Įveda valstybės valdomų įmonių paramos „lubas“
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė įves­ti ap­ri­bo­ji­mus vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių ski­ria­mai par­amai. Pa­siū­ly­mą tei­ku­sio ūkio mi­nis­tro tei­gi­mu, nau­ja tvar­ka už­ti­krins skaid­ru­mą.

„Ma­nau, kad pri­ėmus ši­tą nu­ta­ri­mą bus dau­giau skaid­ru­mo, vie­šu­mo, ma­nau, kad bus iš­veng­ta ne­igia­mų pra­kti­kų, ku­rias mes ma­ty­da­vo­me pra­ei­ty­je“, – tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je kal­bė­jo Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius.

Vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių par­ama nuo ki­tų me­tų ne­ga­lės vir­šy­ti 3 proc. įmo­nės me­ti­nio gry­no­jo pel­no ir ga­lė­tų siek­ti iki 500 tūkst. eu­rų. Mak­si­ma­li par­amos su­ma vie­nam pra­šy­to­jui ne­ga­lės bū­ti di­des­nė kaip 300 tūkst. eu­rų. Nuo­sto­lin­gai dir­ban­čios bend­ro­vės, tu­rin­čios re­zer­vų par­amai, per me­tus tam ga­lės iš­leis­ti iki 30 tūkst. eu­rų.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je siū­lė ne­tai­ky­ti mak­si­ma­lios 500 tūkst. eu­rų par­amos su­mos.

„Ma­no siū­ly­mas bū­tų ne­dė­ti mak­si­ma­lios su­mos dėl to, kad tai lies tik ke­lias įmo­nes. Jei de­da­me ri­bą, tai mes ne­va­lin­gai su­po­nuo­ja­me, kad iš da­lies esa­me prieš par­amą. (...) Siū­lo­me ne­dė­ti su­mos „lu­bų“, jau ir taip pa­kan­ka­mai ne­di­de­lis pro­cen­tas yra nu­ma­ty­tas“, – Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je kal­bė­jo R.Ma­siu­lis.

Vis dėl­to, tiek prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, tiek ūkio mi­nis­tras į to­kį pa­siū­ly­mą ne­at­siž­vel­gė ir tei­gė, kad vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių par­amą reg­la­men­tuo­jan­tis nu­ta­ri­mas at­ei­ty­je ga­lės bū­ti ko­re­guo­ja­mas.

„Jei­gu par­ama bus skirs­to­ma lai­kan­tis aiš­kių ir pa­grįs­tų kri­te­ri­jų, šis klau­si­mas at­ei­ty­je ga­li bū­ti vėl svars­to­mas. Kol kas tas sau­gik­lis yra pra­smin­gas. Vi­sa ki­ta, kas per di­vi­den­dus grįš į biu­dže­tą, tai vals­ty­bė iš biu­dže­to ga­lės vie­nai ar ki­tai ins­ti­tu­ci­jai, ku­riai rei­ka­lin­gos pa­pil­do­mos lė­šos, tas lė­šas ir skir­ti“, – kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

„Sup­ran­tu, kad yra pa­vie­nės vals­ty­bės val­do­mos įmo­nės, ku­rios ga­lė­tų ob­jek­ty­viai skir­ti dau­giau nei 500 tūkst. eu­rų. bet šia­me eta­pe mū­sų ma­ny­mas yra iš­lai­ky­ti tas dvi­gu­bas „lu­bas“. Gal­vo­ju, kad joks nu­ta­ri­mas nė­ra Šven­tas raš­tas, jei­gu bus rei­ka­lin­ga ir ver­tin­ga prie jo grįž­ti, ti­krai bus grįž­ta­ma, bet kol kas į (Su­si­sie­ki­mo – BNS) mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­mą yra ne­at­siž­velg­ta“, – sa­kė ūkio mi­nis­tras M.Sin­ke­vi­čius.

Nau­jo­ji tvar­ka bus pri­va­lo­ma vi­soms bend­ro­vėms, ku­rių bent 50 proc. ak­ci­jų pri­klau­so vals­ty­bei. Sa­vi­val­dy­bių įmo­nėms ji bū­tų re­ko­men­duo­ti­na.

Maž­daug trys de­šim­tys vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių iki šių me­tų tei­kė įvai­rią par­amą vie­šo­sioms įstai­goms, mo­kyk­loms, spor­to klu­bams. Dos­niau­siai fi­nan­si­nę par­amą da­li­jo „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ – 2015 me­tais ji sie­kė per 1 mln. eu­rų, per­nai – 850 tūkst. eu­rų. Pla­čiau­siai pi­ni­gi­nę ji at­ver­da­vo krep­ši­niui: „Lie­tu­vos ry­to“ klu­bui kas­met bu­vo ski­ria­ma 300–400 tūkst., Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gai – 50–200 tūkst. eu­rų, Mo­te­rų krep­ši­nio ly­gai – 60 tūkst. eu­rų.

Per­nai gruo­dį pa­si­kei­tus įmo­nės va­do­vy­bei, par­amos skirs­ty­mas iš kar­to bu­vo su­stab­dy­tas, o šie­met at­nau­jin­tas pa­gal nau­jas tai­syk­les.

Iš 48 vals­ty­bės įmo­nių 14 nu­ro­dė jo­kios par­amos 2011–2016 me­tais ne­tei­ku­sios. Ki­tų skir­ta par­ama te­sie­kė 500 ar ke­le­tą tūks­tan­čių eu­rų.

Ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė anks­čiau kri­ti­ka­vo įmo­nių par­amos sky­ri­mą ir tvir­ti­no, jog lė­šos tu­rė­tų ke­liau­ti tik į biu­dže­tą.