J. Bernatonis: „Pokyčius rikiuoja laikas“
Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Juo­zas Ber­na­to­nis džiau­gia­si es­mi­niais tei­si­nės sis­te­mos po­ky­čiais, ku­riuos pa­vy­ko pa­siek­ti per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus. At­ei­ties pla­nus jis to­liau sie­ja su po­li­ti­ka ir ren­gia­si ko­vo­ti dėl Sei­mo na­rio man­da­to.

Nu­veik­ti dar­bai in­ven­to­ri­zuo­ti, ki­ti bus baig­ti iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos. Kaip vie­ną pa­grin­di­nių tei­sin­gu­mo mi­nis­tras įvar­di­ja vi­suo­me­ni­nių tei­sė­jų (ta­rė­jų) ins­ti­tu­to kon­cep­ci­jos pa­tvir­ti­ni­mą. Jis ne­abe­jo­ja, kad dėl šios nau­jo­vės teis­mai tap­tų at­vi­res­ni, o pi­lie­čiai tie­sio­giai da­ly­vau­tų įgy­ven­di­nant tei­sin­gu­mą. J. Ber­na­to­nis taip pat pri­pa­žįs­ta, kad vi­sų tei­gia­mų sis­te­mos po­ky­čių pa­grin­das – nor­ma­li­zuo­ti tei­si­nių ins­ti­tu­ci­jų ir jo, kaip mi­nis­tro, san­ty­kiai.

Ati­džiai po­li­ti­nius įvy­kius ste­bin­tis so­cial­de­mo­kra­tas iš­gy­ve­na dėl par­ti­jos ko­le­gų puo­li­mo ir ne­ri­mau­ja, kaip vyks­tan­tys pro­ce­sai pa­veiks žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą val­džia.

Pa­si­gen­da mo­ra­lės

– Kaip ver­ti­na­te da­bar­ti­nę po­li­ti­nę si­tua­ci­ją? Ar ti­krai vi­sus pa­sta­ro­jo me­to skan­da­lus ga­li­ma „nu­ra­šy­ti“ ar­tė­jan­tiems Sei­mo rin­ki­mams?

– Dau­ge­lis ana­li­ti­kų tei­gia, kad la­bai anks­ti pra­si­dė­jo ne­šva­ri rin­ki­mų kam­pa­ni­ja. Ga­li­ma ver­tin­ti ir taip, ta­čiau tuo­met aki­vaiz­džiai iš­ky­la po­li­ti­kų mo­ra­lės klau­si­mas. Ar ga­li­ma dėl rin­kė­jų vi­lio­ji­mo au­ko­ti vals­ty­bės in­te­re­sus? Su­si­da­ro įspū­dis, kad opo­zi­ci­nės par­ti­jos, o kar­tais ir mū­sų koa­li­ci­jos par­tne­riai, ku­rie tre­jus me­tus il­sė­jo­si, da­bar sten­gia­si su­men­kin­ti tuos, ku­rie vi­są tą lai­ką dir­bo ir kū­rė. To­kį ma­no ver­ti­ni­mą dar la­biau su­stip­ri­na tai, kad da­bar la­biau­siai esa­me puo­la­mi mes, so­cial­de­mo­kra­tai. Tai­gi šian­dien ko­vo­ja­ma su at­sa­kin­gais po­li­ti­kais, ku­rie vals­ty­bė­je už­ti­kri­na pa­žan­gą ir sta­bi­lu­mą. Ne­ma­nau, kad ši pur­vi­na ko­va tu­rės di­de­lę įta­ką Sei­mo rin­ki­mams. Žmo­nės jau iš­mo­ko at­skir­ti pe­lus nuo grū­dų, ta­čiau man ne­ri­mą ke­lia, ko­kias pa­sek­mes toks drabs­ty­ma­sis tu­rės mū­sų vals­ty­bei, žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mui val­džia aps­kri­tai. Ar bū­si­me vie­nin­gi geo­po­li­ti­nių grės­mių aki­vaiz­do­je?

