Izraelio prezidentas išreiškė užuojautą dėl L. Donksio mirties
Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Reu­ve­nas Riv­li­nas par­eiš­kė užuo­jau­tą mi­ru­sio fi­lo­so­fo Leo­ni­do Dons­kio su­tuok­ti­nei Jo­lan­tai Dons­kie­nei.

„Mes ge­di­me su ju­mis ir su vi­sais Lie­tu­vos žmo­nė­mis, ka­dan­gi pa­sau­lis ne­te­ko įsi­min­ti­no žmo­gaus, iš­ki­laus fi­lo­so­fo, at­si­da­vu­sio žmo­gaus tei­sių ir pi­lie­ti­nių lais­vių gy­nė­jo, ti­kro hu­ma­ni­ta­ro ir iš­skir­ti­nės po­li­ti­nės fi­gū­ros, pui­kios as­me­ny­bės, vi­sa­da be­sip­rie­ši­nu­sios bet ko­kios for­mos smur­tui“, – ra­šo­ma pre­zi­den­to laiš­ke, ku­riuo pa­si­da­li­no Iz­rae­lio am­ba­sa­da.

R.Riv­li­nas pa­žy­mi, kad bū­da­mas Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju, L.Dons­kis daug pri­si­dė­jo iš­sau­gant žy­dų kul­tū­rą ir pa­vel­dą, taip pat ska­ti­no aukš­čiau­sias žmo­giš­ką­sias ver­ty­bes – to­le­ran­ci­ją, mei­lę ir pa­gar­bą kiek­vie­nam in­di­vi­dui.

„Pro­fe­so­rius bu­vo di­dis Iz­rae­lio drau­gas, nie­ka­da ne­abe­jo­jęs, ar sto­ti kar­tu su mū­sų ša­li­mi. Jis liks am­žiams mū­sų šir­dy­se“, – užuo­jau­to­je J.Dons­kie­nei ra­šo Iz­rae­lio va­do­vas.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius L.Dons­kis Vil­niaus oro uos­te su­sto­jus šir­džiai mi­rė tre­čia­die­nio ry­tą. Jam bu­vo 54-eri. Pro­fe­so­rius pa­lai­do­tas Kau­ne šeš­ta­die­nį.

Per sa­vo moks­li­nę kar­je­rą L. Dons­kis dir­bo Lie­tu­vos, JAV, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Šve­di­jos, Suo­mi­jos, Es­ti­jos ir Veng­ri­jos uni­ver­si­te­tuo­se, par­ašė dau­giau kaip 40 kny­gų ir dau­giau nei 500 straips­nių.

2009–2014 me­tais L. Dons­kis dir­bo Eu­ro­pos Par­la­men­te, ten dau­giau­sia dė­me­sio sky­rė žmo­gaus tei­sių klau­si­mams.