Izraelio ir Lietuvos diplomatinių santykių sukakčiai – pašto ženklas
Iz­rae­lio vals­ty­bės am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je kar­tu su Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­ja (VDA) ir Lie­tu­vos pa­štu su­ren­gė stu­den­tų dar­bų kon­kur­są pa­što ženk­lui su­kur­ti.

Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Kau­no ir Klai­pė­dos fa­kul­te­tų stu­den­tai siū­lė idė­jas, Iz­rae­lio ir Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių 25-me­čiui įam­žin­ti. Gruo­džio 1 die­ną po­sė­džia­vu­si tri­ša­lė ko­mi­si­ja iš­rin­ko VDA Kau­no fa­kul­te­to Gra­fi­nio di­zai­no spe­cia­ly­bės tre­čio kur­so stu­den­tės Ko­try­nos Opa­no­vi­čiū­tės pa­siū­ly­tą pa­što ženk­lo pro­jek­tą kon­kur­so nu­ga­lė­to­ju. Lie­tu­vos pa­štas, pa­tvir­ti­nus Pa­što ženk­lų lei­dy­bi­nei ko­mi­si­jai, at­ei­nan­čių me­tų sau­sio 7 d. pla­nuo­ja iš­leis­ti pa­što ženk­lą su kon­kur­so nu­ga­lė­to­jos idė­ja.

VDA Kau­no ir Klai­pė­dos fa­kul­te­tų stu­den­tai kon­kur­sui pa­tei­kė 56 dar­bus. Dau­gu­mo­je pa­siū­ly­mų at­sis­pin­dė­jo vals­ty­bių he­ral­di­ka, vė­lia­vų spal­vos, drau­gys­tę ir par­tne­rys­tę vaiz­duo­jan­tys sim­bo­liai.

„Bend­ra­dar­bia­vi­mas su Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos fa­kul­te­tais ir Lie­tu­vos pa­štu ilius­truo­ja vi­sa­pu­siš­ką bend­ra­dar­bia­vi­mą tarp Lie­tu­vos ir Iz­rae­lio“, – sa­ko Iz­rae­lio vals­ty­bės am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vai Amir Mai­mon.

Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos rek­to­rius prof. Aud­rius Kli­mas pa­sa­ko­jo, kad šis kon­kur­sas stu­den­tams bu­vo ti­kras iš­šū­kis, nes te­ma rei­ka­la­vo gi­laus ir pro­fe­sio­na­laus spren­di­mo. „Džiau­giuo­si, kad pa­siek­tas re­zul­ta­tas yra ver­tas šios pro­gos svar­bos. Dar­bų gau­sa ir ko­ky­bė dar kar­tą pa­tvir­ti­no, kad VDA stu­di­juo­ja ta­len­tin­gi jau­ni kū­rė­jai“, – tei­gė VDA rek­to­rius A. Kli­mas.

„Paš­to ženk­las, ku­ris su laiš­kais ir pa­što siun­to­mis pla­čiai pa­sklin­da po vi­są pa­sau­lį, yra svar­bios is­to­ri­nės, po­li­ti­nės ar kul­tū­ri­nės ži­nios ne­šė­jas. Šis pa­što ženk­las bus pri­mi­ni­mas apie jau ket­vir­tį am­žiaus puo­se­lė­ja­mą dvie­jų vals­ty­bių drau­gys­tę“, – pa­žy­mi Lie­tu­vos pa­što Kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to va­do­vė Ra­sa Kruo­pai­tė-La­lie­nė.

Ki­tą­met apy­var­to­je pa­si­ro­dy­sian­tis 0,97 eu­ro no­mi­na­lo pa­što ženk­las, ku­ris įam­žins Iz­rae­lio ir Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių 25-me­čio su­kak­tį, bus iš­leis­tas 200 tūkst. eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu.

Lie­tu­va ir Iz­rae­lis dip­lo­ma­ti­nius san­ty­kius už­mez­gė 1992 me­tų sau­sio 8 die­ną.