Dau­giap­la­nė veikla

– Iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos li­kus pus­me­čiui bū­tų lo­giš­ka klaus­ti, ko­kių po­ky­čių įvy­ko Jū­sų va­do­vau­ja­mo­je sis­te­mo­je?

– Esu įsi­ti­ki­nęs, kad dėl sėk­min­go bend­ra­dar­bia­vi­mo su ki­to­mis tei­si­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus pa­vy­ko pa­siek­ti es­mi­nių tei­gia­mų po­ky­čių vi­so­je tei­sin­gu­mo sis­te­mo­je. Tei­sin­gu­mo mi­nis­tro veik­la ga­na su­dė­tin­ga, nes ten­ka koor­di­nuo­ti po­li­ti­ką, ku­rią įgy­ven­di­na ne­prik­lau­so­mos tei­si­nės ins­ti­tu­ci­jos – teis­mai, pro­ku­ra­tū­ra, ad­vo­ka­tū­ra, tei­sė­sau­ga. Čia la­bai svar­bi pu­siaus­vy­ra tarp bend­ra­dar­bia­vi­mo ir tei­si­nių ins­ti­tu­ci­jų ne­prik­lau­so­mu­mo už­ti­kri­ni­mo. Man pa­vy­ko nor­ma­li­zuo­ti mi­nis­tro san­ty­kius su tei­si­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, ir tai bu­vo di­džiau­sia sėk­mė, nu­lė­mu­si po­ky­čių ga­li­my­bes.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos veik­la dau­giap­la­nė, o lai­kas pa­dik­ta­vo po­ky­čius vi­so­se ku­ruo­ja­mo­se sri­ty­se. Ge­ro­kai pa­žen­gė­me kon­so­li­duo­da­mi svar­biau­sius vals­ty­bės re­gis­trus ir už­ti­krin­da­mi duo­me­nų ba­zių ki­ber­ne­ti­nį sau­gu­mą, plė­to­jo­me elek­tro­ni­nes pa­slau­gas. Ge­ro­kai iš­plė­to­jo­me var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gą – įkū­rė­me sky­rius re­gio­nuo­se ir taip su­da­rė­me ga­li­my­bes kreip­tis dėl šių tei­sių gy­ni­mo. Be to, iš­plės­tas iki­teis­mi­nio var­to­to­jų gin­čų nag­ri­nė­ji­mo ins­ti­tu­ci­jų tink­las, o jų spren­di­mai ta­po pri­va­lo­mi par­da­vė­jams bei pa­slau­gų tei­kė­jams. Pa­dau­gė­jo ga­li­my­bių žmo­nėms gau­ti ga­ran­tuo­ja­mą tei­si­nę pa­gal­bą bei kom­pen­sa­ci­jas už vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų pa­da­ry­tą ža­lą.

Pa­vy­ko pa­siek­ti, kad mū­sų bau­džia­mo­ji po­li­ti­ka tap­tų la­biau ci­vi­li­zuo­ta. Kai pra­dė­jau dirb­ti mi­nis­tru, įka­lin­tų ir su­im­tų as­me­nų skai­čius sie­kė 10 tūkst., pa­gal lais­vės at­ėmi­mo kri­te­ri­jų bu­vo­me gre­ta to­ta­li­ta­ri­nių vals­ty­bių. Sis­te­min­gai dirb­da­mi įka­lin­tų­jų skai­čių su­ma­ži­no­me iki 7 tūkst. ir pri­ar­tė­jo­me prie de­mo­kra­ti­nių Eu­ro­pos vals­ty­bių. Ne­abe­jo­ti­nai po­zi­ty­vių po­ky­čių įgy­ven­di­nant tei­sin­gu­mą įneš dviem kryp­ti­mis tę­sia­ma teis­mų re­for­ma – vyks­ta sis­te­mos struk­tū­ri­niai pa­kei­ti­mai, teis­mai va­duo­ja­si nuo ne­bū­din­gų funk­ci­jų.

– Ką dar esa­te nu­ma­tęs pa­da­ry­ti iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos?

