Įžeistos profsąjungos žada derėtis konstruktyviai
Val­džios ir pe­da­go­gus vie­ni­jan­čių prof­są­jun­gų de­ry­bos dėl strei­ko nu­trau­ki­mo šian­dien bus pra­tęs­tos. Ne­abe­jo­ja­ma, kad jų baig­tį ga­li ge­ro­kai ap­sun­kin­ti prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus par­eiš­ki­mai apie šioms prof­są­jun­goms Ru­si­jos ne­va da­ro­mą įta­ką.

Me­las, ab­sur­das, kvai­lys­tė, nu­siš­ne­kė­ji­mas. Taip prem­je­ro kal­bas apie di­džio­sios kai­my­nės da­ro­mą įta­ką mo­ky­to­jų strei­ką su­ren­gu­sioms ša­lies švie­ti­mo prof­są­jun­goms įver­ti­no ir jų ly­de­riai, ir po­li­ti­kai.

Nors va­kar val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­nė ta­ry­ba su­si­ta­rė, kaip per ar­ti­miau­sius tre­jus me­tus pe­da­go­gų pa­dė­tis bus ge­ri­na­ma, prof­są­jun­gų at­sto­vai abe­jo­jo, ar šie pla­nai ne­liks tik pa­ža­dais, ko­kių iki šiol da­ly­ta dos­niai. Ta­čiau jie ti­ki­no į šian­die­nos su­si­ti­ki­mą su Vy­riau­sy­bės at­sto­vais at­vyk­sian­tys nu­si­tei­kę kons­truk­ty­viam dar­bui ir su­ge­bė­sian­tys at­si­ri­bo­ti nuo įžei­di­mų.

Rengs nau­ją programą

Val­dan­čių­jų po­li­ti­nė ta­ry­ba su­ta­rė, kad Vy­riau­sy­bė pa­tvir­tins tre­jų me­tų mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mo prog­ra­mą, o ma­žiau­siai už­dir­ban­čių pe­da­go­gų al­gos kils jau nuo šių me­tų rug­sė­jo. A. But­ke­vi­čius tei­gė ne­ga­lin­tis įvar­dy­ti kon­kre­čios su­mos, kiek lė­šų šie­met pa­pil­do­mai bus skir­ta al­goms kel­ti. Esą pi­ni­gai tu­rė­tų bū­ti at­sei­kė­ti iš da­bar­ti­nių Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM) iš­tek­lių.

„ŠMM dar skai­čiuo­ja, ko­kios yra vi­di­nės fi­nan­si­nės ga­li­my­bės ras­ti 3 ar 5 mln. eu­rų ar dar di­des­nę su­mą, bet mū­sų no­ras ir tiks­las – di­din­ti al­gas“, – sa­kė prem­je­ras.

So­cial­de­mo­kra­tai po­li­ti­nę ta­ry­bą su­šau­kė no­rė­da­mi iš­siaiš­kin­ti, ar „dar­bie­čiai“ pri­ta­ria Vy­riau­sy­bės po­li­ti­kai dėl švie­ti­mo, mat Dar­bo par­ti­jos (DP) frak­ci­jos at­sto­vai įre­gis­tra­vo siū­ly­mą Vy­riau­sy­bei iki rugp­jū­čio skir­ti 17,2 mln. eu­rų pe­da­go­gų al­goms di­din­ti.

DP ly­de­ris Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis va­ka­rykš­tį spren­di­mą pa­va­di­no komp­ro­mi­si­niu ir sa­kė ti­kin­tis, kad pa­ža­das pa­tvir­tin­ti tre­jų me­tų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mo prog­ra­mą pe­da­go­gus pa­ska­tins nu­trauk­ti strei­ką.

Tre­čios koa­li­ci­ją su­da­ran­čios par­ti­jos – „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ – pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas prieš ta­ry­bos po­sė­dį iš­pla­ti­no par­eiš­ki­mą, ku­riuo par­agi­no švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trę „dar­bie­tę“ Aud­ro­nę Pi­trė­nie­nę pri­siim­ti po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę dėl si­tua­ci­jos na­cio­na­li­nio švie­ti­mo sis­te­mo­je. Ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vęs „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis pa­tiks­li­no, kad tai bu­vęs ra­gi­ni­mas ŠMM spar­čiau spręs­ti švie­ti­mo sis­te­mos bė­das. Tuo me­tu A. Pi­trė­nie­nė pa­ti­ki­no ne­ke­ti­nan­ti trauk­tis iš pos­to.

Rei­ka­laus įrodymų

Ta­čiau dis­ku­si­jas val­dan­čių­jų ta­ry­bo­je pra­no­ko prem­je­ro kal­bos su­si­ti­ki­me su Sei­mo opo­zi­ci­nė­mis frak­ci­jo­mis. A. But­ke­vi­čius par­eiš­kė ga­vęs „in­for­ma­ci­jos iš tam ti­krų tar­ny­bų“, kad švie­ti­mo prof­są­jun­goms da­ro įta­ką Ru­si­ja. Anot prem­je­ro, dar penk­ta­die­nį su prof­są­jun­gų at­sto­vais bu­vo su­de­rė­ta be­veik vi­sais klau­si­mais ir pir­ma­die­nį ke­tin­ta pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mą, ta­čiau po sa­vait­ga­lio prof­są­jun­gos pa­tei­kė nau­jų rei­ka­la­vi­mų. „Kei­čia­si po­zi­ci­ja, ir tai yra tam ti­kra įta­ka ir iš iš­orės. Ne­bi­jau pa­sa­ky­ti, kad Ru­si­jos įta­ka kai ku­rioms prof­są­jun­goms yra di­de­lė, de­ta­lių ne­mi­nė­siu“, – aiš­ki­no jis.

Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis par­eiš­kė, kad to­kie prem­je­ro kal­ti­ni­mai pe­da­go­gų prof­są­jun­goms yra skan­da­lin­gi ir dis­kre­di­tuo­jan­tys Vy­riau­sy­bę. „Ar pa­na­šių kal­ti­ni­mų nuo šiol su­lauks vi­si, ku­rie kri­ti­kuo­ja Vy­riau­sy­bę ar­ba pro­tes­tuo­ja prieš jos ne­veik­lu­mą? To­kie par­eiš­ki­mai ne­priim­ti­ni de­mo­kra­ti­nė­je vi­suo­me­nė­je, kur tei­sė strei­kuo­ti yra už­ti­kri­na­ma Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­jos“, – pa­žy­mė­jo jis.

Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio tei­gi­mu, prem­je­ras pri­va­lės pa­grįs­ti sa­vo žo­džius.

Dėl šmeiž­to įsi­žei­du­siems prof­są­jun­gų at­sto­vams pa­gra­si­nus teis­mais, prem­je­ras at­kir­to to ne­si­bai­mi­nan­tis, nes kon­kre­čių pa­var­džių sa­vo kal­bo­se ne­mi­nė­jęs.

Ven­gia įsi­pa­rei­go­ji­mų

Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Aud­rius Jur­ge­le­vi­čius pri­si­pa­ži­no, kad jam „la­bai ne­ra­mu“ dėl prem­je­ro žo­džių, esą pra­ėju­sį penk­ta­die­nį su prof­są­jun­go­mis bu­vo su­si­tar­ta, bet vė­liau jos ap­si­gal­vo­jo.

„Tai – pa­pras­čiau­sias me­las. Penk­ta­die­nį pats prem­je­ras da­ly­va­vo su­si­ti­ki­me ir jo­kio su­si­ta­ri­mo ne­pa­siek­ta. O kal­bos apie Ru­si­jos mums da­ro­mą įta­ką ro­do, kad prof­są­jun­goms skel­bia­mas in­for­ma­ci­nis ka­ras. La­bai abe­jo­ju, ar me­lo ir ka­ro at­mos­fe­ro­je, į ku­rią de­ry­bų pro­ce­są įstū­mė prem­je­ras ir jo ap­lin­kos žmo­nės, mums pa­vyks su­si­tar­ti“, – LŽ sa­kė A. Jur­ge­le­vi­čius.

Jis ti­ki­no, jog prof­są­jun­gos „ne­kal­ba apie jo­kius pi­ni­gus“, o tik apie tai, kad kuo grei­čiau bū­ti­na pa­nai­kin­ti vie­ną mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mos ele­men­tą – „ga­li­my­bę mo­kyk­lų va­do­vams ma­ni­pu­liuo­ti at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tais“. Anot A. Jur­ge­le­vi­čiaus, to ne­pa­da­rius, bet koks di­di­ni­mas bus „kaip van­duo į sau­są smė­lį“.

„No­ri­me, kad nuo rug­sė­jo 1-osios bū­tų pa­nai­kin­tos tos koe­fi­cien­tų ša­ku­tės. Ta­da bus ga­li­ma kons­truk­ty­viau ir aiš­kiau kal­bė­ti apie at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mą. Da­bar tai ga­li virs­ti ei­li­niu ble­fu“, – sa­kė pe­da­go­gų at­sto­vas. Jis nuo­gąs­ta­vo, kad val­dan­čių­jų po­li­ti­nės ta­ry­bos spren­di­mai, kaip ir fi­nan­sais ne­pag­rįs­ta ŠMM par­eng­ta 5 me­tų mo­ky­to­jų al­gų di­di­ni­mo prog­ra­ma, ga­li lik­ti tik po­pie­riu­je.

„Ši Vy­riau­sy­bė ne­no­ri pri­siim­ti jo­kių kon­kre­čių įsi­pa­rei­go­ji­mų, per­kel­da­ma juos bū­si­ma­jai. Ne­no­rė­tu­me tar­tis dėl spren­di­mų, ku­riuos tu­rės įgy­ven­din­ti ki­ti“, – sa­kė A. Jur­ge­le­vi­čius. Jo nuo­mo­ne, kal­bė­da­mas apie ga­li­mas sve­ti­mas įta­kas „prem­je­ras sau pa­čiam šo­vė į ko­ją“. „Ne­no­rė­čiau, kad de­ry­bos virs­tų aiš­ki­ni­mu­si, kas kam da­ro įta­ką. Mes ti­krai pa­si­ren­gę dirb­ti kons­truk­ty­viai“, – ti­ki­no pe­da­go­gų at­sto­vas. Kar­tu jis pri­si­pa­ži­no, kad per vi­są ne­trum­pą veik­los prof­są­jun­go­se lai­ko­tar­pį pir­mą kar­tą te­ko su­si­dur­ti su „to­kiu ci­niš­ku, be­gė­diš­ku“ val­džios me­lu. Esą „ki­tos val­džios su­bti­liau iš­krai­py­da­vo tie­są“.