Įteisino galimybę reikalauti atlyginimo už pažemintą garbę
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį pa­pil­dė Ci­vi­li­nį ko­dek­są nuo­sta­ta, kad bus ga­li­ma per teis­mą rei­ka­lau­ti at­ly­gin­ti ža­lą, pa­da­ry­tą dėl as­mens gar­bės ir oru­mo pa­že­mi­ni­mo.

Pa­gal pri­im­tą pa­tai­są, bus ga­li­ma rei­ka­lau­ti ir tur­ti­nės, ir ne­tur­ti­nės ža­los dėl gar­bės ir oru­mo pa­že­mi­ni­mo tiek raš­tu, tiek žo­džiu, tiek veiks­mu.

Už to­kį spren­di­mą bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys, nė vie­nas ne­bu­vo prieš, vie­nas par­la­men­ta­ras su­si­lai­kė.

Šiuo me­tu ga­lio­jan­čia­me Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se nu­sta­ty­ta, kad pa­sklei­dęs ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čius duo­me­nis as­muo at­lei­džia­mas nuo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės, jei­gu tie duo­me­nys yra pa­skelb­ti apie vie­šą as­me­nį bei jo vals­ty­bi­nę ar vi­suo­me­ni­nę veik­lą, o juos pa­skel­bęs as­muo įro­do, kad jis vei­kė są­ži­nin­gai siek­da­mas su­pa­žin­din­ti vi­suo­me­nę su tuo as­me­niu ir jo veik­la.

Pri­im­to­mis pa­tai­so­mis ko­dek­se įtvir­tin­ta, kad šio­je da­ly­je nu­ro­dy­ta iš­im­tis dėl ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės ne­bus tai­ko­ma, kai dėl ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čių duo­me­nų pa­sklei­di­mo yra pa­že­min­ta as­mens gar­bė ir oru­mas.