J. Bidenas Rygoje kreipsis į Baltijos šalių žmones
Bal­tie­ji rū­mai pra­ne­šė, kad ki­tą sa­vai­tę JAV vi­cep­re­zi­den­tas Joe Bi­de­nas su vi­zi­tu lan­ky­sis ke­lio­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se. Jis už­suks ir į Lat­vi­ją, kur Ry­go­je pla­nuo­ja su­si­tik­ti su Bal­ti­jos ša­lių pre­zi­den­tais.

J. Bi­de­nas su dar­bo vi­zi­tais Ry­go­je (Lat­vi­ja), An­ka­ro­je (Tur­ki­ja) ir Stok­hol­me (Šve­di­ja) lan­ky­sis rugp­jū­čio 22–25 die­no­mis. Kaip skel­bia Bal­tų­jų rū­mų vi­cep­re­zi­den­to spau­dos tar­ny­ba, Ry­go­je J. Bi­de­nas su­si­tiks su Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Lie­tu­vos pre­zi­den­tais Rai­mon­du Vė­juo­niu, Too­mu Hend­ri­ku Il­ve­su ir Da­lia Gry­baus­kai­te. Taip pat JAV vi­cep­re­zi­den­tas pa­sa­kys kal­bą Bal­ti­jos vals­ty­bių gy­ven­to­jams.

An­ka­ro­je J. Bi­de­nas su­si­tiks su Tur­ki­jos pre­zi­den­tu Re­ce­pu Tayyi­pu Er­do­ga­nu ir prem­je­ru Bi­na­liu Yil­di­ri­mu, su ku­riais ap­tars dvi­ša­lius JAV bei Tur­ki­jos san­ty­kius, ki­tus svar­bius klau­si­mus. Stok­hol­me JAV vi­cep­re­zi­den­tas su­si­tiks su Šve­di­jos prem­je­ru Ste­fa­nu Lof­ve­nu, taip pat da­ly­vaus su­si­ti­ki­me, ku­ria­me bus svars­to­mi su ener­ge­ti­niu sau­gu­mu su­si­ję klau­si­mai.