– Be­li­ko ge­ras pus­me­tis, per šį lai­ko­tar­pį rei­kia už­baig­ti svar­biau­sius dar­bus. Vie­nas jų – vi­suo­me­nės tei­sė­jų (ta­rė­jų) ins­ti­tu­to kon­cep­ci­jos įgy­ven­di­ni­mas. Kaip ir pla­na­vo­me, šie­met ją pa­tei­kė­me de­rin­ti ki­toms ins­ti­tu­ci­joms bei vi­suo­me­nei svars­ty­ti. Dėl šios kon­cep­ci­jos il­gai dis­ku­tuo­ta, ta­čiau da­bar ga­li­ma drą­siai teig­ti, kad tu­ri­me mo­der­nų ir eu­ro­pie­tiš­ką po­žiū­rį į ta­rė­jų ins­ti­tu­ci­ją. Ži­no­ma, skep­ti­kų, be­si­re­mian­čių so­viet­me­čio pa­tir­ti­mi ir ne­no­rin­čių ma­ty­ti Vo­kie­ti­jos, Pra­ncū­zi­jos, Aus­tri­jos, Bel­gi­jos, Šve­di­jos ir ki­tų de­mo­kra­ti­nių vals­ty­bių pra­kti­kos, ne­trūks­ta. Su­si­du­ria­me ir su tam ti­krais pa­čių tei­sė­jų mąs­ty­mo ste­reo­ti­pais. Ta­čiau tai dau­giau psi­cho­lo­gi­niai da­ly­kai, su ku­riais su­tin­ka­ma kiek­vie­na es­mi­nė re­for­ma. Ti­kiuo­si, kad kon­cep­ci­ją pa­vyks pa­tvir­tin­ti ir iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos par­eng­ti bū­ti­nus tei­sės ak­tų pro­jek­tus. Ne­abe­jo­ju, kad įgy­ven­di­nus šią kon­cep­ci­ją at­si­ras­tų es­mi­nių po­ky­čių už­ti­kri­nant tei­sin­gu­mą. Teis­mai tap­tų at­vi­res­ni, o pi­lie­čiai tie­sio­giai da­ly­vau­tų įgy­ven­di­nant tei­sin­gu­mą.

Ki­tas svar­bus dar­bas – pa­grin­di­nių vals­ty­bės re­gis­trų kon­so­li­da­vi­mas, ku­ris taps pro­ver­žiu tei­kiant in­for­ma­ci­nes pa­slau­gas žmo­nėms ir vers­lui. Dar šie­met pla­nuo­ja­me su­jung­ti dvi mi­nis­te­ri­jos pa­val­du­mo vals­ty­bės įmo­nes – Re­gis­trų cen­trą ir Cen­tri­nę hi­po­te­ką. Kas­met bus su­tau­po­ma per mi­li­jo­ną eu­rų, ma­žės biu­ro­kra­ti­nių bar­je­rų. Ne­slėp­siu, kiek­vie­nas toks žings­nis rei­ka­lau­ja daug pa­stan­gų – tiek ren­giant tei­sės ak­tus, tiek ir įgy­ven­di­nant pro­jek­tus. Ta­čiau jei šian­dien ne­ko­vo­si­me už pa­žan­gą, ry­toj ga­li­me be­vil­tiš­kai at­si­lik­ti. In­for­ma­ci­nis pa­sau­lis kin­ta žai­biš­kai.

Pri­sta­tė kny­gą

– Ką gal­vo­ja­te apie to­les­nę sa­vo at­ei­tį po­li­ti­ko­je?

– Ti­krai da­ly­vau­siu Sei­mo rin­ki­muo­se. Jau­čiu di­de­lį rin­kė­jų ir par­ti­jos bi­čiu­lių pa­lai­ky­mą. LSDP iš­kė­lė ma­ne kan­di­da­tu Vil­niu­je, Ka­ro­li­niš­kių-Pi­lai­tės vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Čia ža­da­ma la­bai rim­ta kon­ku­ren­ci­ja, ta­čiau ti­kiu sėk­me. To­dėl šian­dien ki­to­kių pla­nų net ne­svars­tau.

– Esa­te siū­lęs es­mi­nių Sei­mo rin­ki­mų sis­te­mos po­ky­čių, ta­čiau li­ko­te ne­sup­ras­tas. Ar ma­no­te, kad Lie­tu­vai tai bū­tų pers­pek­ty­vus ke­lias?

