Įžvelgia valdžios darbo broką
Sau­gu­mo eks­per­tai ste­bi­si, ko­dėl įsta­ty­mų lei­džia­mo­ji bei vyk­do­mo­ji val­džia, ži­no­da­mos, kad stra­te­gi­nės ša­lies įmo­nės pre­kes bei pa­slau­gas ne­re­tai įsi­gy­ja iš Ru­si­jos, ne­sku­ba im­tis jo­kių prie­mo­nių. To­dėl užuot ieš­ko­jus at­pir­ki­mo ožių, Sei­mas ra­gi­na­mas to­bu­lin­ti rei­kia­mus įsta­ty­mus.

Pa­sak at­sar­gos lei­te­nan­to, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to bu­vu­sio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Si­gi­to But­kaus, vie­šo­jo­je erd­vė­je jau dau­ge­lį me­tų skel­bia­ma, jog Lie­tu­vos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, įskai­tant ir kraš­to ap­sau­gos bei vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos, bei ša­lies stra­te­gi­nės įmo­nės įsi­gy­ja pa­slau­gas bei pre­kes iš Ru­si­jos ka­pi­ta­lo įmo­nių ar­ba val­do­mų Ru­si­jos pi­lie­čių.

Jo tei­gi­mu, vals­ty­bės va­do­vams, taip pat Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui (NSGK) ši si­tua­ci­ja pui­kiai ži­no­ma. „To­dėl rei­kė­tų klaus­ti, ką pa­da­rė įsta­ty­mų lei­dė­jai bei vyk­do­mo­ji val­džia, kad pa­keis­tų si­tua­ci­ją iš es­mės? Prieš­in­gu at­ve­ju ir to­liau kons­ta­tuo­si­me fak­tus apie Ru­si­jos įmo­nių da­ly­va­vi­mą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės tech­ni­kos re­mon­te (pvz.: sraig­tas­par­nių), de­ga­lų tie­ki­mą iš Lu­koil ar ki­tais pa­va­di­ni­mais pri­si­den­gu­sių tie­kė­jų, bet su­si­ju­sių su Ru­si­ja. Taip pat ry­pau­si­me apie ru­siš­kos prog­ra­mi­nės įran­gos ar tech­ni­kos nau­do­ji­mą Lie­tu­vos ban­ke, VRM sis­te­mos pa­da­li­niuo­se. Gal pa­ga­liau už­ten­ka Sei­mo NSGK na­riams reng­ti vie­šų­jų ry­šių ak­ci­jas, kai ei­li­nį kar­tą su­si­du­ria­ma su ta pa­čia prob­le­ma – šį kar­tą AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liuo­se“, ry­toj ti­kriau­siai – VĮ „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ ir t.t. Už­siim­ki­te pa­ga­liau, „mie­lie­ji“ įsta­ty­mų lei­dė­jai, Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo bei ki­tų tei­sės ak­tų to­bu­li­ni­mu. Sa­vo dar­bo bro­ko ne­ver­tė­tų dangs­ty­ti at­pir­ki­mo ožių ieš­ko­ji­mu Vals­ty­bės sau­gu­mo ar An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­tuo­se, ku­rie ir at­krei­pia Jū­sų, Vy­riau­sy­bės bei vi­suo­me­nės, dė­me­sį į eg­zis­tuo­jan­čias prob­le­mas bei pa­siū­lo jų spren­di­mo bū­dus. Ti­kiuo­si, jog Lie­tu­vos žur­na­lis­tų bend­ruo­me­nė su­si­gau­dys kas čia ne­pa­da­ro sa­vo „na­mų dar­bų“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­mae tink­le Fa­ce­book ra­šo S. But­kus.

Por­ta­las del­fi.lt šian­dien pra­ne­šė, kad tei­sė­sau­gos ir ži­niask­lai­dos dė­me­sio dėl ne­skaid­rios veik­los pa­sta­ruo­ju me­tu su­lau­ku­sios vals­ty­bės val­do­mos bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ vyk­dė mi­li­jo­ni­nius san­do­rius ir su Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je re­gis­truo­ta bend­ro­ve „Balt­kran“. „Balt­kran“ šių me­tų va­sa­rą Šeš­to­kų ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je mon­ta­vo oži­nį kra­ną, skir­tą kro­vos kon­tei­ne­rių per­kro­vai. Dar­bai vy­ko tuo me­tu, kai to­je pa­čio­je Šeš­to­kų ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je NA­TO są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gos vyk­dė ka­ri­nės tech­ni­kos bei gink­luo­tės lo­gis­ti­kos dar­bus, ren­gian­tis di­džiau­sioms Bal­ti­jos ša­ly­se ka­ri­nėms pra­ty­boms „Kar­do kir­tis“ („Sa­ber Stri­ke“). Anot del­fi.lt, apie to­kį „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ san­do­rį nie­ko ne­ži­no­jo ne tik Sei­mo NSGK, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, bet ir Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas bei ša­lies Pre­zi­den­tū­ra.

Pa­sta­ruo­ju me­tu taip pat pa­aiš­kė­jo fak­tai apie ne­skaid­riai da­lin­tą „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ par­amą, ne­aiš­kius san­do­rius su Ru­si­jos kon­cer­nu „Trans­maš­hol­ding“. Be to,įtar­ti­nus įmo­nės vi­daus san­do­rius ti­ria ir Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT) – pa­sak jos, pri­va­čioms bend­ro­vėms šis vers­las bu­vo la­bai pel­nin­gas, pi­ni­gai bu­vo gry­ni­na­mi per už­sie­nio įmo­nių tink­lą, iš to nau­dos ga­lė­jo gau­ti iš ge­le­žin­ke­lių va­do­vai.