J. Bernatonis neigia protegavęs verslininkus
Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis „šmeiž­to kam­pa­ni­ja“ va­di­na jam me­ta­mus kal­ti­ni­mus dėl jam ar­ti­mų vers­li­nin­kų pro­te­ga­vi­mo, ta­čiau ne­nei­gia as­me­niš­kai pa­žįs­tan­tis stam­bius vals­ty­bi­nius kon­kur­sus lai­min­tį vers­li­nin­ką Pe­trą Va­si­liaus­ką.

At­sa­ky­da­mas į jam ži­niask­lai­do­je me­ta­mus kal­ti­ni­mus, J.Ber­na­to­nis per sa­vo spau­dos at­sto­vą Ser­ge­jų Ti­cho­mi­ro­vą BNS par­eiš­kė nie­kuo­met ne­už­sii­mi­nė­jęs vers­lo lo­biz­mu, o pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją sie­jo su „pra­si­dė­ju­sia rin­ki­mų kam­pa­ni­ja ir su­ak­ty­vė­ju­siais po­li­ti­nių opo­nen­tų ban­dy­mais dis­kre­di­tuo­ti Vy­riau­sy­bę“.

„Dirb­da­mas aukš­tuo­se val­džios pos­tuo­se, J. Ber­na­to­nis su­si­pa­ži­no su daug ga­bių ir sėk­min­gų vers­li­nin­kų, žur­na­lis­to pa­mi­nė­tas P.Va­si­liaus­kas nė­ra iš­im­tis. Ta­čiau mi­nis­tras nie­kuo­met ne­pro­te­ga­vo nei vie­nos vers­lo sri­ties ir nei vie­no vers­li­nin­ko. Kaip po­li­ti­kas nie­kuo­met ne­už­siė­mė vers­lo lo­biz­mu, dar­ba­vo­si tei­sin­gu­mo ir už­sie­nio po­li­ti­kos sri­ty­se“, – mi­nis­tro žo­džius per­da­vė jo at­sto­vas.

Nau­jie­nų por­ta­las al­fa.lt ir LNK te­le­vi­zi­ja skel­bė, jog P.Va­si­liaus­ko bend­ro­vė „Ga­ran­tas“ yra lai­mė­ju­si net ke­lis stam­bius kon­kur­sus sta­ty­ti pa­sta­tus po­li­ci­jai bei sie­ja tai su J.Ber­na­to­nio va­do­va­vi­mu Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai 2001–2003 me­tais. Tuo me­tu to pa­ties vers­li­nin­ko val­do­ma bend­ro­vė „Pon­tem“ yra lai­mė­ju­si ka­li­nių mai­ti­ni­mo kon­kur­sus J.Ber­na­to­niui šiuo me­tu pa­val­džia­me Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­te. Ži­niask­lai­da nu­ro­do, kad pa­ties J.Ber­na­to­nio na­mo sta­ty­bas vyk­dė bend­ro­vė „Ga­ran­tas“.

J.Ber­na­to­nis pri­pa­žįs­ta, kad jo na­mą sta­tė bū­tent ši įmo­nė, ta­čiau at­krei­pia dė­me­sį, kad na­mo sta­ty­bas pra­dė­jo ir už­bai­gė tuo­met, kai jau nė­jo vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gų ir „dar ne­ži­no­jo, kad taps tei­sin­gu­mo mi­nis­tru“.

„Už skly­pą ir na­mo sta­ty­bą mi­nis­tras at­sis­kai­tė iš ban­ko kre­di­to ir lė­šų, gau­tų už par­duo­tą pres­ti­ži­nį bu­tą. Vi­sa tai vy­ko skaid­riai. Mi­nis­tras jau dvi­de­šimt me­tų dek­la­ruo­ja sa­vo ir sa­vo šei­mos tur­tą ir pa­ja­mas“, – ti­ki­no S.Ti­cho­mi­ro­vas.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ket­vir­ta­die­nį pa­ti­ki­no su­si­ti­kęs su J.Ber­na­to­niu ir ga­vęs jo pa­ža­dą vie­šai iš­sklai­dy­ti ki­lu­sius įta­ri­mus.