Įteikė skiriamuosius raštus Lietuvos ambasadoriui Baltarusijoje
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė įtei­kė ski­ria­muo­sius raš­tus Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riui Bal­ta­ru­si­jo­je And­riui Pu­lo­kui.

Su­si­ti­ki­me ap­tar­ti dvi­ša­liai ener­ge­ti­niai, eko­no­mi­niai, mig­ra­ci­jos bei sau­gu­mo klau­si­mai. Pre­zi­den­tė dar kar­tą pa­brė­žė bū­ti­ny­bę rei­ka­lau­ti, kad Bal­ta­ru­si­jos val­džia už­ti­krin­tų As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bų skaid­ru­mą ir ne­dels­da­ma įsi­leis­tų tarp­tau­ti­nius eks­per­tus, ku­rie ga­lė­tų be­ša­liš­kai įver­tin­ti pro­jek­to sau­gu­mą ir po­vei­kį ap­lin­kai, ra­šo­ma pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­me spau­dai.

D. Gry­baus­kai­tė pa­brė­žė, kad ne­pai­sant ma­žė­jan­čių Lie­tu­vos eks­por­to į Bal­ta­ru­si­ją apim­čių, ši ša­lis yra svar­bi eko­no­mi­nė par­tne­rė. Taip pat svar­bu su­da­ry­ti tin­ka­mas są­ly­gas ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tų iš Bal­ta­ru­si­jos dar­bui Lie­tu­vo­je. Pa­sak Pre­zi­den­tės, rei­kia gin­ti Lie­tu­vos vers­lo in­te­re­sus eks­por­to, in­ves­ti­ci­jų, tran­zi­to sri­ty­se.

1971 m. gi­męs am­ba­sa­do­rius yra ve­dęs, tu­ri du sū­nus. Stu­di­ja­vo už­sie­nio pre­ky­bą bei tarp­tau­ti­nius san­ty­kius Lie­tu­vo­je, tarp­tau­ti­nį mar­ke­tin­gą Vo­kie­ti­jo­je, Eu­ro­pos Są­jun­gos stu­di­jas Švei­ca­ri­jo­je. Kar­je­rą dip­lo­ma­tas pra­dė­jo Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je, vė­liau dir­bo am­ba­sa­do­je Vo­kie­ti­jo­je, kur ėjo Bo­nos sky­riaus va­do­vo par­ei­gas, dir­bo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Eko­no­mi­kos de­par­ta­men­te. Taip pat bu­vo įga­lio­tuo­ju mi­nis­tru am­ba­sa­do­riu­mi Ru­si­jo­je, nuo 2012 m. – URM kon­su­li­nio de­par­ta­men­to di­rek­to­rius. A. Pu­lo­kas kal­ba vo­kie­čių, ru­sų ir ang­lų kal­bo­mis.