Įteiktas aukščiausias Prancūzijos valstybinis apdovanojimas
Penk­ta­die­nį Pra­ncū­zi­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Phi­lip­pe'as Jean­taud pir­ma­jam ne­prik­lau­so­my­bę at­kū­ru­sios Lie­tu­vos va­do­vui Vy­tau­tui Lands­ber­giui įtei­kė aukš­čiau­sią Pra­ncū­zi­jos ap­do­va­no­ji­mą.

V.Lands­ber­gis Gar­bės le­gio­no or­di­no Di­džiuo­ju kry­žiu­mi pa­gerb­tas Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­to Fran­cois Hol­lan­de'o spren­di­mu. Pa­sak am­ba­sa­do­rius P.Jean­taud, aukš­čiau­sio laips­nio Pra­ncū­zi­jos ap­do­va­no­ji­mas pro­fe­so­riui V.Lands­ber­giui skir­tas už ypa­tin­gus nuo­pel­nus tar­nau­jant Lais­vei ir Eu­ro­pai, anot jo, Lie­tu­va Eu­ro­pai bu­vo su­grą­žin­ta V.Lands­ber­gio dė­ka.

„Čia ir da­bar, ger­bia­mas pro­fe­so­riau, Pra­ncū­zi­ja jus pri­ima į gre­tą pa­čių pir­mų­jų, pri­ima į tą šei­mą, ku­ri ne­tu­ri sie­nų ir ne­tu­ri pa­sų. Į šei­mą, ku­ri yra vie­ni­ja­ma ir ku­ri pri­trau­kia dėl to, kad tu­ri svar­bų jai troš­ki­mą gy­ven­ti lais­vai. Troš­ki­mą, ku­riuo šei­ma no­ri da­lin­tis su ki­tais“, – sa­kė am­ba­sa­do­rius. Jo pa­si­sa­ky­mo įra­šas skel­bia­mas so­cia­li­nia­me tink­le „fa­ce­book“.

Ap­do­va­no­ji­mo įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja penk­ta­die­nio va­ka­rą vy­ko am­ba­sa­do­riaus re­zi­den­ci­jo­je Tur­niš­kė­se.

Iki šiol tei­kia­mus Gar­bės Le­gio­no or­di­no ap­do­va­no­ji­mus 1802 me­tais įstei­gė im­pe­ra­to­rius Na­po­leo­nas.

V.Lands­ber­gis anks­čiau (1997 me­tais) bu­vo ap­do­va­no­tas Pra­ncū­zi­jos Gar­bės Le­gio­no II laips­nio or­di­nu. Jis taip pat yra pel­nęs de­šim­tis ki­tų ša­lių ap­do­va­no­ji­mų ir pre­mi­jų, tarp Lie­tu­vo­je jam skir­tų ap­do­va­no­ji­mų – Vy­tau­to Di­džio­jo or­di­nas su auk­so gran­di­ne (2003), Vy­čio Kry­žiaus or­di­no Di­dy­sis kry­žius (2012).

V.Lands­ber­gis 1990-ai­siais va­do­va­vo Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos se­si­jai, pri­ėmu­siai Ko­vo 11-osios ak­tą, ku­riuo at­kur­ta Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bė. Per at­ei­nan­čius dve­jus me­tus V.Lands­ber­gio va­do­vau­ja­ma Lie­tu­va at­lai­kė Mask­vos spau­di­mą ir įtvir­ti­no vals­ty­bin­gu­mą.