­tį dėl su­skys­tin­tų du­jų tie­ki­mo. Pir­mie­ji šios bend­ro­vės kro­vi­niai Lie­tu­vą ga­li pa­siek­ti 2016 me­tais. Taip pat „Lit­gas“ pa­si­ra­šė su­pra­ti­mo me­mo­ran­du­mą su JAV bend­ro­ve „Del­fin LNG“, ku­ri plė­to­ja pir­mą­jį JAV plū­du­riuo­jan­tį du­jų skys­ti­ni­mo ter­mi­na­lo pro­jek­tą.

Skai­čiuo­ja­ma, kad JAV plė­to­ja­mi pa­tvir­tin­ti pro­jek­tai su­skys­tin­tų du­jų ga­my­bos apim­tis iki 2018 me­tų pa­di­din­tų 30 mlrd. ku­bi­nių me­trų per me­tus – tai yra maž­daug 10 proc. da­bar­ti­nės su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) rin­kos pa­sau­ly­je. Bal­ti­jos ša­lys per me­tus su­var­to­ja apie 4 mlrd. ku­bi­nių me­trų gam­ti­nių du­jų.

J.Boeh­ne­ris At­sto­vų rū­mų pir­mi­nin­ku iš­rink­tas 2010 me­tais, tai jau tre­čio­ji po­li­ti­ko ka­den­ci­ja šia­me pos­te. Lie­tu­vo­je jį ly­di sep­ty­nių JAV Kong­re­so na­rių de­le­ga­ci­ja.