Įžvelgė tik vieno teisėjo kaltę
Tei­sė­jų ta­ry­ba penk­ta­die­nį nu­spren­dė kreip­tis į Tei­sė­jų eti­kos ir draus­mės ko­mi­si­ją bei siū­ly­ti iš­kel­ti draus­mės by­lą ka­den­ci­ją bai­gian­čiam Ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kui, ta­čiau ki­tų tei­sė­jų kal­tės ne­įž­vel­gė.

Tei­sė­jų ta­ry­bos na­riai ma­no, kad Egi­di­jus Ži­ro­nas ne­bu­vo pa­kan­ka­mai ati­dus ir rū­pes­tin­gas or­ga­ni­zuo­da­mas va­ka­rie­nę, dėl ku­rios ty­ri­mą at­li­ko spe­cia­li ko­mi­si­ja. Už šį nu­ta­ri­mą bal­sa­vo 14 Tei­sė­jų ta­ry­bos na­rių, vie­nas bu­vo prieš, trys su­si­lai­kė.

„Ger­biu, pri­pa­žįs­tu Tei­sė­jų ta­ry­bos spren­di­mą. Tei­sė­jų ta­ry­ba vie­nos ko­mi­si­jos iš­va­das per­da­vė svars­ty­ti ki­tai ko­mi­si­jai ir tie trys su­bjek­tai pri­ims ga­lu­ti­nį spren­di­mą. Si­tua­ci­ja, be abe­jo, yra ne­ma­lo­ni vien tuo, kad šis įvy­kis į teis­mus, Ape­lia­ci­nį teis­mą pri­trau­kė daug ne­igia­mo dė­me­sio. Blo­ga si­tua­ci­ja“, - žur­na­lis­tams sa­kė E.Ži­ro­nas.

Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Egi­di­jus Lau­ži­kas ta­ry­bos var­du iš­sa­kė ap­gai­les­ta­vi­mą dėl si­tua­ci­jos, ku­ri lei­do su­abe­jo­ti kai ku­rių tei­sė­jų ne­ša­liš­ku­mu. Jis par­eiš­kė, kad ta­ry­ba pa­si­ti­ki vi­sais va­ka­rie­nė­je da­ly­va­vu­siais tei­sė­jais, va­ka­rie­nė ne­tu­ri nie­ko bend­ra su veik­la ir jis ne­ma­no, kad tei­sė­jų el­ge­sys bū­tų bu­vęs ne­tin­ka­mas.

„Ko­mi­si­jos iš­va­dos pa­nei­gia dau­gu­mą mes­tų įta­ri­mų tei­sė­jams, ku­rių ne­ša­liš­ku­mu bu­vo su­abe­jo­ta. Ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo teis­mo pir­mi­nin­kas ir vi­si tei­sė­jai į ren­gi­nį vy­ko ne­ži­no­da­mi nei tiks­lios va­ka­rie­nės vie­tos, nei kam pri­klau­so ka­vi­nė, bu­vo ne­tin­ka­mai in­for­muo­ti apie at­sis­kai­ty­mą už va­ka­rie­nę tvar­ką“, - sa­kė E.Lau­ži­kas.

Jis sa­kė, kad E.Ži­ro­nas or­ga­ni­zuo­ti va­ka­rie­nę pa­ve­dė tuo­me­ti­niam kanc­le­riui Juo­zui Aks­ti­nui ir juo leng­va­bū­diš­kai pa­si­ti­kė­jo, ne­įsi­ti­ki­no, ar va­ka­rie­nei par­ink­ta tin­ka­ma vie­ta, ar už šį ren­gi­nį yra tin­ka­mai at­sis­kai­ty­ta, to­le­ra­vo kanc­le­rio ini­cia­ty­vą pa­čiam su­mo­kė­ti už va­ka­rie­nę ir ne­im­ti pi­ni­gų iš tei­sė­jų.

„Šis fak­tas ir su­kė­lė ne­pag­rįs­tų abe­jo­nių dėl va­ka­rie­nė­je da­ly­va­vu­sių tei­sė­jų ne­ša­liš­ku­mo ir in­te­re­sų de­ri­ni­mų. Tei­sė­jų ta­ry­ba, ma­ny­da­ma, kad teis­mo va­do­vas šiais veiks­mais ne­sau­go­jo sa­vo ir ko­le­gų pro­fe­si­nės gar­bės ir pres­ti­žo, pa­že­mi­no tei­sė­jo var­dą, nu­spren­dė kreip­tis į Tei­sė­jų eti­kos ir draus­mės ko­mi­si­ją iš­kel­ti E.Ži­ro­nui draus­mės by­lą. Šis įvy­kis ta­po mums di­de­le pa­mo­ka, kaip tei­sė­jai, teis­mų va­do­vai tu­ri elg­tis to­kių ren­gi­nių me­tu, kad ne­kil­tų abe­jo­nių nė ma­žiau­sių abe­jo­nių dėl jų pri­va­čių ir vie­šų­jų in­te­re­sų de­ri­ni­mo“, - žur­na­lis­tams sa­kė E.Lau­ži­kas.

