Izraelio atstovybė žymi naują santykių etapą
Ne­tru­kus du­ris at­vers Iz­rae­lio am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je. Po­li­ti­kai ir Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nė (LŽB) pa­žy­mi, kad tai pri­si­dės prie ge­ro­kai spar­tes­nio dvi­ša­lių san­ty­kių plė­to­ji­mo.

Pa­gal Iz­rae­lio am­ba­sa­dos Ry­go­je no­tą Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai dip­lo­ma­ti­nė at­sto­vy­bė Vil­niu­je dar­bą pra­dės sau­sio 6 die­ną. Am­ba­sa­do­riu­mi pa­skir­tas Ami­ras Mai­mo­nas, sa­vo ša­ly­je va­di­na­mas dip­lo­ma­ti­jos ve­te­ra­nu. Ka­da jis įteiks ski­ria­muo­sius raš­tus pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei, kol kas ne­ži­no­ma.

Pa­ti­ki­mi partneriai

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius svei­ki­no Iz­rae­lio vy­riau­sy­bės spren­di­mą ati­da­ry­ti am­ba­sa­dą Vil­niu­je. Pa­sak jo, tai il­gai lauk­tas spren­di­mas. „Am­ba­sa­dos ati­da­ry­mas - di­džiu­lis žings­nis į prie­kį, jis žy­mi nau­ją Lie­tu­vos ir Iz­rae­lio san­ty­kių eta­pą. Ti­kiuo­si, tai at­vers ga­li­my­bes dar glau­džiau pa­lai­ky­ti ry­šius, in­ten­sy­viau plė­to­sis eko­no­mi­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas, dau­gės in­ves­ti­ci­jų. Iz­rae­lis tu­ri ge­rai iš­vys­ty­tą aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų pra­mo­nę ir ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ja plė­to­jant dvi­ša­lius pro­jek­tus su Lie­tu­vos įmo­nė­mis“, - pa­žy­mė­jo mi­nis­tras.

L. Lin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, dvi­ša­liai Lie­tu­vos ir Iz­rae­lio san­ty­kiai yra pui­kūs. „Drįs­čiau pa­ci­tuo­ti rug­sė­jį Lie­tu­vo­je vie­šė­ju­sį Iz­rae­lio už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trą Avig­do­rą Li­ber­ma­ną, ku­ris sa­kė, kad šiuo me­tu Lie­tu­va yra vie­na pa­ti­ki­miau­sių Iz­rae­lio par­tne­rių Eu­ro­pos Są­jun­go­je, o dvi­ša­liai san­ty­kiai yra ge­riau­si per il­gą abie­jų vals­ty­bių dvi­ša­lių san­ty­kių is­to­ri­ją", - kal­bė­jo jis.

Lauk­tas žingsnis

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Be­ne­dik­tas Juo­dka tei­gia­mai ver­ti­na tai, kad ne­tru­kus Vil­niu­je du­ris at­vers Iz­rae­lio am­ba­sa­da. Jis pri­mi­nė, kad mū­sų ša­lių san­ty­kiai yra la­bai glau­dūs, prieš­ka­riu mū­sų ša­lies sos­ti­nė bu­vo va­di­na­ma Šiau­rės Je­ru­za­le, Lie­tu­vo­je gy­ve­no la­bai daug žy­dų. „Tai - tei­sin­gas spren­di­mas“, - ma­no par­la­men­ta­ras.

B. Juo­dka įsi­ti­ki­nęs, kad Iz­rae­lio am­ba­sa­da Vil­niu­je pri­si­dės prie dvi­ša­lių san­ty­kių stip­ri­ni­mo. „Kai ša­ly­je vei­kia am­ba­sa­da, dar­bų efek­ty­vu­mas yra ge­ro­kai di­des­nis. Eko­no­mi­niams, kul­tū­ri­niams ir ki­to­kiems san­ty­kiams tai la­bai svar­bu. Dėl Ru­si­jos sank­ci­jų ieš­ko­ma nau­jų rin­kų, Sei­me pri­ėmė­me įsta­ty­mo pa­tai­sas dėl ri­tua­li­nio gy­vu­lių sker­di­mo. Jau svars­to­me apie kai ku­rių mais­to pro­duk­tų eks­por­tą į Iz­rae­lį“, - kal­bė­jo jis.

LŽB taip pat džiau­gia­si, kad Iz­rae­lis ati­da­ro am­ba­sa­dą Lie­tu­vo­je. „Be ki­ta ko, yra bui­ti­nių da­ly­kų. Bus kur kas pa­pras­čiau čia pat vie­to­je spręs­ti kon­su­li­nius klau­si­mus. Jau ne­kal­bant apie to­kius svar­bius da­ly­kus kaip dvi­ša­lis po­li­ti­nis, eko­no­mi­nis, kul­tū­ri­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas“, - sa­kė bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Fai­na Kuk­lians­ky.

LŽB pir­mi­nin­kė pa­žy­mė­jo, kad abi vals­ty­bės - tiek Lie­tu­va, tiek Iz­rae­lis - su­in­te­re­suo­tos ska­tin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą. Mū­sų ša­lis, nors ir ma­ža, Iz­rae­liui yra po­ten­cia­lo tu­rin­ti rin­ka. Lie­tu­va taip pat su­si­do­mė­ju­si šios Ar­ti­mų­jų Ry­tų ša­lies rin­ka, in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mu. „Y­ra tiek daug iš­ei­vių iš Lie­tu­vos, kad vei­kia ne tik eko­no­mi­niai ar fi­nan­si­niai dės­niai, bet ir žmo­giš­ka­sis veiks­nys. Po dau­ge­lio me­tų šie žmo­nės ga­li grįž­ti į Lie­tu­vą, in­ves­tuo­ti į vals­ty­bę, iš ku­rios yra ki­lę. Tai la­bai reikš­min­ga“, - pri­dū­rė ji.

Ke­lias­de­šimt atstovybių

Šiuo me­tu Lie­tu­vos sos­ti­nė­je vei­kia 33 už­sie­nio ša­lių am­ba­sa­dos. Ki­to­se už­sie­nio vals­ty­bė­se įsi­kū­ru­sios Ka­na­dos ir Kroa­ti­jos am­ba­sa­dos yra įstei­gu­sios at­ski­rus sky­rius Vil­niu­je. Taip pat mū­sų ša­ly­je vei­kia su­ve­re­naus Mal­tos or­di­no at­sto­vy­bė.

Pa­sku­ti­nė už­sie­nio vals­ty­bės at­sto­vy­bė mū­sų ša­ly­je du­ris at­vė­rė 2011 me­tais. Tuo­met dar­bą pra­dė­jo Ar­mė­ni­jos am­ba­sa­da.

Pa­sta­rai­siais me­tais ke­lios už­sie­nio vals­ty­bių dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės nu­trau­kė sa­vo veik­lą. 2012 me­tais bu­vo už­da­ry­tos Bul­ga­ri­jos ir Por­tu­ga­li­jos am­ba­sa­dos.