J. Basanavičiaus paminklui rastos dvi vietos
Į vie­šą dis­ku­si­ją vil­nie­čius ir spe­cia­lis­tus su­kvie­tu­si Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lui pa­siū­lė dvi sos­ti­nės erd­ves - aikš­tę prieš­ais Na­cio­na­li­nę fil­har­mo­ni­ją ir Kons­tan­ti­no Sir­vy­do skve­rą ša­lia Pra­ncū­zi­jos am­ba­sa­dos.

Spe­cia­lis­tai 15 me­tų ne­ran­da su­ta­ri­mo, kur Vil­niu­je ga­lė­tų sto­vė­ti pa­mink­las Jo­nui Ba­sa­na­vi­čiui. Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus, į sa­vi­val­dy­bę su­si­rin­ku­siems mies­tie­čiams, kul­tū­ros, is­to­ri­jos, ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sri­čių at­sto­vams pa­siū­ly­ta ap­tar­ti ke­le­tą at­rink­tų erd­vių – aikš­tę prieš­ais Na­cio­na­li­nę fil­har­mo­ni­ją (9 arų plo­to da­bar­ti­nės au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės vie­ta) ir Kons­tan­ti­no Sir­vy­do skve­rą (92 arų plo­to erd­vė) ša­lia Pra­ncū­zi­jos am­ba­sa­dos. Pa­sak Vil­niaus mies­to vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to Ar­tū­ro Blot­nio, įver­ti­nus is­to­ri­nius ir kul­tū­ros įvy­kius Vil­niu­je, su­si­ju­sius su Ne­prik­lau­so­my­bės pa­skel­bi­mu 1918 me­tais, la­biau tik­tų aikš­tė prieš­ais Fil­har­mo­ni­ją, nes ši vie­ta su­si­ju­si su tau­ti­nio at­gi­mi­mo pra­džia. Čia 1905 me­tais įvy­ko Stei­gia­ma­sis Sei­mas, ku­riam pir­mi­nin­ka­vo dr. J. Ba­sa­na­vi­čius. Šiuo me­tu čia įreng­ta ne­di­de­lė (apie 24 vie­tų) au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, ku­rią ga­li­ma pert­var­ky­ti. Vie­nas šios vie­tos pri­va­lu­mų – pro ją drie­kia­si pa­grin­di­nis pės­čių­jų ir tu­ris­tų srau­tas Auš­ros Var­tų link. To­dėl pa­mink­las bū­tų ma­to­mas ir lan­ko­mas. An­tro­ji at­rink­ta vie­ta – K. Sir­vy­do skve­ras. Šiuo me­tu tai gy­va ur­ba­ni­zuo­ta erd­vė, ku­rio­je vie­tą ran­da ir pre­ky­bi­nin­kai. Kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­gos de­par­ta­men­to at­sto­vas Vi­tas Kar­čiaus­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad sta­tant pa­mink­lą K. Sir­vy­do skve­re, bū­tų su­si­dur­ta su tei­si­nė­mis kliū­ti­mis, taip pat su­gaiš­ta daug lai­ko. Rei­kė­tų keis­ti Vil­niaus mies­to de­ta­lų­jį pla­ną, kreip­tis į Pa­sau­lio pa­vel­do cen­trą, in­for­muo­jant, kad dėl pa­mink­lo ruo­šia­ma­si keis­ti Vil­niaus is­to­ri­nio cen­tro no­mi­na­ci­nės by­los su­dė­tį. Ar­chi­tek­tas Au­gis Gu­čas, vil­nie­tis Faus­tas La­tė­nas bei dar ke­le­tas dis­ku­si­jos da­ly­vių at­krei­pė dė­me­sį, kad erd­vė prieš­ais K. Sir­vy­do skve­rą ki­to­je Pi­lies gat­vės pu­sė­je, prieš­ais cerk­vę, kur šiuo me­tu vyks­ta pre­ky­ba su­ve­ny­rais ir pa­veiks­lais, yra dar tin­ka­mes­nė pa­mink­lui nei pats K. Sir­vy­do skve­ras.

Pa­mink­lo J. Ba­sa­na­vi­čiui pa­sta­ty­mas nu­ma­ty­tas Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to­je Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo 2018 me­tais prog­ra­mo­je. Ti­ki­ma­si, kad pa­mink­lą pa­vyks pa­sta­ty­ti anks­čiau. Pa­mink­las iš bron­zos (apie 3 m). ga­lė­tų bū­ti nu­lie­tas pa­gal iš­li­ku­sį ne­di­de­lį Ra­po­lo Ja­ki­ma­vi­čiaus es­ki­zą J. Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lui, ku­ris bu­vo su­kur­tas dar 1930-ai­siais me­tais. Pa­sak skulp­to­riaus Pe­tro Ma­zū­ro, šia­me es­ki­ze yra aiš­ki nuo­ro­da į psi­cho­lo­gi­nį J. Ba­sa­na­vi­čiaus por­tre­tą. „Šian­dien įvy­ko pir­ma­sis ap­ta­ri­mas su vi­suo­me­ne, iš­gir­do­me dau­gy­bę ar­gu­men­tų dėl at­rink­tų vie­tų tin­ka­mu­mo. Dis­ku­si­jo­je bu­vo pa­siū­ly­ta ir nau­ja vie­ta, ku­riai pri­ta­rė ne vie­nas spe­cia­lis­tas. Mū­sų sie­kia­my­bė – ras­ti bend­rą su­ta­ri­mą, kad pa­mink­las J. Ba­sa­na­vi­čiui ne­kel­tų ne­igia­mų emo­ci­jų, gin­čų, to­dėl dis­ku­si­ją tę­si­me, kol iš­gry­nin­si­me vie­ną vie­tą, ku­riai pri­tars di­džio­ji dau­gu­ma įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tų“ –sa­kė me­ro pa­va­duo­to­jas Gin­tau­tas Pa­luc­kas.