Įvedami apribojimai bepiločiams orlaiviams
Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės pra­de­da įves­ti ap­ri­bo­ji­mus be­pi­lo­čiams or­lai­viams - jų skrai­dy­mą no­ri­ma ri­bo­ti virš stra­te­gi­nės reikš­mės ob­jek­tų bei vie­šo­sios pa­skir­ties pa­sta­tų.

Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu be­pi­lo­čių or­lai­vių skrai­dy­mas drau­džia­mas virš „Gi­rai­tės gink­luo­tės ga­myk­los“, Kau­no du­jų pils­ty­mo sto­ties ir Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Ne­to­nių skrai­dyk­los.

Jo­niš­kio ra­jo­ne toks drau­di­mas ga­lio­ja skrai­dy­mui virš „Or­len Lie­tu­va“ pa­da­li­nio bei Jo­niš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ir po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to te­ri­to­ri­jų, taip pat – virš Jo­niš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo.

Aly­taus ra­jo­no eks­tre­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­ja yra pri­ta­ru­si siū­ly­mui be­pi­lo­čiams or­lai­viams užd­raus­ti skrai­dy­ti virš ka­ri­nio šau­dy­mo po­li­go­no Ka­niū­kų kai­me.

Kė­dai­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai siū­lo­ma užd­raus­ti be­pi­lo­čių or­lai­vių skry­džius bend­ro­vių „Lu­koil Bal­ti­ja“, „Li­fo­sa“ te­ri­to­ri­jo­se, taip pat – virš au­to­bu­sų ir ge­le­žin­ke­lio sto­čių, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to, pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro bei li­go­ni­nės. Kė­dai­niuo­se to­kie or­lai­viai ne­ga­lė­tų kil­ti ir virš dar­že­lių ir mo­kyk­lų bei Kė­dai­nių are­nos.

Pa­sak Lie­tu­vos be­pi­lo­čių or­lai­vių nau­do­to­jų aso­cia­ci­jos (LBO­NA) pre­zi­den­to An­ta­no Ged­vi­lo, sa­vi­val­dy­bės skrai­dy­mą virš sa­vo te­ri­to­ri­jų ga­li re­gu­liuo­ti ne­iš­duo­da­mos su­ti­ki­mų.

„Tai­syk­lė­se nu­ma­ty­ta, kad iš es­mės tan­kiai ap­gy­ven­din­to­je te­ri­to­ri­jo­je ne­ga­li­ma skrai­dy­ti. Ir tam, kad ten or­lai­vis skris­tų, kad bū­tų gau­tas tam lei­di­mas, sa­vi­val­dy­bės tu­ri duo­ti su­ti­ki­mą. Jos ga­li ne­duo­ti su­ti­ki­mo ten skris­ti ir ta­da skri­di­mas bus ne­le­ga­lus“, – BNS sa­kė A.Ged­vi­las.

Ta­čiau jis at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­sku­bė­jus įves­ti la­bai griež­tus ap­ri­bo­ji­mus, vė­liau dėl to ga­li kil­ti prob­le­mų, pri­si­rei­kus be­pi­lo­čius or­lai­vius pri­tai­ky­ti vi­suo­me­nės reik­mėms.

„Jei­gu mes taip ei­si­me, kad vi­sur taip drau­si­me, ka­da ma­ty­si­me, kad tie or­lai­viai ga­li duo­ti ir nau­dos, mes pa­ma­ty­si­me, kad ne­bė­ra, kur su jais skrai­dy­ti. Mes at­stu­mia­me nau­jas tech­no­lo­gi­jas. Ne­įma­no­ma jų su­stab­dy­ti – jos at­ei­na“, – svars­tė A.Ged­vi­las.

Be­pi­lo­čiai or­lai­viai ga­li bū­ti nau­do­ja­mi ap­lin­kos ap­sau­gai bei ka­ri­nė­je pra­mo­nė­je, že­mė­la­pių su­da­ry­mui, įren­gi­nių prie­žiū­rai ir ki­tiems tiks­lams.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad be­pi­lo­čius or­lai­vius fik­suo­ti pa­žei­di­mams pa­si­telks ap­lin­kos ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos.

Pa­sak A.Ged­vi­lo, eg­zis­tuo­ja prie­mo­nės ap­ri­bo­ti be­pi­lo­čių or­lai­vių pa­te­ki­mą ten, kur jų bu­vi­mas yra ža­lin­gas – pa­vyz­džiui, virš įka­li­ni­mo įstai­gų.

„Fi­ziš­kai ga­li­ma pa­da­ry­ti to­kias są­ly­gas, kad jie ten ne­pa­teks ir bus ne­val­do­mi. Ta­čiau ar tiek daug tų drau­di­mų rei­kia?“, – kal­bė­jo LBO­NA va­do­vas.

Per­nai me­tais pri­im­tos Be­pi­lo­čių or­lai­vių nau­do­ji­mo tai­syk­lės nu­ma­to, kad skry­džiai be­pi­lo­čiais or­lai­viais ga­li bū­ti vyk­do­mi te­ri­to­ri­jo­je, ku­rio­je to­kių skry­džių ne­drau­džia vie­tos sa­vi­val­dy­bė ir jie vyk­do­mi lai­kan­tis nu­sta­ty­tų są­ly­gų bei rei­ka­la­vi­mų, ne to­liau nei už ki­lo­me­tro nuo fi­zi­nės val­dy­to­jo bu­vi­mo vie­tos, iš­lai­kant mi­ni­ma­lų 50 me­trų at­stu­mą nuo vi­sų rū­šių trans­por­to prie­mo­nių, sta­ti­nių ir pa­ša­li­nių žmo­nių.

Ne­ga­vus at­ski­ro oro lei­di­mo, jų skry­džiai drau­džia­mi ar­čiau kaip 1 jūr­my­lės (apie 1.8 km) spin­du­liu nuo tarp­tau­ti­nių Vil­niaus, Kau­no, Pa­lan­gos ir Šiau­lių oro uos­tų ae­rod­ro­mų kon­tro­li­nių taš­kų, nu­ma­ty­ti ir ki­ti ap­ri­bo­ji­mai.