Įvardyti derybininkai
De­ry­bų gru­pei, ku­ri LVŽS var­du tu­rė­tų de­rė­tis su kon­ser­va­to­riais, va­do­vaus Sei­mo na­rė Ri­ma Baš­kie­nė, tar­tis su so­cial­de­mo­kra­tais bus pa­ves­ta buv­siam prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­ta­rė­jui Sta­siui Ja­ke­liū­nui.

Prieš po­rą me­tų S. Ja­ke­liū­nas prem­je­ro fi­nan­sų pa­ta­rė­jo pos­tą pa­li­ko su trenks­mu, par­eiš­kęs, kad Vy­riau­sy­bė tryp­čio­ja vie­to­je ir nie­ko ne­da­ro. Ta­čiau A. But­ke­vi­čius tei­gi­mu, pa­ta­rė­jas bu­vo pa­pra­šy­tas iš­ei­ti dėl tam ti­krų prie­žas­čių. R. Kar­baus­kis sa­kė ne­ma­nąs, kad ši ap­lin­ky­bė truk­dy­tų de­ry­bų pro­ce­sui. Pats A. But­ke­vi­čius sa­kė pats de­ry­bo­se ne­da­ly­vau­siąs, tą, anot jo, at­liks par­ti­jos skir­ti as­me­nys. A. But­ke­vi­čius ir to­liau pri­si­pa­ži­no lai­ką­sis nuo­mo­nės, kad LSDP bū­tų ge­riau lik­ti opo­zi­ci­jo­je.