Įvedamas vasaros laikas
Sek­ma­die­nio nak­tį Lie­tu­vo­je įve­da­mas va­sa­ros lai­kas.

Sek­ma­die­nį 3 va­lan­dą nak­ties lai­kro­džių ro­dyk­les rei­kės pa­suk­ti vie­na va­lan­da pir­myn.

Va­sa­ros lai­kas ga­lios sep­ty­nis mė­ne­sius - iki spa­lio pa­bai­gos.

Kas­met du kar­tus per me­tus lai­kro­džiai pa­su­ka­mi, sie­kiant ra­cio­na­liau iš­nau­do­ti švie­sų­jį par­os me­tą.

Dau­ge­lis Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių va­sa­ros lai­ką įsi­ve­dė pra­ėju­sio am­žiaus 9-ąjį de­šimt­me­tį.