J. Basanavičiaus paminklo idėjai lėšų kol kas nenumatyta
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas po­sė­dy­je tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no is­to­ri­nės at­min­ties puo­se­lė­ji­mo pro­jek­tus, ku­rie šie­met gaus lė­šų iš Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos.

Tarp nu­ma­to­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­tų – tvar­ky­bos dar­bai ir Lie­tu­vos is­to­ri­jos ir kul­tū­ros at­mi­ni­mo įpras­mi­ni­mo eks­po­zi­ci­jos su­kū­ri­mas bu­vu­sios Sei­nų ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos pa­sta­to me­nė­je Len­ki­jo­je (tam nu­ma­ty­ti 25 tūkst. eu­rų), te­le­vi­zi­jos re­por­ta­žų cik­lo „Lie­tu­vos vals­ty­bės gi­mi­mas“ par­en­gi­mas ir trans­lia­ci­ja lai­do­je „Is­to­ri­jos de­tek­ty­vai“ (20 tūkst. eu­rų), su Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mu su­si­ju­sios at­ri­bu­ti­kos kū­ri­mo or­ga­ni­za­vi­mas (20 tūkst. eu­rų), eks­pe­di­ci­ja „Mi­si­ja Si­bi­ras“ (12 tūkst. eu­rų) ir kt. Iš vi­so są­ra­še – per 20 pro­jek­tų.

Is­to­ri­nės at­min­ties puo­se­lė­ji­mo 2016 me­tų pro­jek­tų są­ra­še nė­ra lė­šų idė­jų kon­kur­sui, ku­ria­me tu­rė­tų bū­ti ren­ka­mas pa­mink­las tau­tos pa­triar­chu va­di­na­mam Jo­nui Ba­sa­na­vi­čiui. Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Ri­man­tas Vait­kus BNS sa­kė, kad šios lė­šos ga­lė­tų bū­ti pa­skir­tos vė­liau.

„Mes dar tu­ri­me re­zer­vą ir jei­gu bus iš ti­krų­jų ap­sisp­ręs­ta dėl J.Ba­sa­na­vi­čiaus skulp­tū­ros, jei­gu kreip­sis sa­vi­val­dy­bė (...), mes ta­da svars­ty­si­me“, – aiš­ki­no R.Vait­kus.

Sos­ti­nės me­ro pa­ta­rė­ja ar­chi­tek­tū­rai Da­lia Bar­daus­kie­nė BNS prieš ke­lias sa­vai­tes sa­kė, kad Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė ti­ki­si pa­mink­lo J.Ba­sa­na­vi­čiui lai­mė­to­jus at­rink­ti iki šių me­tų lap­kri­čio, o ge­riau­sioms idė­joms Vy­riau­sy­bė esą tu­rė­tų skir­ti iki 15 tūkst. eu­rų. Me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus at­sto­vas Alek­sand­ras Zub­ria­ko­vas BNS šią sa­vai­tę sa­kė, kad kon­kur­są sa­vi­val­dy­bė pla­nuo­ja skelb­ti bir­že­lį.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba yra ap­sisp­ren­du­si pa­mink­lą J.Ba­sa­na­vi­čiui sta­ty­ti prie Na­cio­na­li­nės fil­har­mo­ni­jos.

J.Ba­sa­na­vi­čius yra vie­nas iš ryš­kiau­sių XIX am­žiaus pa­bai­gos tau­ti­nio at­gi­mi­mo pra­di­nin­kų. Jo va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos Ta­ry­ba 1918 me­tų va­sa­rio 16 die­ną pa­skel­bė Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę. Pa­mink­lą jam ke­ti­na­ma pa­sta­ty­ti iki 2018-ųjų, kai bus mi­ni­mas vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tis.