Įvertino: kibernetinio saugumo lygis Lietuvoje – nepatenkinamas
Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ly­gis Lie­tu­vo­je – ne­pa­ten­ki­na­mas, kons­ta­tuo­ja­ma Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų tar­ny­bos prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos par­eng­to­je Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo būk­lės at­as­kai­to­je. 

Pa­sak at­as­kai­tos ren­gė­jų, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ir stra­te­gi­nės reikš­mės vals­ty­bės įmo­nės vis dar ne­ski­ria pa­kan­ka­mai dė­me­sio val­do­mų in­for­ma­ci­nių sis­te­mų sau­gu­mui: dau­gu­ma pro­ce­sų orien­tuo­ta į pa­sek­mių lik­vi­da­vi­mą ir ne­ski­ria­ma pa­kan­ka­mai dė­me­sio ki­ber­ne­ti­nių in­ci­den­tų pre­ven­ci­jai.

Kiek­vie­na Lie­tu­vos vie­šo­jo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­ja pri­va­lo įgy­ven­din­ti ša­ly­je pa­tvir­tin­tus na­cio­na­li­nius or­ga­ni­za­ci­nius – tech­ni­nius ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus ir ki­tus ki­ber­ne­ti­nę sau­gą reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus.

Na­cio­na­li­nio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo būk­lės at­as­kai­tą ko­vo 30 die­ną pri­sta­tys kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis ir vi­ce­mi­nis­tras Ed­vi­nas Ker­za, pri­sta­ty­me taip pat da­ly­vaus Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų tar­ny­bos di­rek­to­rius plk. Da­rius Ado­mai­tis.