J.Bernatonis: eurui pasirengta tinkamai
Ma­žė­ja pa­žei­di­mų, su­si­ju­sių su kai­nų li­tais ir eu­rais skel­bi­mu, ir tai ro­do, kad eu­rui pa­si­reng­ta tin­ka­mai, tei­gia tei­sin­gu­mo mi­nis­tras.

„Da­bar­ti­nė pa­dė­tis ro­do, kad eu­ro įve­di­mui yra pa­si­reng­ta ge­rai tiek iš val­džios, tiek iš vers­lo, tiek ir iš kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jų pu­sės“, - penk­ta­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė Juo­zas Ber­na­to­nis.

Anot jo, nuo rugp­jū­čio 22 die­nos iki šiol at­lik­ta 11,4 tūkst. pa­ti­kri­ni­mų ir nu­sta­ty­ti 734 pa­žei­di­mai, ar­ba tik 6,4 proc. vi­sų pa­ti­kri­ni­mų. Tuo me­tu įve­dant eu­rą Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je, pir­mai­siais kon­tro­lės mė­ne­siais pa­žei­di­mų da­lies sie­kė apie 40 proc.

Pa­sak Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos di­rek­to­riaus Fe­lik­so Pe­traus­ko, svar­bu ir tai, kad pa­žei­di­mų skai­čius nuo­sek­liai ma­žė­ja. Rugp­jū­tį jie su­da­rė 10,2 proc., rug­sė­jį - 7,5 proc., spa­lį - 6,3 proc., o lap­kri­tį - tik 4,9 proc.

„Ne­pai­sant su­ak­ty­vė­ju­sios kon­tro­lės, ga­li­me kons­ta­tuo­ti aki­vaiz­dų fak­tą, kad pa­dau­gė­jo są­ži­nin­gai var­to­to­jų at­žvil­giu be­siel­gian­čių vers­li­nin­kų“, - spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė F.Pe­traus­kas.

Pa­sak J.Ber­na­to­nio, nors iki eu­ro įve­di­mo li­ko ma­žiau nei trys sa­vai­tės, vers­lą kon­tro­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų dar­bas tuo ne­si­baigs - pa­ti­kri­ni­mai tę­sis iki ki­tų me­tų lie­pos 1 die­nos.

„Pa­ti­kri­ni­mai dar tę­sis vi­są pir­mą­jį 2015 me­tų pus­me­tį ir jų skai­čius ne­ma­žės. Prieš­in­gai, jis bus pa­di­din­tas - pla­nuo­ja­ma iš vi­so at­lik­ti apie 15 tūkst. pa­ti­kri­ni­mų“, - tvir­ti­no tei­sin­gu­mo mi­nis­tras.

Be to, anot F.Pe­traus­ko, jie ga­li bū­ti pra­tęs­ti ir iki 2015-ųjų pa­bai­gos, nes to­kia re­ko­men­da­ci­ja pa­teik­ta nau­jau­sio­se Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­as­kai­to­je apie eu­ro įve­di­mą Lie­tu­vo­je.

Vien lap­kri­tį prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jos at­li­ko 3909 pa­ti­kri­ni­mus ir nu­sta­tė 193 pa­žei­di­mus - ati­tin­ka­mai 16 proc. dau­giau ir 9 proc. ma­žiau nei spa­lį. Lap­kri­čio mė­ne­sį pi­ni­gi­nių bau­dų ne­skir­ta. Dau­giau­sia - 55 proc. - pa­žei­dė­jų ne­nu­ro­dė kai­nų abe­jo­mis va­liu­to­mis, 27 proc. - ne­tei­sin­gai ap­va­li­no, 13 proc. - pri­tai­kė ne­tei­sin­gą li­to ir eu­ro kur­są, o 5 proc. - kai­nas nu­ro­dė ne­aiš­kiai.

F.Pe­traus­ko tei­gi­mu, pa­žei­di­mų, su­si­ju­sių su kai­nų abe­jo­mis va­liu­to­mis ne­nu­ro­dy­mu, dau­gė­ja, tuo tar­pu pa­žei­di­mų dėl ne­tei­sin­go eu­ro kur­so ir kai­nos ap­va­li­ni­mo ma­žė­ja.

Dau­giau­siai pa­žei­di­mų lap­kri­tį nu­sta­ty­ta Vil­niaus, Kau­no ir Šiau­lių, o ma­žiau­siai - Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se. 46,6 proc. nu­sta­ty­tų pa­žei­di­mų už­fik­suo­ta ne mais­to pre­kių ir pa­slau­gų sri­ty­je, mais­to ir gė­ri­mų pre­ky­bos įmo­nė­se jie su­da­rė 14 proc., vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nė­se – 11,9 pro­cen­to.

Eu­ro įve­di­mo įsta­ty­mo prie­žiū­rą at­lie­ka 17 ins­ti­tu­ci­jų, ku­rių veik­lą kon­tro­liuo­ja ir koor­di­nuo­ja Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba.