J. Bernatonis: Seimo sprendimas dėl R. Pakso apkaltos neturi teisinės prasmės
Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ber­na­to­nis ne­su­reikš­mi­na frak­ci­jos ko­le­gų bal­sų už nu­ta­ri­mą dėl „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ ly­de­rio Ro­lan­do Pa­kso ap­kal­tos, nors do­ku­men­tu bū­tent J.Ber­na­to­niui me­ta­ma at­sa­ko­my­bė dėl pi­lie­ty­bės su­tei­ki­mo iš­im­ties tvar­ka Ju­ri­jui Bo­ri­so­vui.

„Tuo klau­si­mu bu­vo spren­džia­mas ne ma­no at­sa­ko­my­bės klau­si­mas, kaip jūs pui­kiai ži­no­te, o dėl pre­zi­den­to R.Pa­kso ap­kal­tos ir ga­li­my­bių per­žiū­rė­ti ap­kal­tą. Aš dar kar­tą pa­brė­žiu – kal­ba­ma apie la­bai se­nus lai­kus, ir, an­tras da­ly­kas, ne­ma­tau ten jo­kių prie­kaiš­tų sau as­me­niš­kai. Šį spren­di­mą ver­ti­nu kaip tam ti­krą po­li­ti­nį par­eiš­ki­mą, nes jis jo­kios tei­si­nės pra­smės ne­tu­ri“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė J.Ber­na­to­nis.

Klau­sia­mas, ar jo ne­pa­pik­ti­no so­cial­de­mo­kra­tų bal­sai „už“ do­ku­men­tą, J.Ber­na­to­nis at­sa­kė: „Ne, jo­kiu bū­du, kiek­vie­nas bal­suo­ja taip, kaip jam at­ro­do“.

„Ma­no su­pra­ti­mu, tai ne tei­si­niai, o po­li­ti­niai spren­di­mai, ir pats spren­di­mas ko­mi­si­jos ir­gi dau­giau orien­tuo­tas į rin­ki­mus, o ne į tei­si­nį klau­si­mo spren­di­mą. Jūs pui­kiai su­pran­tat, kad nei ap­kal­tos per­žiū­rė­ji­mas nė­ra nu­ma­ty­tas ir nė­ra ga­li­mas, ir nie­kur pa­sau­ly taip nė­ra, kaip kaž­kas su­gal­vo­jo vai­kiš­kai“, – apie Sei­mo pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­im­tą nu­ta­ri­mą sa­kė mi­nis­tras.

Sei­mo nu­ta­ri­mu so­cial­de­mo­kra­tų bal­sais pa­tvir­tin­to­se iš­va­do­se, be ki­ta ko, sa­ko­ma, kad kal­ti­ni­mai bu­vu­siam pre­zi­den­tui R.Pa­ksui dėl pi­lie­ty­bės su­tei­ki­mo iš­im­ties tvar­ka sa­vo fi­nan­si­niam rė­mė­jui J.Bo­ri­so­vui yra ne­pag­rįs­ti, „at­sa­ko­my­bė už de­kre­tą dėl pi­lie­ty­bės su­tei­ki­mo ten­ka ne pre­zi­den­tui, o jį kon­tra­sig­na­vu­siam vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui“.

Tuo me­tu vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas ėjo da­bar­ti­nis tei­sin­gu­mo mi­nis­tras J.Ber­na­to­nis.

Už iš­va­das iš vi­so bal­sa­vo 25 so­cial­de­mo­kra­tai, tarp jų Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kai Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, Al­gir­das Sy­sas, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas. Pats J.Ber­na­to­nis bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­vo.

Sei­mo So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė ko­men­tuo­da­ma si­tua­ci­ją BNS to­kį bal­sa­vi­mą pa­aiš­ki­no ne­ap­si­žiū­rė­ji­mu, tuo pa­čiu pa­brė­žė, jog Sei­mo pa­tvir­tin­tos lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos iš­va­dos, ku­rios tu­rė­tų pa­dė­ti rea­bi­li­tuo­ti per ap­kal­tą iš pre­zi­den­to par­ei­gų pa­ša­lin­tą „tvar­kie­tį“ R.Pa­ksą, di­de­lės po­li­ti­nės reikš­mės ne­tu­ri.