– Prieš tre­jus me­tus Sei­mo frak­ci­joms bu­vau pa­tei­kęs svars­ty­ti nau­jos Sei­mo rin­ki­mų sis­te­mos kon­cep­ci­ją. Ji rė­mė­si Lie­tu­vos ir ki­tų Bal­ti­jos ša­lių par­la­men­tų rin­ki­mų tra­di­ci­jo­mis. Sche­ma pa­pras­ta – kiek­vie­nas žmo­gus sa­vo re­gio­ne iš vi­sų są­ra­šų pa­si­ren­ka as­me­ny­bę, ku­rią pa­lai­ko, ir už ją bal­suo­ja. De­ja, kon­ser­va­to­riai net at­si­sa­kė tai svars­ty­ti, o ki­tos frak­ci­jos ap­ta­rė for­ma­liai, ne­iš­sa­kė aiš­kios po­zi­ci­jos. La­bai nu­ste­bau, kai ma­no siū­ly­mai bu­vo pri­si­min­ti pra­ėju­sį ru­de­nį, li­kus ma­žiau nei me­tams iki rin­ki­mų. Tam ne­ga­lė­jau pri­tar­ti, nes kei­ti­mams tin­ka­mas lai­kas bu­vo pra­ras­tas. Jei­gu bū­tų dau­gu­mos pri­ta­ri­mas, ga­lė­čiau pa­teik­ti Sei­mo rin­ki­mų sis­te­mos pa­tai­sas, ku­rios įsi­ga­lio­tų 2020 me­tų par­la­men­to rin­ki­mams. Kol to­kio su­ta­ri­mo nė­ra, reng­ti įsta­ty­mų pro­jek­tus „šiukš­lia­dė­žei“ ne­tu­riu lai­ko.

– Ne­se­niai pri­sta­tė­te sa­vo nau­ją kny­gą „So­cial­de­mo­kra­ti­ja: žval­gan­tis nau­jų ke­lių“. Ka­da, užim­da­mas to­kį pos­tą, dar spė­ja­te ra­šy­ti kny­gas? Ar pa­vy­ko at­ras­ti tų nau­jų so­cial­de­mo­kra­ti­jos ke­lių?

– Šio­je kny­go­je su­dė­ti ma­no anks­tes­ni straips­niai. No­rė­jau apž­velg­ti, kaip Lie­tu­vo­je kei­tė­si so­cial­de­mo­kra­ti­nių ver­ty­bių su­vo­ki­mas. Sie­kiau su­kel­ti dis­ku­si­ją pir­miau­sia tarp mū­sų bi­čiu­lių ir vi­sų be­si­do­min­čių so­cial­de­mo­kra­ti­jos po­li­ti­ne dok­tri­na. O nau­jos kryp­tys, nau­ji už­da­vi­niai, ti­kiuo­si, at­sis­pin­dės nau­jo­jo­je LSDP prog­ra­mo­je, ku­rią ren­giant man ten­ka va­do­vau­ti.

– Tra­di­ci­nis klau­si­mas – ka­da lauk­ti ža­dė­tų me­mua­rų?

– Da­bar lais­va­lai­kiu tvar­kau as­me­ni­nį ar­chy­vą. Vis at­ran­du kaž­ką už­mirš­to ir įdo­maus. Me­mua­rus, ko ge­ra, dar anks­ti pub­li­kuo­ti, tai ga­lė­siu pa­da­ry­ti pa­si­trau­kęs iš po­li­ti­kos. Da­bar vi­sos ma­no min­tys skir­tos dar­bui Vy­riau­sy­bė­je ir sėk­min­gam LSDP pa­si­ro­dy­mui Sei­mo rin­ki­muo­se. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad ir ki­tos ka­den­ci­jos par­la­men­te so­cial­de­mo­kra­tai bus pa­grin­di­nė po­li­ti­nė jė­ga ir for­muos Vy­riau­sy­bę. Yra dar daug ne­baig­tų dar­bų, tad at­si­mi­ni­mų teks pa­lauk­ti.