Tei­sė­jų ta­ry­ba pri­ėjo prie iš­va­dos, kad ki­ti va­ka­rie­nė­je pas Kai­šia­do­rių vers­li­nin­ką Al­gi­man­tą Rad­vi­lą pra­mo­gų komp­lek­se va­ka­rie­nė­je da­ly­va­vę su vers­li­nin­ko įmo­ne su­si­ju­sias by­las nag­ri­nė­ję esa­mi ir bu­vę Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jai eti­kos rei­ka­la­vi­mų ne­pa­žei­dė.

Tei­sė­jų ta­ry­ba ne­su­ti­ko su ko­mi­si­jos pa­ti­kri­ni­mo ak­to iš­va­da, kad „tei­sė­jų el­ge­sy­je ga­li­ma įžvelg­ti Tei­sė­jų eti­kos ko­dek­so nor­mų pa­žei­di­mų po­žy­mių“.

„Tei­sė­jai pa­aiš­ki­no, kad da­ly­va­vo, įstai­gos sa­vi­nin­kas ir pa­da­vė­ja pa­aiš­ki­no, kad pi­ni­gai gau­ti. Tai vie­ša įstai­ga, kiek­vie­nas vi­suo­me­nės na­rys ga­li ei­ti. Dėl są­sa­jų su by­la - yra spec­tar­ny­bos, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT). Šiai die­nai siū­lau ne­pri­tar­ti dėl siū­ly­mui“, - sa­kė Tei­sė­jų ta­ry­bos na­rys, va­ka­rie­nė­je da­ly­va­vęs Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jas Vi­gin­tas Vi­šins­kis.

„Va­ka­rie­nės vie­ta įta­ri­mų su­kė­lė - yra tu­rė­jęs by­lų Ape­lia­ci­nia­me teis­me, vie­tos pa­si­rin­ki­mas vi­suo­me­nė­je ga­lė­jo su­kel­ti abe­jo­nių, ar ti­krai tei­sė­jai ne­tu­ri są­sa­jų su vers­li­nin­ku. Bu­vo nu­sta­ty­ta, kad są­sa­jų nė­ra. Ta­čiau va­ka­rie­nės vie­ta pa­si­rink­ta vie­ta ne­ati­džiai“,- sa­kė Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas Rim­vy­das Nor­kus.

Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas E.Lau­ži­kas sa­kė, kad ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džiu­si pub­li­ka­ci­ja su­kė­lė dis­ku­si­jas dėl va­ka­rie­nės or­ga­ni­za­vi­mo ir at­sis­kai­ty­mo.

„Ar mes kiek­vie­ną kar­tą tu­ri­me aiš­kin­tis dėl by­lų, kur ei­na­me, kur bu­vo­me?“, - svars­tė Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja Lai­ma Gar­ne­lie­nė.

Ti­kri­ni­mo ak­te ra­šo­ma, kad sau­sį Kai­šia­do­rių ra­jo­ne va­ka­rie­nė­je da­ly­va­vo Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jas, bu­vęs Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kas Vy­tas Mi­lius su su­tuok­ti­ne, Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo tei­sė­ja Rū­ta Mi­liu­vie­ne, Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­kas Jo­nas Pra­pies­tis, šio teis­mo tei­sė­jai Alė Bu­ka­vi­nie­nė ir Do­na­tas Šer­nas. Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kas E. Ži­ro­nas, šio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­kas Aloy­zas Kruo­pys, Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­kė Egi­di­ja Ta­mo­šiū­nie­nė, Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jai - Aud­ro­nė Ja­rac­kai­tė, Ra­sa Gu­džiū­nie­nė, Kons­tan­ti­nas Gu­ri­nas, Da­lia Ka­čins­kie­nė, Dan­guo­lė Mar­ti­na­vi­čie­nė, Da­nu­tė Mi­la­šie­nė, Gin­ta­ras Pe­čiu­lis, Dai­va Pra­ny­tė-Za­liec­kie­nė, tuo­me­ti­nis Ape­lia­ci­nio teis­mo kanc­le­ris J.Aks­ti­nas.

Va­ka­rie­nė­je taip pat da­ly­va­vo Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to dar­buo­to­jai ir moks­li­nin­kai - To­mas Da­vu­lis, Vy­tau­tas Ne­kro­šius, Gin­ta­ras Šve­das ir Ha­rol­das Šin­kū­nas.