„Neap­si­žiū­rė­jom su tuo mi­nis­tru. Tie­siog, ma­tyt, pa­si­nau­do­ta šven­ti­niais niuan­sais ir kai ką pra­žiū­rė­jo­me“, – si­tua­ci­ją iš kar­to po bal­sa­vi­mo pra­ėju­sį tre­čia­die­nį BNS pa­ko­men­ta­vo I.Šiau­lie­nė.

Už iš­va­das bal­sa­vęs par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las pri­si­pa­ži­no, kad iš­va­dų teks­tas jam kė­lė abe­jo­nių, bet jis pa­klu­so par­ti­nei draus­mei. „Čia, aiš­ku, toks abe­jo­ti­nas tei­gi­nys (dėl at­sa­ko­my­bės mi­nis­trui – BNS). Ma­nau, dar vis­kas ne iki ga­lo iš­spręs­ta. Taip nu­spren­dė frak­ci­ja (bal­suo­ti už iš­va­das), nes ne­pa­vy­ko iš­spręs­ti kons­ti­tu­ci­niu ke­liu. Aš pa­klu­sau frak­ci­jos dis­cip­li­nai, nors tu­riu abe­jo­nių dėl kai ku­rių punk­tų“, – tvir­ti­no G.Kir­ki­las.

Pra­ėju­sį tre­čia­die­nį Sei­mas pri­ta­rė per­nai rug­sė­jį par­ašy­toms lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos iš­va­doms, ku­rio­se tei­gia­ma, kad R.Pa­ksas ne­at­li­ko tų vei­kų, ku­rio­mis kal­tin­tas, ir tai duo­da Sei­mui tei­si­nio pa­grin­do nau­jai įver­tin­ti jam ap­kal­tos tvar­ka kel­tus kal­ti­ni­mus. Anot iš­va­dų, pre­zi­den­to nu­ša­li­ni­mas bu­vo po­li­ti­nis spren­di­mas, ku­ris ga­li bū­ti pa­nai­kin­tas ki­tu po­li­ti­niu spren­di­mu pa­aiš­kė­jus nau­joms ap­lin­ky­bėms.

„Tvar­kie­čio“ K.Koms­kio va­do­vau­ja­mos lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos iš­va­dos iš stal­čiaus iš­trauk­tos po to, kai gruo­dį Sei­me ne­už­te­ko bal­sų pri­im­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są, ku­ri bū­tų lei­du­si per ap­kal­tą iš par­ei­gų pa­ša­lin­tam as­me­niui po de­šim­ties me­tų kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą ir į pre­zi­den­tus.

R.Pa­ksas ne­ga­li da­ly­vau­ti pre­zi­den­to ir Sei­mo rin­ki­muo­se nuo 2004 me­tų, kai per ap­kal­tą bu­vo at­leis­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) yra iš­aiš­ki­nęs, kad par­ei­gų per ap­kal­tą ne­te­kęs as­muo iki gy­vos gal­vos ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, ku­rioms rei­ka­lin­ga kons­ti­tu­ci­nė prie­sai­ka. Anot KT, no­rint pa­keis­ti šią nuo­sta­tą, bū­ti­na tai­sy­ti Kons­ti­tu­ci­ją.

Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas prieš tre­je­tą me­tų yra kons­ta­ta­vęs, kad da­bar­ti­nis drau­di­mas iki gy­vos gal­vos da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se iš pre­zi­den­to par­ei­gų at­sta­ty­din­tam R.Pa­ksui yra ne­pro­por­cin­gas.

R.Pa­ksas 2004 me­tų ba­lan­dį per ap­kal­tos pro­ce­dū­rą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. KT pri­pa­ži­no, kad jis su­lau­žė prie­sai­ką ir šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją, kai iš­im­ties tvar­ka sa­vo fi­nan­si­niam rė­mė­jui J.Bo­ri­so­vui su­tei­kė Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę. Tų pa­čių me­tų ge­gu­žę par­la­men­tas pri­ėmė rin­ki­mų įsta­ty­mų pa­tai­są su nuo­sta­ta, kad su­lau­žęs kons­ti­tu­ci­nę prie­sai­ką as­muo dau­giau nie­ka­da ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, su­si­ju­sių su šios prie­sai­kos da­vi­mu.