Įvertino „valstiečių“ idėją: naudinga oligarchinei valdžiai
Į Sei­mą iš­rink­tų Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vų siū­ly­mas užd­raus­ti par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tas lė­šas nau­do­ti au­to­mo­bi­lių nuo­mai su­tik­tas ne­vie­na­reikš­miai. Kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė tam prieš­ta­rau­ja, sa­ky­da­ma, kad au­to­mo­bi­lis ne Vil­niu­je gy­ve­nan­tiems ir iš­rink­tiems Sei­mo na­riams yra vie­nas pa­grin­di­nių dar­bo įran­kių.

R. Juk­ne­vi­čie­nė aiš­ki­na, kad gin­čy­tis su ma­nan­čiais, jog rei­kia draus­ti au­to­mo­bi­lių nuo­mą iš par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tų lė­šų, ji ga­li, nes va­ži­nė­ja nuo­sa­va ma­ši­na ir nie­ka­da nė­ra to­kiu bū­du nuo­ma­vu­sis au­to­mo­bi­lio. Anot jos, ne Vil­niu­je gy­ve­nan­tiems ir iš­rink­tiems Sei­mo na­riams au­to­mo­bi­lis yra be­ne vie­nas pa­grin­di­nių dar­bo įran­kių. Jai pa­čiai jis – lyg biu­ras, ku­ria­me po­li­ti­kė pra­lei­džia la­bai daug lai­ko. „Par­la­men­ti­nės lė­šos tu­ri bū­ti skaid­rios, o ir nuo­ma ge­riau su­re­gu­liuo­ta, su­tin­ku, ta­čiau vi­sai užd­raus­ti yra la­bai abe­jo­ti­nas spren­di­mas. Ko­dėl? To­dėl, kad tik iš par­la­men­ta­ro al­gos są­ži­nin­gai gy­ve­nan­tys Sei­mo na­riai tam­pa ma­žiau kon­ku­ren­cin­gi prieš la­bai tur­tin­gus ar­ba prieš la­bai tur­tin­gus va­dus tu­rin­čius. Tai oli­gar­chi­nei val­džiai nau­din­gas pa­siū­ly­mas. Jei ku­ris nors Sei­mo na­rys ne­są­ži­nin­gai el­gia­si, tai spręs­ki­me ne­są­ži­nin­go Sei­mo na­rio klau­si­mą, bet ko­dėl baus­ti są­ži­nin­gus? O gal no­ri­ma, kad pas žmo­nes ga­lė­tų at­va­žiuo­ti tik Nai­sių tea­tras su pra­ban­giu su­nkve­ži­miu ir pats Ra­mū­nas su ypa­tin­gu dži­pu?“, – so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je ra­šo R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Par­la­men­ta­rės nuo­mo­ne, jei no­ri­ma, kad į Sei­mą ei­tų tik tie, ku­riems pa­bū­ti ka­den­ci­ją Sei­me yra gy­ve­ni­mo vir­šū­nė, rei­kia liep­ti vis­ką, įskai­tant biu­ro iš­lai­ky­mą kur nors ra­jo­ne, ap­mo­kė­ti iš Sei­mo na­rio al­gos. „Ir į ko­man­di­ruo­tes kur nors sau­gu­mo klau­si­mais JAV ar ki­tur ne­iš­leis­ki­me, va­din­ki­me tai tu­riz­mu. Ga­li­ma ir taip. Ta­čiau jei no­ri­me par­la­men­to, ku­rio na­riai ne­bū­tų pri­klau­so­mi nuo vie­no ar ki­to kon­cer­no, ta­da tai kai­nuos šiek tiek dau­giau“, – įsi­ti­ki­nu­si R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Sei­mo na­rė „vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė Sei­mo kanc­le­rės Dai­vos Rau­do­nie­nės pa­pra­šė par­eng­ti par­la­men­ti­nių iš­lai­dų nau­do­ji­mo ap­ra­šo pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias, kad par­la­men­ta­rai ne­be­ga­lė­tų už mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lių, ir jas svars­ty­ti ar­ti­miau­sia­me Sei­mo val­dy­bos po­sė­dy­je. „Vals­tie­čiai“ aiš­ki­na, kad to­kia au­to­mo­bi­lių nuo­ma pa­žei­džia tei­sin­gu­mo pri­nci­pą, daž­nai su­lau­kia pa­grįs­tos vi­suo­me­nės ir ži­niask­lai­dos kri­ti­kos. Kanc­le­rė ra­gi­na­ma įspė­ti Sei­mo na­rius apie ga­li­mus pa­kei­ti­mus, kad šie ne­sus­kub­tų su­da­ry­ti su­tar­čių dėl ma­ši­nų nuo­mos.

Pa­sta­rų­jų ke­lių Sei­mo ka­den­ci­jų par­la­men­ta­rai di­džią­ją da­lį iš maž­daug 770 eu­rų, ski­ria­mų par­la­men­ti­nėms iš­lai­doms pa­deng­ti, pa­nau­do­ja kaip tik au­to­mo­bi­lių nuo­mai.