Įvardijo An-2 piloto mirties priežastį
Pro­ku­ro­ras Arū­nas Sau­no­rius pra­ne­šė iš jū­ros iš­trauk­to An-2 pi­lo­to mir­ties prie­žas­tį.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, A. Ma­čiu­lio mir­ties prie­žas­tis - nu­sken­di­mas. Kaip tei­gia pro­ku­ro­ras, A. Ma­čiu­lio pa­lai­kai jau ati­duo­ti ar­ti­mie­siems.

Pro­ku­ro­ras in­for­ma­vo, kad ty­ri­mas dėl din­gu­sio pi­lo­to Al­vy­do Sel­mis­trai­čio nė­ra nu­trauk­tas, pa­skelb­ta tarp­tau­ti­nė jo pa­ieš­ka. Taip pa­sielg­ta tam tiks­lui, jei A. Sel­mis­trai­čio pa­lai­kai bū­tų at­ras­ti ki­to­se ša­ly­se.