Itin lėtas Baltarusijos pareigūnų darbas tvindo pasienio postus
Šio­mis die­no­mis per Bal­ta­ru­si­ją ke­liau­jan­tys kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai yra pri­vers­ti ap­si­šar­vuo­ti kan­try­be ir pa­si­ruoš­ti pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja pra­leis­ti net iki 20–24 va­lan­dų. Ypač daug kan­try­bės rei­kia iš tų vai­ruo­to­jų, ku­rie vals­ty­bi­nę Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos sie­ną ker­ta Me­di­nin­kų – Ka­me­nij Log pa­sie­nio pos­te.

Šian­dien apie 11 va­lan­dą prie šio ke­lio pos­to ri­kia­vo­si il­giau­sios au­to­mo­bi­lių ei­lės, kro­vi­ni­niais au­to­mo­bi­liais bu­vo už­pil­dy­ta ir pa­lau­ki­mo aikš­te­lė. Pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tų di­rek­ci­jos duo­me­ni­mis mui­ti­nio pa­ti­kri­ni­mo lau­kė apie 130 kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių. Jų vai­ruo­to­jams pa­sie­ny­je ma­žiau­sia su­gaiš­ti teks be­veik 20 va­lan­dų. Dar 12, Lie­tu­vos par­ei­gū­nų pa­ti­krin­tų kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių sto­vė­jo be­lauk­da­mi kol ga­lės įva­žiuo­ti į Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­ją.

Ki­tuo­se pa­sie­nio su Bal­ta­ru­si­ja pos­tuo­se – La­vo­riš­kių, Šal­či­nin­kų, si­tua­ci­ja kiek švel­nes­nė – mui­ti­nio ti­kri­ni­mo apie 11 va­lan­dą lau­kė 20–40 kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių, ku­rioms, kol ga­lės įva­žiuo­ti į kai­my­ni­nę vals­ty­bę, pa­sie­ny­je teks už­truk­ti iki 5 va­lan­dų. Ta­čiau ir šiuo­se pos­tuo­se po Lie­tu­vos par­ei­gū­nų pa­ti­kri­ni­mo bu­vo dar po 10–15 kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių, sto­vi­niuo­jan­čių prie pat Bal­ta­ru­si­jos par­ei­gū­nų pa­ti­kros zo­nos.

To­kia si­tua­ci­ja pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja tę­sia­si jau be­veik vi­są sa­vai­tę. Pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tų di­rek­ci­jos duo­me­ni­mis, iš­au­gu­sių kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių srau­tų į šią ša­lį kol kas ne­ste­bi­ma.

Mui­ti­nės de­par­ta­men­to vy­riau­sio­ji ins­pek­to­rė (at­sto­vė spau­dai) Gin­ta­rė Vit­kaus­kai­tė-Šat­kaus­kie­nė por­ta­lą lzi­nios.lt in­for­ma­vo, kad de­par­ta­men­tas ban­dė aiš­kin­tis to­kias kro­vi­ni­nio trans­por­to stri­gi­mo pa­sie­ny­je prie­žas­tis ir Bal­ta­ru­si­jos par­ei­gū­nai juos in­for­ma­vo, kad to­kia si­tua­ci­ja su­sik­los­tė dėl to, jog Bal­ta­ru­si­jos pos­tuo­se dir­ba per ma­žas skai­čius mui­ti­nin­kų ir jie fi­ziš­kai ne­spė­ja su­si­do­ro­ti su esa­mu dar­bo krū­viu.

„Taip pat mus ti­ki­no, jog Bal­ta­ru­si­jos mui­ti­nė­je strin­ga jų in­for­ma­ci­nė sis­te­ma, to­dėl ir su­si­da­ro to­kia si­tua­ci­ja, kad Me­di­nin­kuo­se vi­du­ti­niš­kai per va­lan­dą Bal­ta­ru­si­jos mui­ti­nin­kai pri­ima įfor­min­ti ri­bo­tą kie­kį trans­por­to prie­mo­nių – tik 5–6 kro­vi­ni­nius au­to­mo­bi­lius“, – tei­gė G. Vit­kaus­kai­tė-Šat­kaus­kie­nė.

Me­di­nin­kų – Ka­me­nij Log pa­sie­nio pos­to pra­lai­du­mas sie­kia iki 500 kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių per par­ą, vyks­tan­čių į vie­ną pu­sę. Vi­du­ti­niš­kai per va­lan­dą sie­ną ga­lė­tų kirs­ti apie 20 į vie­ną pu­sę vyks­tan­čių au­to­mo­bi­lių. Ki­tų pa­sie­nio su Bal­ta­ru­si­ja pos­tų pra­lai­du­mas yra per­pus ma­žes­nis.

Per vi­sus pa­sie­nio su Bal­ta­ru­si­ja pos­tus per par­ą iš Lie­tu­vos ga­lė­tų iš­va­žiuo­ti per 1 tūks­tan­tį kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių, ta­čiau nuo spa­lio 12 d. 9 val. iki spa­lio 13 d. 9 val. iš Lie­tu­vos iš­va­žia­vo tik 686 kro­vi­ni­nės trans­por­to prie­mo­nės.

Por­ta­lo lzi­nios.lt kal­bin­tas aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ at­sto­vas Ado­mas Ta­ras­ke­vi­čius ti­ki­no, kad kol kas iš Lie­tu­vos ve­žė­jų nu­sis­kun­di­mų dėl itin lė­to Bal­ta­ru­si­jos mui­ti­nės par­ei­gū­nų dar­bo jie dar ne­su­lau­kę. Mat prie šio pa­sie­nio pos­to yra ne­blo­gos vai­ruo­to­jams są­ly­gos – yra įreng­ta pa­lau­ki­mo aikš­te­lė. Gal dėl to, kol kas ne­sis­kun­džia. „Ste­bė­si­me si­tua­ci­ją ir jei ši ne­kis per ke­le­tą die­nų, ban­dy­si­me aiš­kin­tis to­kio lė­to Bal­ta­ru­si­jos par­ei­gū­nų dar­bo prie­žas­tis. Da­bar, kiek mums ži­no­ma, tai vyks­ta dėl ma­žes­nio dir­ban­čių Bal­ta­ru­si­jos par­ei­gū­nų skai­čiaus“, – tei­gė A. Ta­ras­ke­vi­čius.