Nu­sta­ty­ta, kad Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jai Ra­sa Gu­džiū­nie­nė, Vy­tau­tas Mi­lius ir Do­na­tas Šer­nas da­ly­va­vo nag­ri­nė­jant by­las, su­si­ju­sias su bend­ro­ve „A­liv­da­ra“. D.Šer­nas šiuo me­tu dir­ba Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me.

„A­liv­da­ra“ bu­vo A.Rad­vi­lo in­di­vi­dua­li įmo­nė, re­gis­truo­ta Kai­šia­do­ry­se. Įmo­nė ver­tė­si maž­me­ni­ne pre­ky­ba mais­to pro­duk­tais, kas­die­ni­nės pa­klau­sos, na­mų apy­vo­kos ir bui­ties pre­kė­mis, ci­ga­re­tė­mis, ta­ba­ko ga­mi­niais. Vė­liau įmo­nė bu­vo reor­ga­ni­zuo­ta.

Pra­mo­gų ir kon­fe­ren­ci­jų cen­tras „Pas Rad­vi­lą“ da­bar pri­klau­so bend­ro­vei „A­rad­va“, ku­rios vie­nin­te­lis ak­ci­nin­kas ir va­do­vas yra A.Rad­vi­la.

Ci­vi­li­nė by­la pa­gal bend­ro­vės „A­liv­da­ra“ ape­lia­ci­nį skun­dą dėl Kau­no apy­gar­dos teis­mo 2012 me­tų spa­lio 15 die­nos spren­di­mo, ku­riuo bend­ro­vės ieš­ki­nys bu­vo at­mes­tas, 2013 me­tais bu­vo nag­ri­nė­ta Ape­lia­ci­nia­me teis­me.

Tei­sė­jai R.Gu­džiū­nie­nė, V.Mi­lius ir Ma­ry­tė Mit­ku­vie­nė nu­spren­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą pa­nai­ki­ni ir ieš­ki­nį pa­ten­kin­ti, pa­nai­kin­ti Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų - at­vi­ro­sios ko­lo­ni­jos tur­to vie­šo­jo nuo­mos kon­kur­so ko­mi­si­jos įfor­min­tus spren­di­mus at­mes­ti „A­liv­da­ra“ par­aiš­ką ir Kau­no ra­jo­no cen­tri­nio var­to­to­jų koo­pe­ra­ty­vų pa­siū­ly­mą pri­pa­žin­ti tur­to nuo­mos kon­kur­so lai­mė­to­ju.

Taip pat ši Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­pa­ži­no ne­ga­lio­jan­čia par­duo­tu­vės pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį, su­da­ry­tą tarp pa­tai­sos na­mų ir Kau­no ra­jo­no cen­tri­nio var­to­to­jų koo­pe­ra­ty­vo.

Šio­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je aukš­čiau mi­nė­ti tie pa­tys Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jai „A­liv­da­ra“ pra­šy­mu pri­ėmė pa­pil­do­mą spren­di­mą, ku­riuo pri­pa­ži­no ne­ga­lio­jan­čiais nuo teis­mo pa­pil­do­mo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo die­nos il­ga­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to (par­duo­tu­vės pa­tal­pų) nuo­mos su­tar­tį, su­da­ry­tą tarp pa­tai­sos na­mų ir Kau­no ra­jo­no cen­tri­nio var­to­to­jų koo­pe­ra­ty­vo.

Taip pat šio­je by­lo­je tie pa­tys tei­sė­jai nu­ta­rė ne­ten­kin­ti at­sa­ko­vo Kau­no ra­jo­no cen­tri­nio var­to­to­jų koo­pe­ra­ty­vo pra­šy­mo iš­aiš­kin­ti 2013 me­tų va­sa­rio 12 die­ną pri­im­tą spren­di­mą.

Tei­sė­jai V.Mi­lius, D.Šer­nas ir R.Gu­džiū­nie­nė, ku­rie da­ly­va­vo nag­ri­nė­jant su vers­li­nin­ko įmo­ne su­si­ju­sias by­las, nu­ro­dė, kad tų by­lų ne­at­si­me­na.

Vi­si va­ka­rie­nė­je da­ly­va­vę tei­sė­jai aiš­ki­no ne­pa­ži­no­ję pra­mo­gų cen­tro „Pas Rad­vi­lą“ sa­vi­nin­ko, tei­gė jį ma­tę pir­mą kar­tą. Ta­čiau vi­siems tei­sė­jams su­si­da­rė įspū­dis, kad A.Rad­vi­la pa­žįs­ta­mas su teis­mo kanc­le­riu Juo­zu Aks­ti­nu.

Nu­sta­ty­ta, kad va­ka­rie­nę or­ga­ni­za­vo tuo­me­ti­nis Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo kanc­le­ris J.Aks­ti­nas su teis­mo pir­mi­nin­ku E.Ži­ro­nu ži­nia ir pri­ta­ri­mu. Kon­kre­čią va­ka­rie­nės vie­tą par­in­ko J.Aks­ti­nas, šio klau­si­mo ne­su­de­ri­nęs su teis­mo pir­mi­nin­ku.

