J. Bidenas ragino stiprinti energetinę nepriklausomybę
Ry­go­je vie­šė­jęs JAV vi­cep­re­zi­den­tas Joe Bi­de­nas pa­brė­žė, kad Bal­ti­jos ša­lys pa­da­rė di­de­lę pa­žan­gą sie­kiant ener­ge­ti­nės ne­prik­lau­so­my­bės. Ta­čiau, jo tei­gi­mu, bū­ti­na tęs­ti pra­dė­tus dar­bus, kad jo­kia vals­ty­bė ne­ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti ener­ge­ti­ka kaip spau­di­mo prie­mo­ne.

Sa­ky­da­mas kal­bą Lat­vi­jos na­cio­na­li­nė­je bib­lio­te­ko­je J. Bi­de­nas sa­kė, kad dar ne taip se­niai Bal­ti­jos ša­lių re­gio­nas bu­vo ži­no­mas kaip ener­ge­ti­nė sa­la, at­skir­ta nuo li­ku­sios Eu­ro­pos. Ta­čiau, anot JAV vi­cep­re­zi­den­to, pa­sta­ruo­ju me­tu pa­da­ry­tas di­džiu­lis prog­re­sas di­ver­si­fi­kuo­jant ener­ge­ti­kos sek­to­rių, už­ti­kri­nant, kad dau­giau ne­bep­rik­lau­sy­tu­mė­me nuo vie­nin­te­lio tie­kė­jo – Ru­si­jos.

Šio­je sri­ty­je J. Bi­de­nas iš­sky­rė Lie­tu­vos pa­sie­ki­mus, kon­kre­čiai – sim­bo­liš­kai pa­va­din­tą su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lą „In­de­pen­den­ce“ („Nep­rik­lau­so­my­bė“). „Jūs pa­da­rė­te di­džiu­lį pro­ver­žį Bal­ti­jos re­gio­no pri­klau­so­my­bės nuo Ru­si­jos ma­ži­ni­me. Įspū­din­gas prog­re­sas. Ta­čiau dar rei­kia dirb­ti, tęs­ti dar­bus ir stip­rin­ti ry­šius su Eu­ro­pa, kad jo­kia ša­lis ne­pa­si­nau­do­tų ener­ge­ti­ka, siek­da­ma jums pa­kenk­ti“, – pa­žy­mė­jo J. Bi­de­nas.