A.Rad­vi­la ko­mi­si­jai aiš­ki­no, kad ne­pa­ži­no­jo nė vie­no iš va­ka­rie­nė­je da­ly­va­vu­sių tei­sė­jų, ta­čiau ne­nei­gė pa­žin­ties su teis­mo kanc­le­riu.

Tuo­me­ti­nis teis­mo kanc­le­ris ko­mi­si­jai aiš­ki­no, kad A.Rad­vi­los iki su­si­ti­ki­mo 2014 me­tų gruo­dį bu­vo ne­ma­tęs apie 20 me­tų, va­ka­rie­nę tei­sė­jams nu­ta­rė or­ga­ni­zuo­ti dėl „ge­ro kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kio“, be to, ka­vi­nė pa­ke­liui iš Kau­no į Vil­nių.

J.Aks­ti­nas aiš­ki­no, kad A.Rad­vi­lą pa­ži­no­jo kaip me­džio­to­ją, pas šį vers­li­nin­ką bu­vo lan­kę­sis 2014 me­tų gruo­džio mė­ne­sį. Kanc­le­ris ir vers­li­nin­kas su­ta­rė dėl va­ka­rie­nės sau­sio 9 die­ną. Kanc­le­ris esą no­rė­jo pa­lik­ti avan­są, ta­čiau ne­tu­rė­jo gry­nų­jų pi­ni­gų, o dėl mo­kė­ji­mo kor­te­le A.Rad­vi­la ne­su­ti­ko. Bu­vo su­tar­ta at­sis­kai­ty­ti tą pa­čią die­ną, kai at­vyks. Vers­li­nin­kas ti­ki­no, kad avan­sas pa­pras­tai iš už­sa­ko­vų ne­ima­mas.

Dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“ sau­sį pra­ne­šė, kad vers­li­nin­kui A.Rad­vi­lai pri­klau­san­čia­me pra­mo­gų cen­tre tei­si­nin­kai esą vai­šin­ti įvai­riais pa­tie­ka­lais, al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, jiems gro­jo mu­zi­kan­tai. Drau­ge su tei­sė­jais vai­ši­no­si ir pats vers­li­nin­kas. Dien­raš­čio tei­gi­mu, pa­kvie­tęs tei­sė­jų ban­ke­te gro­ti vie­tos ves­tu­vių mu­zi­kan­tus Sau­lių Ger­vic­ką ir Ed­vi­ną Gir­są, vers­li­nin­kas ne tik ne­su­mo­kė­jo ža­dė­tų 120 eu­rų, bet ir at­ly­gi­ni­mo iš­drį­su­siems pra­šy­ti mu­zi­kan­tams ėmė gra­sin­ti su­si­do­ro­ji­mu.

Da­lis tei­sė­jų ko­mi­si­jai tvir­ti­no va­ka­rie­nės me­tu pa­si­pik­ti­nę pra­stu mu­zi­kos at­li­ki­mu, tei­sė­jai net įta­rę, kad mu­zi­kan­tai ga­li­mai ne­blai­vūs. J.Aks­ti­nas taip pat tei­gė įžvel­gęs, kad mu­zi­kan­tai ga­li­mai ne­blai­vūs ir pa­pra­šęs A.Rad­vi­los, kad jie ne­beg­ro­tų.

Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras To­mas Sta­niu­lis ko­vo 31 die­ną ko­mi­si­ją in­for­ma­vo, kad iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu iš bend­ro­vės „A­rad­va“ bu­vo pa­im­ti ka­sos apa­ra­to sau­sio 9 die­nos duo­me­nys, ku­riuo­se už­fik­suo­ti at­sis­kai­ty­mai už su­teik­tas pa­slau­gas.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu ti­ria­ma, ar ku­rie as­me­nys už ką at­sis­kai­tė. Ko­mi­si­jai bu­vo pa­teik­tos vi­sų iš bend­ro­vės „A­rad­va“ pa­im­tų sau­sio 9 die­nos ka­sos apa­ra­to duo­me­nų ko­pi­jos. Iš gau­tų ka­sos apa­ra­to duo­me­nų ko­mi­si­ja tei­gia ne­ga­lin­ti nu­sta­ty­ti, ar pi­ni­gai už ti­ria­mą va­ka­rie­nę bu­vo įneš­ti į asą ir ar bu­vo iš­muš­ti ka­sos če­kiai.

Sau­sio 9 die­ną Fil­har­mo­ni­jo­je Kau­ne bu­vo pa­mi­nė­tas Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo ir pen­kių apy­gar­dų teis­mų at­kū­ri­mo ju­bi­lie­jus.